Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2019, piatok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

NOVÉ: 

U P O Z O R N E N I E    P R E   V E R E J N O S Ť   - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). (PDF, 179 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   - predĺženie platnosti povolenia na vodnú stavbu: Kanalizácia obce Brestovec - I. stavba, SO 01 Kanalizácia, SO 02 Prečerpávacie stanice, PS 01 Prečerpávacie stanice technológia. (PDF, 4 MB)

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   -   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii. (PDF, 315 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   -   povolenie na užívanie stavby:   „Myjava rozšírenie kanalizácie 1. Etapa,  SO 101 Verejná kanalizácia,  SO 102 Čerpacia stanica tlakovej kanalizácie,  PS 01 Strojnotechnologická časť“. (PDF, 3 MB)

 

R O Z H O D N U T I E  -  Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, číslo: OU-MY-OSZP-2019/000013-14 zo dňa 10.06.2019. Názov vodnej stavby: BIOCENTRUM KOŠARISKÁ - SO 07 - Vodovodná prípojka, SO 07.1 Verejný vodovod, SO 09 - Dažďová knalizácia a povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd. (PDF, 11 MB)

 

Z O Z N A M    stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod. v okrese Myjava. (PDF, 137 kB) 

 

N Á V R H    N A    K O L A U D Á C I U    vodnej stavby "Výstavba prevádzky na spracovanie a uskladnenie ovocia" SO 041 vodovod, SO 042 Požiarna nádrž, SO 051 Dažďová kanalizácia v k.ú. Myjava, navrhovateľ  Anna Horešová, s.r.o., Turá Lúka 33, 907 01  Myjava. (PDF, 1 MB)


Ž I A D O S Ť    o dodatočnú zmenu stavby pred jej dokončením  - SO 041 Vodovod, SO 042 Požiarna nádrž, SO 051 Dažďová kanalizácia v k.ú. Podkylava.
(PDF, 4 MB)


O Z N Á M E N I E   - o  začatí správneho konania z podnetu RD Turá Lúka vo veci  Aplikácia chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany.
(PDF, 232 kB)


I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    -   "
Novela zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES)". 

OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)


V Z O R Y   T L A Č Í V   - podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
(PDF, 247 kB).

ŽIADOSŤ o vydanie vyjadrenia/stanoviska  k projektovej dokumentácii stavby (RTF, 45 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 51 kB)

PREDLOŽENIE druhovej karty exemplára živočícha a žiadosť o vydanie preukazu o pôvode exemplára. (RTF, 81 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (RTF, 37 kB)