Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2018, Utorok
 

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Informácia pre politické strany a politické hnutia 
v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí konanými dňa 10. novembra 2018

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu okresnej volebnej komisie, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana a koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, najneskôr

                                                           do 11. októbra 2018

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

c) meno, priezvisko a podpis osoby

1.oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme priamo na adresu

Okresný úrad  Vranov nad Topľou, námestie slobody č. 5, 09301 Vranov nad Topľou  

alebo elektronicky na adresu  prednosta.vt@minv.sk

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Okresný úrad Vranov nad Topľou - podateľňa

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

 

 

Prednosta:

Mgr. Andrej Krišanda

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Telefón 057/4462728
Fax 057/4422892

 

Organizačný odbor

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Telefón 057/4476411

 

Úradné hodiny

Pondelok:

8:00 - 15:00

Utorok:

8:00 - 15:00

Streda:

8:00 - 17:00

Štvrtok:

8:00 - 15:00

Piatok:

8:00 - 14:00

 

Ing. Slavomíra Krajčiová

vedúca odboru
Telefón 057/4476411, 0908977014

Mgr. Dominika Hittmárová

odborný radca
Telefón 057/4462716

Mgr. Eva Telepunová

radca
Telefón 057/4462728
Fax 057/4422892

Martina Tirpáková

referent
Telefón 057/4861591

Ing. Katarína Salanská

odborný radca
Telefón 0961865244