Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Organizačná štruktúra

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou sa člení na:

a)  organizačný odbor,

b)  odbor všeobecnej vnútornej správy,

c)  odbor živnostenského podnikania,

d)  odbor krízového riadenia,

e)  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,

f)  odbor starostlivosti o životné prostredie,

g)  pozemkový a lesný odbor,

h)  katastrálny odbor, ktorý sa člení na

      1.  oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
      2.  oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam