Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2018, Utorok
 

Okresný úrad Veľký Krtíš

Sídlo úradu

Nám. A. H. Škultétyho 11, Veľký Krtíš

budova ObÚ VK

Prednosta

Telefón 0961 69 2900
Fax 0961 69 2909

Úradné hodiny:

P, U, Š: 08,00 - 15:00; S: 08,00 - 17,00; Pi: 08,00 - 14,00

 

                         

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ  OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ  ČLENA  A  NÁHRADNÍKA  DO OKRESNEJ  VOLEBNEJ  KOMISIE

 Podľa § 167 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhodnutia č. 203/2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí:

 
   
 

(1) Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu okresnej volebnej komisie, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana a koalícia prednostovi okresného úradu v lehote do 11. októbra 2018

 

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

 

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

 

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

 

c) meno, priezvisko a podpis osoby

 

1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

 

2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme  VZOR OZNÁMENIA (DOCX, 19 kB)

- na adresu

Okresný úrad Veľký Krtíš

Nám. A. H. Škultétyho 11

990 01  Veľký Krtíš

alebo elektronicky na adresu

prednosta.vk@minv.sk

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty/11.októbra 2018/. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

 

V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb,  je žiaduce, aby na účely efektívnej komunikácie prednostu okresného úradu, predsedu volebnej komisie s delegovanými členmi a náhradníkmi volebných komisií, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol k oznámeniu o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie okrem vyššie uvedených údajov aj

  • telefonický kontakt a
  • e-mailovú adresu.

Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia volebnej komisie, zasielanie pozvánok, oznámení, uznesení a ďalších informácií, ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb.

 

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Anketa

Ste spokojný/á s prácou Okresného úradu Veľký Krtíš?

áno
52,63%

nie
47,37%
Hlasovalo: 2647