Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. november 2019, štvrtok
 

Národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

Logo OP Ľudské zdroje

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP):  2 372 335,56 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 24. 8. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 13. 9. 2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

  • Prioritná os:  5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  • Špecifický cieľ: 5.1.3 Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR   

Miesto realizácie projektu:  Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Obdobie realizácie projektu: 1/2016 - 12/2018 

Opis projektu:  

Cieľom národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách (NP PVP MRK) je v rámci jednotlivých aktivít projektu zabezpečiť pre oprávnených užívateľov - 150 obcí s najväčšou prítomnosťou marginalizovaných a najsegregovanejších rómskych osídlení na Slovensku:

  • poskytnutie odbornej pomoci obciam pri vytvorení podmienok pre proces vysporiadania pozemkov,
  • aktualizáciu skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach,
  • podporu procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom informačných, osvetových a mediačných činností,
  • asistenciu pri vysporiadaní pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách,
  • synergické zmierňovania chudoby a sociálneho vylúčenia obyvateľov MRK,
  • podporu destigmatizácie, desegregácie a degetoizácie.

Plánované aktivity:

NP PVP MRK bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity – Riadenie projektu a jednej hlavnej aktivity – Podpora vysporiadania pozemkov. Cieľom hlavnej aktivity Podpora vysporiadania pozemkov je poskytnúť podporu obciam smerujúcu k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom v rómskych osídleniach v zmysle platných právnych predpisov. Hlavná aktivita pozostáva z troch podaktivít:

1. aktualizácia a získavanie nových údajov o pozemkoch pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach,
2. informačné, osvetové a mediačné činnosti,
3. asistencia pri vysporiadaní pozemkov.

Vysporiadaním pozemkov pod obydliami MRK v obci v prospech cieľovej skupiny - príslušníkov a obyvateľov MRK sa na účely projektu považuje stav, keď

  • obyvatelia dotknutých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve iných osôb (fyzické osoby, právnické osoby, Slovenský pozemkový fond a podobne), k nim nadobudnú taký právny vzťah, ktorý im umožní legalizáciu stavby (obydlia) prípadne realizáciu stavby nového obydlia alebo
  • nadobudne k dotknutým pozemkom právny vzťah obec. A tá na základe výstupov NP PVP MKR zrealizuje na predmetných pozemkoch opatrenia smerujúce k zlepšeniu štandardov hygieny bývania obyvateľov týchto rómskych osídlení (realizácia inžinierskych stavieb, svojpomocná výstavba domov obyvateľmi MRK a podobne).

Tlačová správa o schválení národného projektu.

Ďalšie informácie o národnom projekte nájdete TU v časti webu ÚSVRK.