Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2017, Štvrtok
 

Podávanie kandidátnych listín

Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miestneho) ZASTUPITEĽSTVA

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Doručenie kandidátnej listiny nezávislého kandidáta inou osobou poverenou nezávislým kandidátom nie je dôvodom na neprevzatie kandidátnej listiny a neregistráciu kandidáta. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

 

Pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu mestskej časti)

podáva kandidátnu listinu
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Doručenie kandidátnej listiny nezávislého kandidáta inou osobou poverenou nezávislým kandidátom nie je dôvodom na neprevzatie kandidátnej listiny a neregistráciu kandidáta. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 10. septembra 2014 rozhodol uznesením o pozastavení účinnosti čl. III. a čl. IV zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týkajúce sa splnenia podmienky získania aspoň stredného vzdelania ako predpokladu na výkon funkcie starostu obce, z ktorého dôvodu kandidát na funkciu starostu obce nie je povinný ku kandidátnej listine priložiť doklad osvedčujúci získanie aspoň stredného vzdelania. Uznesenie je uverejnené v Zbierke zákonov slovenskej republiky č. 239/2014 Z.z. (čiastka 79).

  


 Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov
pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora)

 

Počet obyvateľov obce

Počet podpisov voličov na petícii

   

 

do 50

 10

 

   

 

51 - 100

 20

 

   

 

101 - 500

 40

 

   

 

501 - 2 000

 100

 

   

 

2 001 - 20 000

 200

 

   

 

20 001 - 100 000

 400

 

   

 

nad 100 000

 600