Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2017, Sobota
 

Okresný úrad Žilina

Okresný úrad Žilina

Prednosta: PhDr. Michal Lavrík

Okresný úrad Žilina vykonáva štátnu správu aj pre okresy Bytča a Kysucké Nové Mesto týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Zmena telefónnych kontaktov na odbory a zamestnancov Okresného úradu Žilina a na Klientske centrum Žilina (KAMO - kontaktné administratívne miesta občana) od 30.10.2017, v súvislosti s ukončením projektu klientskeho centra štátnej správy v Žiline.

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a zostávajú v pôvodných budovách okresného úradu s pôvodnými telefónnymi číslami nasledovné odbory

  1. Odbor krízového riadenia, ktorého je súčasťou koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému (tiesňová linka 112) a oddelenie obrany,
  2. Majetkovoprávny odbor
  3. Odbor opravných prostriedkov 

Kontakty na jednotlivých zamestnancov  nájdete v www stránke na príslušnom odbore:  odboru krízového riadenia a integrovaného záchranného systému, majetkovoprávneho odboru a odboru opravných prostriedkov a sú platné.

Zmena nastáva pri telefónnych kontaktoch  odborov Okresného úradu Žilina a klientskeho centra Okresného úradu  Žilina  sídliacich na Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina

 

Telefónny zoznam Okresného úradu Žilina 

     
Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina      
       
PREDNOSTA      
meno telefónne číslo    
Lavrík Michal, Mgr. 041/733 5600    
sekretariát prednostu 041/733 5601    
supervízor 041/733 5555    
podateľňa 041/733 5700    
       
organizačný odbor      
meno telefónne číslo    
Kašuba Miroslav, Ing., vedúci odboru 041/733 5603    
Ďurajková Katarína, Ing. 041/733 5601    
Mihalda Milan 041/733 5609    
Mikulíková Michaela Mgr. 041/733 5604    
Pavlusíková Emília, Bc. 041/733 5608    
Pavlusíková Katarína Mgr. 041/733 5605    
Svrčková Janka Ing. 041/733 5607    
       
odbor všeobecnej vnútornej správy      
meno telefónne číslo    
Ruman Kamil Mgr., vedúci odboru 041/733 5640    
oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík      
Šutáková Viera Ing. 041/733 5664    
Ďurmeková Darina Mgr. 041/733 5665    
Frajtová Ivana Mgr. 041/733 5661    
Chládeková Božena Bc. 041/733 5662    
Kacianová Katarína Ing. 041/733 5663    
Komancová Mária Mgr. 041/733 5659    
Štrbová Alena Mgr. 041/733 5666    
oddelenie priestupkov      
Hollá Katarína, JUDr., vedúca oddelenia 041/733 5641    
Bednárová Jarmila Ing. 041/733 5644    
Cihá Michaela, Bc. 041/733 5648    
Gašincová Mariana, Mgr. 041/733 5645    
Kirnerová Jana, Bc. 041/733 5646    
Konkolová Daniela, Ing. 041/733 5647    
Kyselová Lucia, JUDr. Mgr. 041/733 5649    
Martinčová Eva 041/733 5650    
Šimko Viktor Ing. 041/733 5652    
Šipková Monika Bc. 041/733 5651    
Šusteková Lýdia Mgr. 041/733 5653    
Záborská Andrea, Mgr. 041/733 5655    
Žiačiková Alena Mgr. 041/733 5654    
       
odbor živnostenského podnikania      
meno telefónne číslo    
Balážová Gabriela, Ing., vedúca odboru 041/733 5800    
oddelenie registrácie      
Bernaťáková Lenka Ing. 041/733 5803    
Čagalová Jana, Bc. 041/733 5815    
Holbojová Zdenka Bc. 041/733 5805    
Krišková Mária Ing. 041/733 5802    
Máliková Daniela 041/733 5806    
Mikolášiková Mária Mgr. 041/733 5812    
Prieložná Zdenka Ing. 041/733 5804    
Stoláriková Lucia Ing. 041/733 5813    
Svrčková Monika Mgr. Ing. 041/733 5814    
Tomková Lucia Ing. 041/733 5809    
oddelenie kontroly      
Jančiga Stanislav, Ing., vedúci oddelenia 041/733 5820    
Dujčíková Jaroslava, Mgr. 041/733 5819    
Hutyrová Zuzana JUDr. 041/733 5818    
Jakubeková Denisa, Ing. 041/733 5823    
Kubica Ivan, Mgr. 041/733 5824    
Marettová Oľga, Mgr. 041/733 5816    
Mazáč Martin, Bc. 041/733 5822    
Papánek Miroslav, Ing. 041/733 5825    
Stanko Ľuboš, Ing. 041/733 5821    
       
odbor školstva      
meno telefónne číslo    
Galbavý Dušan, PaedDr. PhDr. PhD., vedúci oddboru 041/733 5870    
oddelenie špecializovaných činností      
Hičík Jaroslav, Ing. vedúci oddelenia 041/733 5873    
Ferenčáková Lenka Mgr. 041/733 5874    
Fitt Miroslav Ing. 041/7335875    
Hlavatá Alena Mgr. 041/733 5878    
Kupčuliaková Anna 041/733 5877    
Líšková Iveta 041/733 5876    
Sedláčková Iveta Ing. 041/733 5888    
oddelenie analýz finančných a kontrolných činností      
Kubo Pavol Ing., vedúci oddelenia 041/733 5871    
Bartošová Marianna, Ing. 041/733 5892    
Chrenková Anna Ing. 041/733 5891    
Koháryová Petra Mgr. 041/733 5897    
Kormaňáková Janka Ing. 041/733 5895    
Papanová Henrieta 041/733 5896    
Sandanusová Jozefína 041/733 5894    
Šarláková Iveta Mgr. 041/733 5893    
oddelenie odborných a metodických činností      
Čuláková Dana, RNDr. PhD., vedúca oddelenia 041/733 5872    
Berzáková Emília, Mgr. 041/733 5881    
Černická Janka, Mgr. 041/733 5883    
Eldesová Janka, PhDr. 041/733 5884    
Kapala Marián, Mgr. 041/733 5889    
Kvaššay Vladimír, Mgr. 041/733 5887    
Petráková Mária, Mgr. 041/733 5885    
Polák Ján, Ing. 041/733 5882    
Trauerová Anna Ing. 041/733 5886    
       
odbor výstavby a bytovej politiky      
meno telefónne číslo    
 

041/7335980

   
oddelenie bytovej politiky      
Vančáková Andrea Mgr., vedúca oddelenia 041/733 5998    
Ďurana Peter Ing. 041/733 5986    
Klincová Bernardína, JUDr. 041/733 5983    
Pekaríková Zuzana Mgr. 041/733 5989    
oddelenie štátnej stavebnej správy      
Tomkówa Anna Ing., vedúca oddelenia 041/733 5979     
Bátorová Sláva, Mgr. 041/733 5991    
Damaškoívá Anna, Mgr. 041/733 5997    
Ďuranová Katarína, Mgr. 041/733 5981    
Chovanec Miloš 041/733 5994    
Janišová Alena, Ing. 041/733 5990    
Kodymová Dagmar, Ing. 041/733 5985    
Královičová Iveta, Ing. Arch. 041/733 5988    
Kullová Eva, Ing. 041/733 5993    
Pavlech Andrej, Mgr. 041/733 5982    
Pálfy Richard, Ing. 041/733 5984    
Repkovská Silvia, Ing. 041/733 5987    
oddelenie územného plánovania      
Hrivík Vladimír, Ing., vedúci oddelenia 041/733 5999    
Krajčová Mária, Ing. 041/733 5995    
Tomová Ingrid, Ing. 041/733 5992    
       
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií      
meno telefónne číslo    
Vranka Marián Ing., vedúci odboru

041/733 5830

   
Bilík Ján Ing. 041/733 5846    
Dolejší Katarína Ing. 041/733 5832    
Gallová Anna Ing. 041/733 5834    
Komorníková Miroslava Bc. 041/733 5839    
Lučaníková Leona Ing. 041/733 5843    
Michálková Stanislava, Ing. 041/733 5833    
Mikovčáková Monika Ing. 041/733 5842    
Munk Ján Ing. 041/733 5845    
Nestešová Gabriela, Mgr. 041/733 5733    
Polkorábová Zuzana Ing. 041/733 5844    
Straková Lucia, Ing. 041/733 5841    
Subiaková Zuzana Ing. 041/733 5840    
Urban Vladimír JUDr. 041/733 5831    
       
odbor starostlivosti o životné prostredie      
meno telefónne číslo    
Macášková Drahomíra RNDr., vedúca odboru 041/733 5670    
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP      
Hančíková Daniela, Ing., vedúca oddelenia 041/733 5671    
Baltiarová Juliana, Ing. 041/733 5683    
Baránková Simona, Mgr. 041/733 5680    
Brezániová Mária Ing. 041/733 5682    
Buchtová Katarína, Ing. 041/733 5681    
Debnárová Janka Ing. 041/733 5676    
Hanuliaková Ľubica Mgr. 041/733 5687    
Križová Mária Ing. 041/733 5679    
Nemčoková Adriána, Ing. 041/733 5684    
Rojik Filip 041/733 5685    
Rosincová Tatiana, Ing. 041/733 5678    
Slotová Anna, Ing. 041/733 5673    
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP      
Grófová Dagmar Ing. 041/733 5696    
Kližanová Silvia Ing. 041/733 5697    
Koňušíková Martina Ing. 041/733 5695    
Maceková Miroslava, Ing. 041/733 5698    
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja      
Ďurian Tomáš, Ing. 041/733 5672    
Rybár Ján, Ing. 041/733 5693    
       
pozemkový a lesný odbor      
meno telefónne číslo    
Macášek Štefan Ing., vedúci odboru 041/733 5850    
Bambuch Miroslav Ing. 041/733 5865    
Baumgartnerová Helena Ing. 041/733 5857    
Butko Ľubomír, Ing. 041/733 5853    
Dodeková Andrea, Ing. 041/733 5851    
Dudeková Alena, Bc. 041/733 5864    
Chovancová Mária, Ing. 041/733 5867    
Kocúr Ivan, Ing. 041/733 5858    
Kubička Dušan 041/733 5859    
Macková Ľubomíra 041/733 5855    
Majková Helena Ing. 041/733 5862    
Müller Miroslava 041/733 5852    
Sokolovská Dana Ing. 041/733 5866    
Štrajcher Ján Ing. 041/733 5856    
Valenčík Miroslav Ing. 041/733 5860    
Vojvodová Alena Ing. 041/733 5854    
       
       
katastrálny odbor      
meno telefónne číslo    
Štrengerová Anna Ing., vedúca odboru 041/733 5910    
oddelenie registratúry      
Tumová Jana 041/733 5912    
Bieliková Terézia 041/733 5916    
Konečná Tatiana Mgr. 041/733 5915    
Konušíková Viera 041/733 5711    
Lišková Jana 041/733 5914    
Machovičová Ivana Mgr. 041/733 5913    
Micenková Dana Mgr. 041/733 5911    
oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam      
Barteková Romana, JUDr, vedúca oddelenia 041/733 5921    
Adamcová Ľubica 041/733 5931    
Drábiková Mária 041/733 5933    
Filová Viera 041/733 5934    
Gregová Helena, Ing. 041/733 5923    
Hadačová Anna, Bc. 041/733 5932    
Hollá Mária, Mgr. 041/733 5924    
Husárová Ľubomíra Bc. 041/733 5935    
Chebeňová Andrea Mgr. 041/733 5929    
Jacková Ľudmila 041/733 5936    
Kavecká Ľubomíra 041/733 5937    
Linetová Monika 041/733 5938    
Lučan Juraj, Mgr. 041/733 5925    
Martincová Viera JUDr. 041/733 5926    
Mičúchová Alžbeta 041/733 5939    
Oščiatková Danka 041/733 5940    
Konušíková Viera 041/733 5711    
Priečková Ľubica 041/733 5941    
Rožánková Mária 041/733 5942    
Smidová Jana 041/733 5943    
Šamudovský Ivan JUDr. 041/733 5922    
Ščambová Helena JUDr. 041/733 5927    
Štaffenová Miroslava Ing. 041/733 5928    
Višňovská Alena 041/733 5944    
oddelenie technické, dokumentácie a poskytovanie informácií      
Hollá Mária, Ing., vedúca oddelenia 041/733 5947    
Gallová Dana 041/733 5961    
Gulášová Martina, Ing. 041/733 5963    
Matúšková Monika, Ing. 041/733 5962    
Mruzeková Vlasta, Ing. 041/733 5959    
Ozániková Monika Ing. 041/733 5964    
Stupárková Andrea Ing. 041/733 5960    
Šeligová Gabriela Bc. 041/733 5957    
Štefková Viktória, Ing. 041/733 5958    
referát opráv chýb a katastrálnych konaní      
Sýkorová Veronika Ing., vedúca referátu 041/733 5965    
Barčiaková Katarína 041/733 5714    
Ciranová Alena 041/733 5975    
Čerňanová Marta 041/733 5974    
Dulová Darina 041/733 5715    
Hrošovská Mária 041/733 5973    
Kašiarová Anna, Ing. 041/733 5972    
Kochová Katarína 041/733 5976    
Onofrejová Eleonóra, Bc. 041/733 5712    
Randová Erika 041/733 5971    
Rybárik Ladislav 041/733 5713    
Turčák Milan Ing. 041/733 5970    
referát technicko-informačný      
Kurimská Anna, Ing., vedúca referátu 041/733 5948    
Dávidík Peter, Bc. 041/733 5951    
Harvancová Božena, Ing. 041/733 5956    
Hucíková Adriana, Bc. 041/733 5955    
Matysová Jana, Ing. 041/733 5949    
Rybárska Eva, Ing. 041/733 5952    
Šusteková Diana, Ing. 041/733 5953    
Veselovská Daniela, Ing. 041/733 5954    
Veveričíková Petra, Ing. 041/733 5950    
       
KLIENTSKE CENTRUM      
       
odbor všeobecnej vnútornej správy 041/733 5667    
odbor všeobecnej vnútornej správy 041/733 5668    
odbor všeobecnej vnútornej správy 041/733 5669    
odbor živnostenského podnikania 041/733 5740    
odbor živnostenského podnikania 041/733 5741    
odbor živnostenského podnikania 041/733 5742    
odbor živnostenského podnikania 041/733 5743    
odbor živnostenského podnikania 041/733 5744    
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 041/733 5731    
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 041/733 5730    
odbor starostlivosti o životné prostredie 041/733 5720    
odbor starostlivosti o životné prostredie 041/733 5722    
odbor starostlivosti o životné prostredie 041/733 5721    
odbor starostlivosti o životné prostredie 041/733 5723    
pozemkový a lesný odbor 041/733 5728    
pozemkový a lesný odbor 041/733 5729    
katastrálny odbor:      
Konušíková Viera 041/733 5711    
Barčiaková Katarína 041/733 5714    
Dulová Darina 041/733 5715    
Onofrejová Eleonóra, Bc. 041/733 5712    
Rybárik Ladislav 041/733 5713    

                                                                

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy