Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Oznamy úradu (iné informácie)

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov

Všeobecne

Úradné hodiny Okresného  úradudu sa od pondelka 29.06.2020 skracujú : Pondelok, utorok, priatok od 8:00 h do 11:00 h, streda od 13.00 – 16.00 h.  štvrtok bude OÚ pre verejenosť zatvorený.

Do budovy okresného úradu bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov okresného úradu vpustení nebudú. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

 Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

 

  1. Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.
  2. Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx) 
  3. Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto, ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.
  4. V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.
  5. Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov
  6. V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk
  7. Pri návšteve okresného úradu striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.
  8. Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.
  9. Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.
  10. Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

Od pondelka 29.06.2020 sa menia úradné hodiny na Okresnom úrade Čadca nasledovne :

Úradné hodiny :

Pondelok : 08.00 – 11.00

Utorok : 08.00 – 11.00

Streda : 13.00 – 16.00

Štvrtok : nestránkový

Piatok : 8.00 – 11.00

      Pri vstupe do budovy musia mať občania prekryté ústa a nos rúškom a vydenzifikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom.

      Žiadosti, potrebné k vybaveniu svojich požiadaviek je možné stiahnuť aj na internetovej stránke ministerstva vnútra SR : www.minv.sk; (miestna štátna správa – žilinský kraj – Čadca – jednotlivé odbory OÚ). 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  aj na : www.jiscd.sk;  živnostenský odbor : http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

Dôležité odkazy v súvislosti s ochranou proti šíreniu nákazy koronavírusu majú občania možnosť pozrieť na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca : www.ruvzca.sk;

Smernice MV SR

Smernica MVSR  (PDF, 309 kB) Vnútorná organizácia okresného úradu - Smernica MVSR č. 14/2018

Štátna správa po novom

CALL CENTRUM MV SR - informačný kanál na komunikáciu so štátnou správou od 1. januára 2014
NAHLASOVANIE POBYTU CEZ INTERNET - nahlasovať pobyt je možné aj cez internet
UNIVERZÁLNE PODANIE  - portál Slovensko.sk

 

Oznámenie o zmene bankového spojenia - výber správnych poplatkov

Oznamujeme zmenu bankového spojenia pre výber správnych poplatkov platených pred podaním žiadosti o vykonanie úkonu

platné od 1. januára 2015.

1) účet číslo v tvare IBAN: SK36 6500 0000 2700 2054 5796 sa použije pre správne poplatky za úkony na úseku katastra

2) účet číslo v tvare IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 sa použije sa pre všetky ostatné správne poplatky

Pre platby zo zahraničia sa použije nasledovná platobná inštrukcia:

BIC / SWIFT* - kód banky príjemcu / Beneficiary Bank Code: POBNSKBA