Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Organizačná štruktúra

Úradné hodiny  |  Zamestnanci  |  Organizačná štruktúra  |  Slobodný prístup k informáciám
Organizačný odbor
Odbor všeobecnej vnútornej správy
 • Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
 • Oddelenie priestupkov

Odbor živnostenského podnikania

 • Oddelenie živnostenskej registrácie
 • Oddelenie živnostenskej kontroly

Odbor krízového riadenia

 • Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
 • Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
 • Oddelenie obrany štátu

Majetkovoprávny odbor

Odbor školstva

 • Oddelenie odborných a metodických činností
 • Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností
 • Oddelenie špecializovaných činností

Odbor výstavby a bytovej politiky

 • Oddelenie územného plánovania
 • Oddelenie štátnej stavebnej správy
 • Oddelenie bytovej politiky

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • Oddelenie cestnej dopravy
 • Oddelenie pozemných komunikácií

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 • Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Pozemkový a lesný odbor

Katastrálny odbor

 • Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
 • Referát opráv chýb a katastrálnych konaní
 • Technicko-informačný referát
 • Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
 • Referát vkladových konaní
 • Referát zápisov práv k nehnuteľnostiam
 • Oddelenie registratúry

Odbor opravných prostriedkov

 • Referát vnútorných vecí
 • Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Referát starostlivosti o životné prostredie
 • Referát pôdohospodárstva
 • Referát katastra nehnuteľností