Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2020, pondelok
 

ODBORNÁ PRÍPRAVA A VZDELÁVANIE

Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

Odbornú spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva ustanovuje § 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, podrobnosti vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva pre nasledovné činnosti:

-       vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,

-       vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

-       vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.


Vzhľadom na charakter praktického zamestnania v rámci odbornej prípravy sa odporúča, aby účastníci mali k dispozícii vlastný počítač (notebook).

 

Miesta konania odbornej prípravy a školení:

CUZ-IVS, prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Signál Piešťany 

Rekreačná 4750/13

921 01 Piešťany

 

CUZ-IVS, prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča 

Príboj 559

976 13 Slovenská Ľupča

 

CUZ-IVS, prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves

 Predná Huta 13


053 31 Novoveská Huta

 

Spôsob podávania žiadostí

Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane podľa       § 18a zákona, ako aj žiadosť o absolvovanie školenia a preskúšania sa predkladá najneskôr 30 dní pred termínom začatia odbornej prípravy alebo školenia v písomnej alebo elektronickej forme na nižšie uvedené poštové alebo e-mailové adresy podľa územnej príslušnosti:

- pre Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj:

Okresný úrad Trnava

Kollárova 8

917 01 Trnava

 

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Signál Piešťany:

Mgr. Jozef Magdolen
e-mailová adresa: Jozef.Magdolen@minv.sk
tel.: 033/55 64 444

 

-pre Banskobystrický a Žilinský kraj:

 

Okresný úrad Banská Bystrica

Námestie Ľudovíta Štúra č. 1

9704 01 Banská Bystrica

 

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča:

Ing. Jana Brťková Labáková

e-mailová adresa: jana.brtkovalabakova@minv.sk

tel.: 048/43 06 353

 

- pre  Košický a Prešovský kraj:

Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves
Predná Huta 13
053 31 Novoveská Huta

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves:

Ing. Vladimír Tremba

e-mailová adresa: Vladimir.Tremba@minv.sk  

tel.: 053/446 11 24, 053/429 88 06