Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2018, Štvrtok
 

Podmienky prijatia do služobného pomeru príslušníka PZ

Na prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru je potrebné, aby uchádzač spĺňal podmienky, ktoré sú uvedené v § 14 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Postup prijímacieho konania je upravený v § 15 tohto zákona.

Podmienky prijatia (§ 14)

(1) Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada a 

 1. je bezúhonný, 
 2. spoľahlivý, 
 3. spĺňa stupeň vzdelania určený na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený alebo vymenovaný, 
 4. je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, 
 5. ovláda štátny jazyk,1/ 
 6. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.2/

(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa v prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra trestov.3/

(3) Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý

 1. preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,4/ alebo
 2. požíva iné návykové látky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich,5/ alebo
 3. podľa iných skutočností zistených v prijímacom konaní nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby, alebo
 4. bol z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že
  1. pri služobnom hodnotení bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe, alebo
  2. porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, alebo
  3. bol právoplatne odsúdený pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať funkciu policajta.

(4) Zdravotná spôsobilosť v prijímacom konaní sa preukazuje lekárskym posudkom na základe vyšetrenia občana lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v pôsobnosti ministerstva.6/ Zdravotnú spôsobilosť posudzuje služobný lekár podľa § 222.

(5) Podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky a podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až d) a f) musí policajt spĺňať po celý čas trvania služobného pomeru.

(6) Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, spracúvať 7/ o jeho osobe tieto údaje:

 1. meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,
 2. dátum a miesto narodenia,
 3. adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
 4. štátnu príslušnosť a jej zmeny,
 5. číslo občianskeho preukazu, miesto jeho vydania,
 6. vzdelanie, prehľad navštevovaných škôl, 
 7. jazykové vedomosti,
 8. zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
 9. prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
 10. vykonávanie podnikateľskej činnosti,
 11. miesto a čas základnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom zbore alebo ozbrojenom zbore, dosiahnutú hodnosť,
 12. všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe,
 13. postih za priestupok alebo za iný správny delikt,
 14. závislosť od požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok.


(7) Na účely odseku 5 je služobný úrad oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje o policajtovi podľa odseku 6 po celý čas trvania služobného pomeru.

________________________
1/ § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej
republiky.
2/ Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
3/ Zákon 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z.Z.
4/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
5/ Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a o niektorých iných látkach
škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisoch.
6/ § 11 ods. 7 zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7/ Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.