Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2020, nedeľa
 

Oznamy úradu ( iné informácie )

O Z N A M

Na základe usmernenia  VI/2 generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike budú od 16. 3. 2020  úradné hodiny Okresného úradu Žilina a Klientskeho centra skrátené nasledovne:

8:00 – 11:00 hod.

Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie sa do odvolania vybavujú len:

Občianske preukazy:

-        Prijatie žiadosti po skončení platnosti OP,

-        Prijatie žiadosti max. 2 mesiace pred skončením platnosti,

-        Prijatie žiadosti pri nahlásení straty alebo odcudzení dokladov,

-        Výdaj dokladov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Vodičské preukazy:

-        Prijatie žiadosti po nadobudnutí vodičského oprávnenia,

-        Prijatie žiadosti pri skončení platnosti VP,

-        Prijatie žiadosti pri strate a odcudzení dokladu,

-        Výdaj len dokladov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Cestovné pasy:

-        Prijatie žiadosti len základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok,

-        výdaj len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

 

Aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu nebude vykonávaná. Občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

 

Dopravný inšpektorát:

Iba online rezervácie. Vstup do budovy maximálne 5 minút pred dohodnutým termínom.

 

Ďalej všetci zamestnanci Okresného úradu

sú povinní využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.  Aktualizované telefónne a e-mailové kontakty nájdete na webovom sídle Okresného úradu Žilina.

 

Katastrálny odbor:

Návrhy na vklad je potrebné zasielať poštou, prostredníctvom advokátovnotárov. Potvrdený návrh na vklad Vám spolu s platobným predpisom na úhradu správneho poplatku zašleme na Vami uvedenú adresu. Správny poplatok je možné zakúpiť si na pošte a pribaliť ho do zásielky, uhradiť po prijatí platobného predpisu alebo využiť mobilnú aplikáciu a virtuálny eKolkomat.

Infolinka katastrálneho odboru: 0918 544 455

 

Živnostenský odbor:

Všetky žiadosti sú k dispozícií pri vchode do klientskeho centra alebo k stiahnutiu na webovom sídle Okresného úradu Žilina.

Call centrum živnostenského odboru: 0918 963 227

 

Vstupujte výhradne po jednom !

 

Naďalej platí prísny zákaz vstupu s deťmi !

 

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do okresnej volebnej komisie.

V súlade s § 47 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná,  jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb /do 8. januára 2020/.

Elektronicky je možné oznámenie doručiť na adresu ovvs.za@minv.sk

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,  

   

c) podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

O Z N A M

Ako postupovať pri problémoch s elektronickým podpisovaním na portáli Finančnej správy zverejnené dňa 25.03.2019 (PDF, 799 kB)

 

Projekt klientskeho centra štátnej správy v Žiline

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina na adrese Vysokoškolákov 8556/33B,  010 08  Žilina (sídlisko – Vlčince) sa presťahoval prednosta okresného úradu a tieto odbory:

-organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy a odbor živnostenského podnikania z budovy na ulici Janka Kráľa 4, Žilina,

-odbor školstva z budovy na ulici Komenského 35, Žilina,

-odbor starostlivosti o životné prostredie z budovy na námestí  M. R. Štefánika 896/1, Žilina,

-odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií z budovy na ulici Predmestská 1613, Žilina,

-odbor výstavby a bytovej politiky, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor z budovy na ulici Andrea Kmeťa 325/17, Žilina.

 

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a  zostávajú v budove na adrese ulica Janka Kráľa 4, Žilina, nasledovné odbory:        

-odbor krízového riadenia. ktorého súčasťou je koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a oddelenie obrany štátu,

-majetkovoprávny odbor,

-odbor opravných prostriedkov po jeho presťahovaní z budovy na ulici Andreja Kmeťa 325/17, Žilina

 

Adresa na doručovanie písomností pre všetky odbory okresného úradu (teda aj tie, ktoré nesídlia na adrese Vysokoškolákov 8556/33B) je:

Okresný úrad Žilina

(názov príslušného odboru)

Vysokoškolákov 8556/33B

010 08  Žilina

         

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať na okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého majú trvalý pobyt či sídlo. Na dotácie možno v roku 2017  rozdeliť 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť maximálne 66 000 €.

 Prioritne budú podporené aktivity, ktorých cieľom je:

  • znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,
  • zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí,
  • prevencia kriminality v rizikových skupinách,
  • pomoc obetiam trestných činov.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 8. máj 2017

Dokumentácia, kontakty a detailné informácie nájdete v priloženom súbore (ZIP, 410 kB)

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality zverejnila uznesením č. 2 z 15. júna 2015 zoznam schválených projektov na poskytnutie dotácií na financovanie prevencie kriminality na rok 2015

Zoznam schválených projektov na poskytnutie dotácií na financovanie prevencie kriminality na rok 2015  zverejnené dňa 22.06.2015 (PDF, 746 kB)

 

Okresný úrad Žilina oznamuje:

Na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina č.  OU-ZA-OO-2015/015086-009 z       1. júla 2015 a súhlasného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.  SVS-OMSZV1-2015/012021-006 z 1. júla 2015

Okresný úrad Žilina predlžuje výkon štátnej správy pracoviska Okresného úradu Žilina so sídlom v meste  Bytča na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav od 1. júla 2015 na dobu neurčitú.

Adresa pracoviska:

Okresný úrad Bytča
Zámok 104, 014 01 Bytča

Územný obvod pracoviska tvoria:
mesto: Bytča a obce: Jablonové, Maršová – Rašov, Súľov – Hradná, Hlboké nad Váhom, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica, Kotešová, Predmier, Veľké Rovné

Úradné hodiny

Streda             od 08:00 hod. –  do 17:00 hod.

Tel. kontakt:

041/3100417

Oznámenie o zmene bankového spojenia - výber správnych poplatkov

Oznamujeme zmenu bankového spojenia pre výber správnych poplatkov platených pred podaním žiadosti o vykonanie úkonu

platné od 1. januára 2015.

 

1)    účet číslo v tvare IBAN: SK36 6500 0000 2700 2054 5796 sa použije pre správne poplatky za úkony na úseku katastra 

2)    účet číslo v tvare IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 sa použije sa pre všetky ostatné správne poplatky 

Pre platby zo zahraničia sa použije nasledovná platobná inštrukcia:

BIC / SWIFT* - kód banky príjemcu / Beneficiary Bank Code: POBNSKBA

 

Vyhlásenie výberu na obsadenie štatnozamestnaneckých miest vo funkcii

 

Verejné obstarávanie 

Ponukové konanie - predaj majetku

 

Dokumenty na stiahnutie 

  •  

Iné oznamy