Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie

Štúdium na SOŠ PZ

Na Strednej odbornej škole Policajného zboru je možné študovať až po prijatí do Policajného zboru, čiže študovať tu môžu len záujemcovia, ktorí boli do Policajného zboru prijatí niektorým personálnym odborom Okresného alebo Krajského riaditeľstva Policajného zboru a majú absolvovanú minimálne strednú školu, ktorú ukončili maturitou.

Stredná odborná škola Policajného zboru nie je určená pre záujemcov z civilného sektora po skončení základnej školy.

Podmienky prijatia do Policajného zboru

Štúdium v Strednej odbornej škole Policajného zboru Pezinok

(ďalej len „SOŠ PZ Pezinok“) 

Komu je určené štúdium v SOŠ PZ Pezinok?

          SOŠ PZ Pezinok je rezortnou školou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V škole získavajú príslušníci Policajného zboru policajné vzdelanie. Na školu nastupujú policajti z takmer celého Slovenska, ktorí boli prijatí do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, teda sa už stali policajtmi.

          V prípade, ak teda máte záujem stať sa príslušníkom Policajného zboru, informujte sa o podmienkach prijatia na ktoromkoľvek personálnom pracovisku ktoréhokoľvek okresného riaditeľstva PZ, krajského riaditeľstva PZ, alebo iného služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Základné informácie o podmienkach prijatia nájdete vymedzené aj v § 14 a 15 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v platnom znení.

          Ak sa rozhodnete podať si žiadosť o prijatie do služobného pomeru, tak v priebehu prijímacieho konania, ktoré obvykle trvá 1 - 6 mesiacov, sa v SOŠ PZ Pezinok zúčastníte:

a)    Previerky z ovládania štátneho jazyka, ktorá pozostáva z dvoch častí:

  • z diktátu, ktorý je zameraný na preverenie úrovne ovládania pravopisu štátneho jazyka,
  • z kompozície (sloh – úvaha), ktorej cieľom je overenie schopnosti uchádzača stručne, jasne a výstižne vyjadriť slovami myšlienky a zostaviť súvislý jazykový text.

          Uchádzač vyhovel previerke zo štátneho jazyka, ak získal celkovo 20 a viac bodov zo 40, čo predstavuje viac ako 50% - nú úspešnosť.

b)    Previerky z fyzickej zdatnosti, ktorá pozostáva z overenia:

  • pohybových schopností (beh na 100 metrov u mužov beh na 50 metrov u žien, skok z miesta u mužov, ľah – sed/2 min., zhyby, výdrž v zhybe u žien, beh na 12 minút),
  • plaveckej spôsobilosti – ako ďalšia disciplína.

          Limity, vekové kategórie ako aj počet bodov na úspešné absolvovanie previerok nájdete tu:  MUŽI  ŽENY

          V prípade splnenia všetkých kritérií a úspešného absolvovania celého prijímacieho konania môže byť uchádzač prijatý do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, a to rozhodnutím príslušného nadriadeného. Až po prijatí do služobného pomeru bude policajt bezprostredne povolaný na štúdium SOŠ PZ Pezinok.