Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. november 2018, Štvrtok
 

Okresný úrad Žilina

 O Z N A M

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

 

 

Okresný úrad Žilina vykonáva štátnu správu aj pre okresy Bytča a Kysucké Nové Mesto týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a zostávajú v pôvodných budovách okresného úradu s pôvodnými telefónnymi číslami nasledovné odbory

  1. Odbor krízového riadenia, ktorého je súčasťou koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému (tiesňová linka 112) a oddelenie obrany,
  2. Majetkovoprávny odbor
  3. Odbor opravných prostriedkov 

Kontakty na jednotlivých zamestnancov  nájdete na www stránke OÚ na príslušnom odbore v časti Zamestnanci.   

                                                      

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy