Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2018, Utorok
 

Oznamy OÚ Trenčín

Úradná tabuľa OÚ Trenčín  |  Pracovné príležitosti

 

Dôležité oznamy, verejné vyhlášky, pracovné príležitosti: 

9.2.2018

Verejná vyhláška V7409/2017-OPA: "Ustanovenie opatrovníka na zastupovanie Ing. Martina Mydla vo veci vkladu" - katastrálny odbor (PDF, 512 kB)

8.2.2018

Okresný úrad v Trenčíne oznamuje, že z dôvodu organizačnej zmeny (smernica MVSR 14 z 22.1.2018) na odbore opravných prostriedkov zanikol referát pôdohospodárstva, nahradili ho referáty -   referát lesného hospodárstva a pozemkový referát

1.12.2017

Na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR, s účinnosťou od 1.12.2017., sa mení pracovný čas prevádzky stáleho pracoviska OÚ TN v Ilave v klientskom centre OU Ilava pre agendu živnostenského podnikania spolu s výkonom tzv. inteligentnej podateľne pre podania agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Znema úradných hodín:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Streda: od 8.00 do 17:00 hod.
Piatok: od 8.00 do 14.00 hod.

Rozhodnutie o zmene (PDF, 131 kB)

Oznámenie pre obce a mestá (PDF, 97 kB)

1.12.2017

Informácia pre podnikateľov. 

Vládny program ESO  (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa) (PDF, 467 kB) 

10.7.2017       PRESŤAHOVANIE     KATASTRA   !!!!!!

Okresný úrad oznamuje, že od 10. 07. 2017 bude katastrálny odbor vykonávať svoju činnosť na novej adrese so sídlom na Hviezdoslavovej 3 v Trenčíne.

30.5.2017

Okresný úrad oznamuje, že "Pozemkový a lesný odbor OÚ Trenčín" bol presťahovaný z Nám Sv. Anny 7, Trenčín na Hviezdoslavovu 3, Trenčín, III. poschodie.

20.10.2016

 Vážení návštevníci Okresného úradu Trenčín,

dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch: október 2016 - február 2017 budú na Okresnom úrade Trenčín prebiehať stavebné práce za účelom výstavby klientskeho centra.
Z uvedeného dôvodu bude pohyb po budove Okresného úradu Trenčín obmedzený. Žiadame Vás preto o pochopenie a strpenie obmedzení. Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie pokynov informátorov a rešpektovanie zákazu vstupu do priestorov staveniska.

Za pochopenie ďakujeme.

 9.8.2016

Okresný úrad  Trenčín Odbor opravných prostriedkov oznamuje, že Referát pôdohospodárstva sa presťahoval z Nám. Sv. Anny do hlavnej budovy OÚ, na adresu Hviezdoslavova 3

7.7.2015


Okresný úrad Trenčín  m e n í  rozhodnutie o rozšírení pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18 (ďalej len „pracovisko“), č. p.: OU-TN-OO-2015/002000-19 zo dňa 10. apríla 2015 nasledovne:
Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:
Streda: 08.00 – 17.00 hod.

Oznámenie o zmene vo výkone činnosti pracoviska OÚ Trenčín v klientskom centre OÚ Ilava (PDF, 111 kB) /pdf. 108 kB/

PLO_ILAVA-ROZHODNUTIE o zmenách vo výkone činnosti pracoviska (PDF, 137 kB) /pdf, 134 kB/

13.4.2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť existujúceho pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (ďalej len „pracovisko“) o výkon štátnej správy na úseku  poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v rozsahu prílohy tohto rozhodnutia.

Pracovisko bude na predmetnom úseku štátnej správy vykonávať svoju činnosť v dobe od   13. apríla 2015 do 30. júna 2015 v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Pondelok: 08.00 – 15.00 hod.
Streda:     08.00 – 17.00 hod.

Rozšírené pracovisko bude vykonávať štátnu správu na predmetnom úseku pre okres Ilava, územný obvod ktorého tvoria tieto mestá a obce: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dubnica nad Váhom, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Nová Dubnica, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 13. apríla 2015.           

ROZHODNUTIE (PDF, 139 kB) /pdf, 136kB/
PRÍLOHA K ROZHODNUTIU (PDF, 218 kB) /pdf, 212 kB/

16. 2. 2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava o výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií na dobu neurčitú v rozsahu:

   a) žiadosti podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   b) žiadosti podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre mesto Ilava a 18 obcí: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

a mení čas určený na vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb pri výkone štátnej správy na úsekoch živnostenského podnikania a cestnej dopravy a pozemných komunikácií takto:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok:     od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:     od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:    od 8.00 do 15.00 hod.
Piatok:     od 8.00 do 14.00 hod.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 16. februára 2015.

27. 8. 2014

 1. ROZHODNUTIE o rozšírení pôsobnosti pracoviska okresného úradu


Okresný úrad Trenčín podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. augusta 2014, č. SVS-OMSZV1-2014/022941

r o z š i r u j e

pôsobnosť pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava o výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania v rozsahu prílohy tohto rozhodnutia.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania pre  mesto Ilava a 18 obcí:

Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba,  Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov


Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania takto:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:     od 8.00 do 17.00 hod.


Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 1. septembra 2014.

 

2. ROZHODNUTIE o zmene územnej pôsobnosti pracoviska Dubnica nad Váhom 

Okresný úrad Trenčín podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Trenčín z  27. augusta 2014, č. p. OU-TN-OO-2014/019358–8

m e n í


územnú pôsobnosť pracoviska Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom na úseku živnostenského podnikania.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania pre mestá Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania takto:

Pondelok:  od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok:      od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:      od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:     od 8.00 do 15.00 hod.
Piatok:      od 8.00 do 14.00 hod.

 

Územná pôsobnosť pracoviska Dubnica nad Váhom na úseku živnostenského podnikania sa mení s účinnosťou od 1. septembra 2014.

Rozhodnutia o zriadení, zmene pôsobnosti a   (PDF, 173 kB)náplň činnosti odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Trenčíne, pracovisko Ilava (PDF, 173 kB) /pdf, 3 MB/

Pracovné príležitosti  odbor školstva

  


 

 

 Od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z.z. bol Krajský školský úrad Trenčín zrušený, jeho právomoci prevzal Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva.

Od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z.z. bol Krajský stavebný úrad Trenčín zrušený, jeho právomoci prevzal Obvodný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky.

Od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z.z. bola Územná vojenská správa Trenčín zrušená, jej právomoci prevzal Obvodný úrad Trenčín, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, oddelenie obrany štátu.


 


 

Verejné obstarávania Obvodného úradu Trenčín zabezpečuje Centrum podpory Trenčín a zverejňuje sa na stránke http://www.minv.sk/?verejne-obstaravanie