Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Informácie pozemkového a lesného odboru


Vedúci odboru Ing. Vladimír Knapec

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(7. poschodie, kanc. číslo 704)

Telefón 0961 24 5980 - 84, mobil: 0910 891 035
Fax 0961 24 5909


Kontakty na zamestnancov pozemkového a lesného odboru

Náplň činností na pozemkovom a lesnom odbore (PDF, 172 kB)

Tlačivá a formuláre pozemkového a lesného odboru

Sadzobník správnych poplatkov pozemkového a lesného odboru (PDF, 43 kB)

Dokumenty na stiahnutie

Register pozemkových spoločenstiev

Oznamy a vyhlášky

 

O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného  za  rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ  MESTO  NAD  VÁHOM.
LINK:   
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=nove+mesto+nad+vahom

 

O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného  za  rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
LINK:    
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=myjavaO Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM.
(PDF, 181 kB)


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
(PDF, 179 kB)


Pracovisko Myjava

Úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5715

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

OZNÁMENIE o začatí konania na základe žiadosti Mesta Stará Turá, SNP 1/2, o nesúlade druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností a skutočným stavom - cyklochodník Narcie. (PDF, 164 kB)


ROZHODNUTIE o zmene obvodu v projekte jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Beckov.
(PDF, 877 kB)


OZNÁMENIE o začatí konania o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov pre MČ Projekty, s.r.o., Chrenová 32, 949 01 Nitra, v k.ú. Stará Lehota pre stavbu "TN-Stará Lehota_ zakabelizovanie VN 224".
(PDF, 170 kB)


VEREJNÁ VYHLÁŠKA  Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre JPÚ v časti k.ú. Stará Myjava.
(PDF, 677 kB)


VEREJNÁ VYHLÁŠKA  Nariadenie prípravného konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Krajné. (PDF, 212 kB)

 

O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného  za  rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ  MESTO  NAD  VÁHOM.
LINK:   
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=nove+mesto+nad+vahom

O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného  za  rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
LINK:    
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=myjava


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM.
(PDF, 181 kB)


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
(PDF, 179 kB)