Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru | Informácie odboru | Dokumenty na stiahnutie

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

a) na úseku odborných činností  

  1. vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode, na úsekoch:

1.1.  ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

1.2.  posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.3.  ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.4.  prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.5.  štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

1.6.  verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,

1.7.  ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z., najmä:

-       riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami,

-       organizuje a vykonáva povodňové prehliadky v súčinnosti so správcami vodných tokov, obcami a ďalšími subjektmi a ukladá odstrániť v určenom termíne nedostatky, ktoré boli zistené pri povodňovej prehliadke,

-       navrhuje prednostovi úradu vyhlásenie a odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a vyhlásenie mimoriadnej situácie; vydanie príkazu na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami subjektom, ktoré vykonávajú povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce,

-       usmerňuje a kontroluje činnosť obcí pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,

-       schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu, nájomcu a vypožičiavateľa drobného vodného toku,

-       schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného vedenia, ktoré križuje vodný tok, správcu alebo užívateľa stavby v inundačnom území vodného toku pobrežný pozemok a záplavové územie, správcu alebo užívateľa stavby a zariadenia v dosahu vzdutia hladiny vodnej stavby,

-       schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku,

-       zostavuje povodňový plán okresu a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja,

-       organizačne zabezpečuje činnosť obvodnej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu,

-       zabezpečuje činnosť technického štábu obvodnej povodňovej komisie,

-       vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich okresnému úradu v sídle kraja,

-       ukladá právnickým osobám fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,

-       vyžaduje súhlas Ministerstva životného prostredia SR na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a na vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami,

-       navrhuje prednostovi okresného úradu zloženie verifikačnej komisie na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd a sumarizuje výsledky verifikácie povodňových škôd,

-       vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá okresnému úradu v sídle kraja,

1.8.  odpadového hospodárstva podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.9.  štátnej správy obalov a odpadov z obalov podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

1.10. prevencie a nápravy environmentálnych škôd podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.11. nakladania s ťažobným odpadom podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.12. ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.13. environmentálneho manažérstva a auditu podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

1.14. rybárstva podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov,

1.15. obchodovania s emisnými kvótami podľa zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

1.16. ochrany ozónovej vrstvy Zeme podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

1.17. a na ďalších úsekoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť životného prostredia (napr. zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a pod.),

 

   2.   zabezpečuje úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia na jednotlivých úsekoch štátnej, najmä:

2.1.   vydávanie súhlasov,

2.2.   vydávanie povolení,

2.3.   vydávanie vyjadrení,

2.4.   vydávanie stanovísk,

2.5.   vydávanie rozhodnutí,

2.6.   zabezpečovanie informovania verejnosti a poskytovanie informácií na požiadanie,

2.7.   vydávanie preukazov (stráž prírody, rybárska stráž, vodná stráž, rybársky hospodár a iné),

2.8.   uskutočňovanie revízií chránených území,

2.9.   udeľovanie výnimiek,

2.10.  vykonávanie štátneho dozoru a dohľadu,

2.11.  nariaďovanie a zabezpečovanie nápravných opatrení,

2.12.  prerokúvanie priestupkov, ukladanie pokút za priestupky a sankcie,

2.13.  zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného informačného systému podľa osobitných zákonov, evidenciu a uchovávanie dokumentácie,

2.14.  prijímanie hlásení,

2.15.  rozhodovanie o poplatkoch,

2.16.  obstaranie a schvaľovanie územného systému ekologickej stability okresu,

2.17.  schvaľovanie programov a plánov vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

2.18.  prípravu, schvaľovanie a podpisovanie rozhodnutí o náhradách škody spôsobenej živočíchmi uvedenými v zozname stanovenom ministerstvom životného prostredia

2.19.  vykonávanie činnosti v rámci protipovodňovej ochrany, povodňové prehliadky, vyčíslovanie a verifikovanie povodňových škôd a vydávanie povodňových štatútov a pod.,

2.20.  vedenie evidencie vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,

2.21.  predkladanie návrhov na školenia a skúšky ministerstvu životného prostredia v oblasti zabezpečenia odborných kvalifikačných predpokladov pre štátnych zamestnancov a zamestnancov obcí,

2.22.  vykonáva iné úkony agendy starostlivosti o životné prostredie, 

     3.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec,

     4.  kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     5.  kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,

     6.  upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a vyhradzuje si pôsobnosť obce vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ak to dovoľuje zákon a boli splnené zákonné podmienky,

     7.  vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni na základe žiadosti Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

b) na úseku špecializovaných činností

  1. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvom životného prostredia a vykonáva pre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov ministerstva životného prostredia; spolupracuje s odborom opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja,
  2. spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných vnútorných predpisov, ktorými ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné prostredie,
  3. pripomienkuje v rámci interného pripomienkového konania ministerstva životného prostredia návrhy zákonov a zásadných materiálov z oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorých gestorom je ministerstvo životného prostredia,
  4. zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a právnickými osobami v jeho pôsobnosti tvorbu, vydávanie, schvaľovanie, aktualizáciu a zverejňovanie programov, plánov, environmentálnych koncepcií v oblasti svojej pôsobnosti a určovaní  rozhodujúcich smerov environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úrovni okresu,
  5. vyhotovuje podklady na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na obce,
  6. rozhoduje o nároku na náhradu škody spôsobenej živočíchmi podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; zabezpečuje podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja vo veciach náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania,
  7. vypracúva podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja do plánu hlavných úloh a plánu legislatívnych úloh v oblasti štátnej správy starostlivosti o životné prostredie pre ministerstvo životného prostredia,
  8. pripravuje v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona a v súlade s osobitnými predpismi vo svojom územnom obvode vyhlášky v oblasti starostlivosti o životné prostredie,
  9. vykonáva ďalšie úlohy na úseku štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uložené ministerstvom životného prostredia,