Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Organizačná štruktúra Slovenského národného archívu

Úsek riaditeľa
Archívny úsek           

1. odd. spracúvania archívnych dokumentov

- spravuje archívne fondy do roku 1918, osobné archívne fondy, zbierky, mapy a plány bez časového ohraničenia.

2. odd. spracúvania archívnych dokumentov

 - spravuje archívne fondy z rokov 1918 - 1968.

oddelenie služieb verejnosti

- metodicky usmerňuje a kontroluje ústredné orgány štátnej správy a organizácie celoslovenského významu na úseku ich spisovej, skartačnej a archívnej činnosti, preberá prírastky archívnych fondov po roku 1968 a spravuje medziarchív.

oddelenie ochrany archívnych dokumentov (OOAD)

- zahrňuje aplikovaný výskum, laboratóriá na reštaurovanie a konzervovanie, fotolaboratórium a dezinfekčnú komoru.