Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. apríl 2020, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o začatí konania zmeny vodnej stavby "Červený Hrádok, rozšírenie splaškovej kanalizácie, vetva "ČH 1" (170,8 kB) pdf
Zastavovací plán stavby "Červený Hrádok, rozšírenie splaškovej kanalizácie, vetva "ČH 1" (1,1 MB) pdf
Zastavovací plán stavby "Červený Hrádok, rozšírenie splaškovej kanalizácie, vetva ČH 1" (2,2 MB) pdf
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na vodné stavby "SO 03 rozš. vodovodu", "SO 03a Vodovodná prípojka", "SO 04 Kanal. prípojka", "SO 05 Dažďová kanalizácia", ktoré budú vybudované v rámci stavby "Zariadenia pre seniorov Zlaté Moravce" (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - stavebné vodoprávne povolenie na stavbu "Prílepy - kanalizácia", stoka B 1-1 (372,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - upovedomenie o začatí konania vo veci vydania stavebného vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu "Slepčany - prepojenie vodovodu" (265,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia na vodnú stavbu "Topoľčianky, ul. Pod hájom - rekonštrukcia vodovodného potrubia" (240,5 kB) pdf
Stavebné povolenie na stavbu "Prílepy kanalizácia" (397,8 kB) pdf
Predĺženie platnosti SP na stavbu - "Topoľčianky, ul. Pod hájom - rekonštrukcia vodovodného potrubia" (1,8 MB) pdf
Prílepy - kanalizácia (773,9 kB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody" (186,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody, I. etapa" (312,2 kB) pdf
Zastavovací plán k stavbe "Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody, I. etapa" 1. časť (536,9 kB) pdf
Zastavovací plán k stavbe "Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody, I. etapa" 2. časť (1,1 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu „Región Zlaté Moravce – odvedenie a čistenie OV, Zásobovanie pitnou vodou, Aglomerácia č. 2: Topoľčianky, Hostie“ v rozsahu „Hostie – kanalizácia I. etapa” (303,3 kB) pdf
Zastavovací plán k stavbe „Hostie – kanalizácia I. etapa” 1. časť (817,1 kB) pdf
Zastavovací plán k stavbe „Hostie – kanalizácia I. etapa” 2. časť (810,9 kB) pdf
Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Hostie – kanalizácia I. etapa” (436,3 kB) pdf