Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2017, Streda
 

Oznamy úradu ( iné informácie )

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať na okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého majú trvalý pobyt či sídlo. Na dotácie možno v roku 2017  rozdeliť 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť maximálne 66 000 €.

 Prioritne budú podporené aktivity, ktorých cieľom je:

  • znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,
  • zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí,
  • prevencia kriminality v rizikových skupinách,
  • pomoc obetiam trestných činov.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 8. máj 2017

Dokumentácia, kontakty a detailné informácie nájdete v priloženom súbore (ZIP, 410 kB)

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality zverejnila uznesením č. 2 z 15. júna 2015 zoznam schválených projektov na poskytnutie dotácií na financovanie prevencie kriminality na rok 2015

Zoznam schválených projektov na poskytnutie dotácií na financovanie prevencie kriminality na rok 2015  zverejnené dňa 22.06.2015 (PDF, 746 kB)

Okresný úrad Žilina oznamuje:

Na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina č.  OU-ZA-OO-2015/015086-009 z       1. júla 2015 a súhlasného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.  SVS-OMSZV1-2015/012021-006 z 1. júla 2015

Okresný úrad Žilina predlžuje výkon štátnej správy pracoviska Okresného úradu Žilina so sídlom v meste  Bytča na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav od 1. júla 2015 na dobu neurčitú.

Adresa pracoviska:

Okresný úrad Bytča
Zámok 104, 014 01 Bytča

Územný obvod pracoviska tvoria:
mesto: Bytča a obce: Jablonové, Maršová – Rašov, Súľov – Hradná, Hlboké nad Váhom, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica, Kotešová, Predmier, Veľké Rovné

Úradné hodiny

Streda             od 08:00 hod. –  do 17:00 hod.

Tel. kontakt:

041/3100417

 

Oznámenie o zmene bankového spojenia - výber správnych poplatkov

Oznamujeme zmenu bankového spojenia pre výber správnych poplatkov platených pred podaním žiadosti o vykonanie úkonu

platné od 1. januára 2015.

 

1)    účet číslo v tvare IBAN: SK36 6500 0000 2700 2054 5796 sa použije pre správne poplatky za úkony na úseku katastra 

2)    účet číslo v tvare IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 sa použije sa pre všetky ostatné správne poplatky 

Pre platby zo zahraničia sa použije nasledovná platobná inštrukcia:

BIC / SWIFT* - kód banky príjemcu / Beneficiary Bank Code: POBNSKBA

Vyhlásenie výberu na obsadenie štatnozamestnaneckých miest vo funkcii

 

Verejné obstarávanie 

Ponukové konanie - predaj majetku

 

Dokumenty na stiahnutie 

  •  

Iné oznamy