Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Oznamy úradu ( iné informácie )

O Z N A M

V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že na okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách sa

od 20. mája 2020 zavádza bežný režim

vybavovania vecí verejnosti.

Aj  napriek uvoľňovaniu  opatrení pripomíname možnosť využívania elektronického vybavovania z pohodlia domova, prostredníctvom služieb Ústredného portálu verejnej správy  www.slovensko.sk. Využitím e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu (najviac o 70 eur). Na úhradu správnych poplatkov je možné využiť mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx).

 

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: naďalej je povinné nosenie rúšok v interiéroch, čiže klienti môžu do budov okresných úradov a klientskych centier vstupovať len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vstupe do budovy ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom.

V klientskom centre rešpektujte pokyny supervízora.

      odstuphygienarúško

Úradné hodiny 

Po:   8:00 – 15:00

Ut:   8:00 – 15:00

St:   8:00 – 17:00

Št:   8:00 – 15:00

Pi:   8:00 – 14:00

  

 O Z N A M

Ako postupovať pri problémoch s elektronickým podpisovaním na portáli Finančnej správy zverejnené dňa 25.03.2019 (PDF, 799 kB)

 

Projekt klientskeho centra štátnej správy v Žiline

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina na adrese Vysokoškolákov 8556/33B,  010 08  Žilina (sídlisko – Vlčince) sa presťahoval prednosta okresného úradu a tieto odbory:

-organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy a odbor živnostenského podnikania z budovy na ulici Janka Kráľa 4, Žilina,

-odbor školstva z budovy na ulici Komenského 35, Žilina,

-odbor starostlivosti o životné prostredie z budovy na námestí  M. R. Štefánika 896/1, Žilina,

-odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií z budovy na ulici Predmestská 1613, Žilina,

-odbor výstavby a bytovej politiky, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor z budovy na ulici Andrea Kmeťa 325/17, Žilina.

 

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a  zostávajú v budove na adrese ulica Janka Kráľa 4, Žilina, nasledovné odbory:        

-odbor krízového riadenia. ktorého súčasťou je koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a oddelenie obrany štátu,

-majetkovoprávny odbor,

-odbor opravných prostriedkov po jeho presťahovaní z budovy na ulici Andreja Kmeťa 325/17, Žilina

 

Adresa na doručovanie písomností pre všetky odbory okresného úradu (teda aj tie, ktoré nesídlia na adrese Vysokoškolákov 8556/33B) je:

Okresný úrad Žilina

(názov príslušného odboru)

Vysokoškolákov 8556/33B

010 08  Žilina

         

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať na okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého majú trvalý pobyt či sídlo. Na dotácie možno v roku 2017  rozdeliť 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť maximálne 66 000 €.

 Prioritne budú podporené aktivity, ktorých cieľom je:

  • znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,
  • zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí,
  • prevencia kriminality v rizikových skupinách,
  • pomoc obetiam trestných činov.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 8. máj 2017

Dokumentácia, kontakty a detailné informácie nájdete v priloženom súbore (ZIP, 410 kB)

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality zverejnila uznesením č. 2 z 15. júna 2015 zoznam schválených projektov na poskytnutie dotácií na financovanie prevencie kriminality na rok 2015

Zoznam schválených projektov na poskytnutie dotácií na financovanie prevencie kriminality na rok 2015  zverejnené dňa 22.06.2015 (PDF, 746 kB)

 

Okresný úrad Žilina oznamuje:

Na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina č.  OU-ZA-OO-2015/015086-009 z       1. júla 2015 a súhlasného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.  SVS-OMSZV1-2015/012021-006 z 1. júla 2015

Okresný úrad Žilina predlžuje výkon štátnej správy pracoviska Okresného úradu Žilina so sídlom v meste  Bytča na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav od 1. júla 2015 na dobu neurčitú.

Adresa pracoviska:

Okresný úrad Bytča
Zámok 104, 014 01 Bytča

Územný obvod pracoviska tvoria:
mesto: Bytča a obce: Jablonové, Maršová – Rašov, Súľov – Hradná, Hlboké nad Váhom, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica, Kotešová, Predmier, Veľké Rovné

Úradné hodiny

Streda             od 08:00 hod. –  do 17:00 hod.

Tel. kontakt:

041/3100417

Oznámenie o zmene bankového spojenia - výber správnych poplatkov

Oznamujeme zmenu bankového spojenia pre výber správnych poplatkov platených pred podaním žiadosti o vykonanie úkonu

platné od 1. januára 2015.

 

1)    účet číslo v tvare IBAN: SK36 6500 0000 2700 2054 5796 sa použije pre správne poplatky za úkony na úseku katastra 

2)    účet číslo v tvare IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 sa použije sa pre všetky ostatné správne poplatky 

Pre platby zo zahraničia sa použije nasledovná platobná inštrukcia:

BIC / SWIFT* - kód banky príjemcu / Beneficiary Bank Code: POBNSKBA

 

Vyhlásenie výberu na obsadenie štatnozamestnaneckých miest vo funkcii

 

Verejné obstarávanie 

Ponukové konanie - predaj majetku

 

Dokumenty na stiahnutie 

  •  

Iné oznamy