Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2019, nedeľa
 

Pôsobnosť Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

 

a) v rámci poradnej funkcie
1. prerokúva analýzy stavu a vývoja kriminality v Slovenskej republike spracované a predkladané rezortmi a navrhuje opatrenia na jej kontrolu a elimináciu, ako aj na kontrolu a elimináciu iných s ňou súvisiacich sociálnopatologických javov,
2. z podnetu vlády, členov rady a iných subjektov prevencie posudzuje materiály a návrhy týkajúce sa prevencie a navrhuje vhodné riešenia,
3. predkladá vláde do 30. apríla kalendárneho roka na schválenie hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok;

b) v rámci iniciatívnej funkcie
1. predkladá vláde a vecne príslušným ministerstvám, ako aj iným orgánom a inštitúciám podnety, návrhy a odporúčania v oblasti prevencie,
2. iniciuje prípravu legislatívnych opatrení v oblasti prevencie,
3. podporuje zriaďovanie a činnosť komisií a koordinátorov prevencie pri orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy,
4. podporuje vedecký výskum v oblasti prevencie a výsledky výskumov sprostredkúva subjektom prevencie,
5. sprostredkúva prenos a výmenu informácií o prevencii;

c) v rámci koordinačnej funkcie
1. koordinuje činnosť krajských koordinátorov pre prevenciu kriminality na obvodných úradoch v sídle kraja,
2. koordinuje činnosť vecne príslušných ministerstiev, orgánov štátnej správy, samosprávy a zainteresovaných mimovládnych organizácií pri rozpracovaní a realizácii stratégie prevencie,
3. koordinuje realizáciu preventívnych projektov a programov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni;

d) v rámci odbornej funkcie 
1. predkladá vláde na schválenie návrh stratégie prevencie,
2. zverejňuje na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky výzvy na predkladanie projektov, schvaľuje projekty a schvaľuje poskytnutie dotácií na ich financovanie do 31. marca príslušného kalendárneho roka; pritom prihliada predovšetkým na priority uvedené v stratégii prevencie,
3. spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a inými zahraničnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú prevenciou,
4. poskytuje subjektom prevencie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni metodickú pomoc pri vypracúvaní preventívnych programov a projektov, pri ich realizácii a vyhodnocovaní ich účinnosti.

        Rada koordinuje spoluprácu Slovenskej republiky s komisiou Organizácie Spojených národov pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu so sídlom vo Viedni, s Európskou sieťou na predchádzanie trestnej činnosti a s ďalšími medzinárodnými organizáciami.

        Rada spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy, samosprávy, podnikateľskými subjektmi, občianskymi združeniami a iniciatívami, cirkvami a hromadnými oznamovacími prostriedkami v oblasti prevencie, cieľavedome pôsobí na verejnú mienku v záujme aktívnej účasti občanov na prevencii.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]