Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Úrad inšpekčnej služby na úseku inšpekcie plní najmä tieto úlohy:

 

  • eviduje a vybavuje oznámenia a podania o podozrení z páchania trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej správy a príslušníkov Finančnej správy (colníkov) podľa osobitných predpisov,
  • prijíma trestné oznámenia, a ak je podozrivým príslušník Policajného zboru, príslušník Zboru väzenskej a justičnej správy alebo príslušník Finančnej správy (colník), vybavuje ich podľa Trestného poriadku, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
  • vykonáva operatívno-pátraciu činnosť podľa osobitného predpisu,využíva informačno-technické prostriedky a databázy informačných systémov ministerstva a Policajného zboru,
  • plní úlohy v oblasti informačno-technických prostriedkov podľa interného predpisu, v oblasti sledovania osôb a vecí a cezhraničného sledovania podľa interného predpisu a v oblasti nástrahovej a zabezpečovacej techniky podľa interného predpisu, 
  • spolupracuje s útvarmi ministerstva, útvarmi Policajného zboru, útvarmi a zariadeniami Zboru väzenskej a justičnej stráže a útvarmi Finančnej správy pri odhaľovaní trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a colníkov, navrhuje preventívne opatrenia, vyžaduje potrebnú spoluprácu a súčinnosť pri plnení úloh inšpekčnej služby od príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov Finančnej správy, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby, štátnych zamestnancov a zamestnancov,
  • vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ktoré vyšetruje, je oprávnený vyžadovať od útvarov ministerstva, útvarov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo útvarov Finančnej správy a v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečenie vykonania úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám.

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže za obdobie roka 2019 (634,2 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2019 (656,1 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2018 (552,4 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2017 (756,0 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2016 (758,5 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2015 (611,8 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2014 (656,3 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za rok 2013 (726,0 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za rok 2012 (495,6 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za rok 2011 (449,0 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za rok 2010 (409,6 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za rok 2009 (304,3 kB) pdf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za rok 2008 (262,3 kB) rtf
Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za rok 2007 (2,0 MB) rtf
Informácia o činnosti MV SR pri vyšetrovaní podaní zadržaných, zaistených a obvinených osôb na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia boli spôsobené príslušníkmi PZ (3,7 MB) rtf