Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

1. odd spracúvania archívnych dokumentov

OSF svojou štruktúrou fondov a zbierok reprezentuje do značnej miery rôzne fázy vývoja ústrednej slovenskej archívnej inštitúcie.

Jeho azda najvzácnejšiu časť, čo do starobylosti historických dokumentov, predstavujú archívne komplexy cirkevných inštitúcií. Sú to predovšetkým súkromné historické archívy kláštorov premonštrátskej rehole v Jasove i Lelese, súkromný archív Bratislavskej kapituly a jej vzácna historická knižnica. Do skupiny archívov cirkevného pôvodu patrí aj v európskom archívnictve jedinečný komplex 6 fondov hodnoverných miest, ktoré pôsobili počas piatich storočí ako verejnoprávne inštitúcie na našom území a sú nezastupiteľným zdrojom informácií o vývoji stredovekého Slovenska.

Rozsahom najväčšiu skupinu fondov oddelenia tvorí 98 archívov šľachtických rodov a ich feudálnych panstiev, ktoré obsahujú súbory archívnych dokumentov z 13. - 20. storočia. Sú to archívy magnátskych šľachtických rodov Pálfi, Erdödi, Esterházi, Habsburg, Zai, Kubíni, Révai, ktorých členovia po stáročia stáli na významných postoch v rôznych politických a ekonomických štruktúrach uhorského kráľovstva a habsburskej monarchie.

Sú tu aj archívy nižšej, na Slovensku veľmi početnej šľachty. Všetky tieto fondy poskytujú obrovské množstvo údajov o spoločenských vzťahoch a reáliách života na našom území v priebehu 13. - 20. storočia.

Zo známeho štátoprávneho vývoja v strednej Európe vyplynulo, že v tomto oddelení sú do roku 1918 iba fragmenty archívov ústredných orgánov štátnej moci a správy. Je tu však reprezentatívny súbor fondov verejných základín ako regionálnych orgánov ústredného ekonomického orgánu feudálneho štátu. Pramennú bázu pre 19. storočie významne dopĺňajú fondy niektorých vtedajších vysokých škôl, a najmä troch slovenských gymnázií.

Informačné bohatstvo archívnych fondov inštitucionálneho pôvodu najmä v ostatných rokoch významne dopĺňajú osobné archívne fondy, ktoré vznikli z činnosti významných slovenských osobností z politickej, hospodárskej, kultúrnej a iných sfér verejného života. V súčasnosti oddelenie spravuje 126 osobných fondov z 19. - 20. storočia.

Okrem klasických archívnych fondov je v oddelení aj 56 archívnych zbierok rôzneho charakteru, ktoré vytvorili zberateľskou činnosťou inštitúcie, osoby i archív.

Osobitnú dokumentárnu hodnotu majú súbory rôznych druhov historických máp a plánov z 18. - 20. storočia. Oddelenie eviduje takmer 40 000 jednotlivín tohto druhu archívneho materiálu, ktoré postupne odborne sprístupňuje pre potreby širokej bádateľskej verejnosti.

Súbor 383 archívnych fondov a zbierok OSF predstavuje 2 624 b. m. Ide zväčša o rukopisné historické dokumenty rôzneho druhu z 12. - 20. storočia spísomnené vo viacerých jazykoch.

Ako základná informačná pomôcka je bádateľom k dispozícii Sprievodca po fondoch a zbierkach oddelenia dejín feudalizmu (predchodca dnešného OSF), pričom rozhodujúca väčšina tu uložených archívnych celkov je bádateľsky prístupná prostredníctvom pôvodných i moderných archívnych informačných pomôcok.