Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. jún 2016, Streda
Sekcie MV SR
 

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA 2014-2020

logo OP EVSlogo EU ESF

Ministerstvo vnútra SR je riadiacim orgánom Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý vypracovalo v spolupráci s partnerskými organizáciami. Pracovný tím rezortu vnútra vyrokoval na podporu reformy verejnej správy finančnú pomoc z Európskeho sociálneho fondu. V novom programovom období pre roky 2014-2020 je tak na čerpanie pripravených viac ako 335 miliónov eur.
 
Ambíciou operačného programu je poskytovať občanom kvalitné verejné služby efektívnym spôsobom v každej fáze ich života či podnikania. Efektívna verejná správa má klientovi dodať  požadovanú službu v požadovanej kvalite, za nižšie poplatky a v kratšom čase.
 
Cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách Stratégie Európa 2020. Programová stratégia zároveň reflektuje požiadavky vyplývajúce z legislatívy EÚ v relevantných oblastiach.
Realizácia operačného programu prispeje tiež k plneniu národného strategického cieľa, ktorým je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa v Slovenskej republike v roku 2020.

V snahe vybudovať proklientsky orientovanú, odbornú a transparentnú verejnú správu operačný program podporuje dva základné ciele. Jeho prvou ambíciou je podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionálnych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Druhou prioritou je rozsiahla reforma justície, zefektívňovanie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva.

Operačný program Efektívna verejná správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, podnikateľský sektor, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany alebo partneri.
 
Vláda SR schválila operačný program Efektívna verejná správa uznesením č. 228 zo dňa 14. 05. 2014. Operačný program bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. CCI - 2014SK05SFOP001 zo dňa 27. 11. 2014. 

programova struktura OP EVS

                                                                                                   

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

5. zasadnutie monitorovacieho vyboru OP EVS

 

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie