Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2019, utorok
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Stará Ľubovňa

 
 
Dokumenty na stiahnutie
OU-SL-PLO 2019/005218-002 verejná vyhláška - nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav, prípravné konanie, v časti katastrálneho územia Stará Ľubovňa (768,4 kB) pdf
OU-SL-PLO-2019/006765/1 oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o zmene druhu pozemku a upustenie od ústneho prerokovania verejnou vyhláškou (188,7 kB) pdf
OU-SL-PLO-2019/006115-02/Mš – verejná vyhláška nariadenie prípravného konania JPÚ v časti k. ú. Vislanka (448,4 kB) pdf
Technická kontrola (TK) a emisná kontrola (EK) - informácia (156,2 kB) pdf
Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov pre okres Stará Ľubovňa pdf
OU-SL-OSZP-2019/004802-018 - pozvánka na konzultácie pri zisťovacom konaní, týkajúcom sa zámeru "Ustajnenie hovädzieho dobytka Hniezdne" (317,2 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2019/002608-014 Sk rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní v zmysle par. 29 zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre zámer "BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI" (529,5 kB) pdf
Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky (191,0 kB) pdf
OU-SL-PLO-2019/002146/1-VD - oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o zmene druhu pozemku a upustenie od ústneho prerokovania VEREJNOU VYHLÁŠKOU (1,8 MB) pdf
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov pdf