Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

NOVÉ: 

O Z N Á M E N I E   o  začatí správneho konania, číslo jednania OU-MY-OSZP-2020/000403-2 vo veci Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Stará Myjava na parc.reg. C KN č. 40116/109 a 40116/94. (PDF, 222 kB)


U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania vo veci: Aplikácia chemických látok pri inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri inej činnosti v území s tretím stupňom ochrany pozdĺž železničnej trate v úseku Hradište pod Vrátnom - Brezová pod Bradlom a v úseku Vrbovce - Poriadie, z podnetu: Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia železničných tratí a stavieb so sídlom ul. Bratislavská č. 2/A, Trnava.
(PDF, 223 kB)


U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania vo veci: Aplikácia chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany z podnetu: Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, so sídlom Turá Lúka č. 195.
(PDF, 225 kB)


U P O Z O R N E N I E    P R E   V E R E J N O S Ť   - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). (PDF, 179 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   -   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii.
(PDF, 315 kB)


Z O Z N A M    stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod. v okrese Myjava.
(PDF, 137 kB) 


N Á V R H    N A    K O L A U D Á C I U    vodnej stavby "Výstavba prevádzky na spracovanie a uskladnenie ovocia" SO 041 vodovod, SO 042 Požiarna nádrž, SO 051 Dažďová kanalizácia v k.ú. Myjava, navrhovateľ  Anna Horešová, s.r.o., Turá Lúka 33, 907 01  Myjava.
(PDF, 1 MB)


I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    -   "Novela zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES)".

OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)


V Z O R Y   T L A Č Í V   - podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
(PDF, 247 kB).

ŽIADOSŤ o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 51 kB)

PREDLOŽENIE druhovej karty exemplára živočícha a žiadosť o vydanie preukazu o pôvode exemplára. (RTF, 81 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (RTF, 37 kB)