Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2020, streda
 

Žiadosti pozemných komunikácií

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (PDF, 290 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (PDF, 285 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (PDF, 287 kB)

Žiadosť o určenie dopravného značenia na cestách I., II. a III. triedy (PDF, 282 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, resp. rozhodnutia na pripojenie účelovej komunikácie alebo zriadenie vjazdu v zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (PDF, 282 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska - povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I., II. a III. triedy v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (PDF, 286 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub drevín pri ceste I., II., III. triedy (PDF, 282 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamnej stavby (nachádzajúcej sa v sídelnom útvare obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce) (PDF, 282 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska - povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I., II., III. triedy v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov – pre umiestnenie reklamnej stavby (PDF, 287 kB)

Žiadosť o povolenie nadmernej alebo nadrozmernej dopravy (PDF, 212 kB)

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia (PDF, 243 kB)

Ohlásenie stavby (stavebných úprav, resp. udržiavacích prác) (PDF, 260 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie (PDF, 254 kB)