Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2018, Utorok
 

Povinné osoby

Podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je:

(1) Povinnou osobou na účely tohto zákona

a)     banka,

b)     finančná inštitúcia, ak nie je bankou, ktorou je

 1. centrálny depozitár cenných papierov,
 2. burza cenných papierov,
 3. komoditná burza,
 4. správcovská spoločnosť a depozitár,
 5. obchodník s cennými papiermi,
 6. finančný agent, finančný poradca,
 7. zahraničný subjekt kolektívneho investovania,
 8. poisťovňa, zaisťovňa,
 9. dôchodková správcovská spoločnosť,
 10. doplnková dôchodková spoločnosť,
 11. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť alebo bezhotovostné obchody s devízovými hodnotami alebo poskytovať devízové peňažné služby,
 12. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s pohľadávkami,
 13. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií, finančný prenájom alebo iné finančné činnosti podľa osobitného predpisu,
 14. platobná inštitúcia, agent platobných služieb a inštitúcia elektronických peňazí,

c)     Exportno-importná banka Slovenskej republiky,

d)     prevádzkovateľ hazardnej hry,

e)     poštový podnik,

f)      súdny exekútor,

g)     správca, ktorý vykonáva činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu,

h)     audítor, účtovník, daňový poradca,

i)       právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností,

j)       advokát alebo notár, ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka

 1. nákupu a predaja nehnuteľností alebo obchodných podielov v obchodnej spoločnosti,
 2. správy alebo úschovy finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
 3. otvorenia alebo správy účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov, alebo
 4. založenia, činnosti alebo riadenia obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb a právnických osôb,  účelového združenia majetku, alebo inej právnickej osoby,

k)     poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti, ak nie je povinnou osobou podľa písmen h) alebo j),

l)       právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo,

m)   právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov,  alebo právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať záložňu,

n)     veriteľ,

o)     iná osoba, ak tak ustanoví osobitný predpis.

(2) Povinnou osobou na účely tohto zákona tiež pobočka, organizačná zložka alebo prevádzka zahraničnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v odseku 1, vrátane zastúpenia zahraničnej banky a zastúpenia zahraničnej finančnej inštitúcie, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky.


(3) Povinnou osobou na účely tohto zákona tiež podnikateľ, ktorý nie je uvedený v odsekoch 1 a 2, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15 000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.