Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Pracovné príležitosti

Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania) a  ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta).
Okresný úrad oznámenia  a ponuky na voľné pracovné miesta bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu robert.cervencik@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

                                               Výberové konania     |       Voľné pracovné miesta  

Výberové konania

02.12.2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochnianska dolina 610/6, Ľubochňa (PDF, 222 kB)

13.11.2020

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: „Materská škola, Kostolíky 354/7, 034 91 Hubová (PDF, 238 kB)

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľky: „Materskej školy, Valaská Dubová 39, 036 96 Valaská Dubová (PDF, 497 kB)

21.10.2020

Výberové konanie na riaditeľa /riaditeľku Materskej školy, Puškinova 3A, 010 01 Žilina (PDF, 287 kB)  VK je zrušené  vzhľadom k mimoriadnej situácii

Výberové konanie na riaditeľa /riaditeľku Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina (PDF, 298 kB)  VK je zrušené  vzhľadom k mimoriadnej situácii

29. 09. 2020

Výberové konanie na riaditeľa /riaditeľku MŠ Kotrčiná Lúčka (PDF, 48 kB)

25. 09. 2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa CVČ,ul.Komenského 752,Čadca (PDF, 77 kB)

14. 08. 2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Kollárova 2, Martin (PDF, 166 kB)

 Voľné pracovné miesta

1.12.2020

Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto
na pozíciu asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s nástupom ihneď.
Bližšie informácie nájdete na: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1798058/asistent-ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim


 Riaditeľstvo Základnej školy, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice  prijme:
 
 Učiteľa-/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii matematika-geografia, prípadne po dohode iný predmet ako GEO na plný úväzok s nástupom od 8.1.2021 prípadne skôr.
Oba pracovné pomery – na dobu určitú – zastupovanie za materskú dovolenku
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy
Základná škola, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice
Kontaktná osoba: Mgr.Peter Hὅnsch, riaditelzsrt@gmail.com, telef.041/549 35 85


 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Rudina
Kategória: asistent učiteľa
Úväzok :100 %
Predpokladaný dátum nástupu: 8. 1. 2021
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa § č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• motivačný list
• profesijný životopis vo formáte Europass
• doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte elektronicky   na   zsrudina@gmail.com.
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky


 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Rudina
Kategória: asistent učiteľa
Úväzok :100 %
Predpokladaný dátum nástupu: 8. 1. 2021
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa § č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákon
Zoznam požadovaných dokladov:
-  žiadosť o prijatie do zamestnania,
-  štruktúrovaný životopis,
-  doklady o ukončenom vzdelaní,
-  písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Iné požiadavky:
-  ovládanie štátneho jazyka
-  osobnostné predpoklady: empatia, flexibilita, zodpovednosť

Pracovné podmienky:  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu:
Základná škola Rudina , Rudina 443,02331, prípadne na e-mail:  zsrudina@gmail.com najneskôr do 8.12.2020.
Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači na základe zhodnotenia kvalifikačných a ďalších predpokladov s ohľadom pre potreby školy

27.11.2020

Základná škola s materskou školou Dunajov 235, 023 02 Dunajov oznamuje voľné pracovné miesto:  Vedúca školskej jedálne

Predpokladaný termín nástupu: 1.1.2021

Základné požiadavky:

- Stredoškolské vzdelanie s maturitou v oblasti stravovania,

- osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,

- prax v školstve vítaná,

- znalosť legislatívy, normovania a HCCP,

- organizačné schopnosti,

- komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť - schopnosť pracovať samostatne a zároveň riadiť prácu ostatných.

Platové podmienky: - v súlade s platnou legislatívou.

Úväzok: znížený úväzok

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou, alebo elektronickou formou na

adresu: Základná škola s materskou školou

Dunajov 235, 023 02

e-mail: zsmsdunajov@centrum.sk,  do 16.12.2020

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle

zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované

24.11.2020

ZŠ s MŠ Divina, 013 31 Divina 538 prijme do pracovného pomeru učiteľku pre materskú školu s nástupom od 01.02.2021. Pracovný pomer je na dobu určitú – počas materskej a rodičovskej dovolenky. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z. z.) posielajte na e-mailovú adresu: zsmsdivina@zsdivina.edu.sk  Tel. kontakt: 0918 599 460 – z. r. š. pre MŠ

20.11.2020

Vychovávateľ v školskom klube detí
Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky na plný úväzok vychovávateľa v školskom klube detí s nástupom od 1. decembra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021 (možnosť predĺženia). Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 4 – 7 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 674 – 972 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 26.11.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.
Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady

19.11.2020

Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna 569, 034 72 Liptovská Lúžna prijme do pracovného pomeru učiteľku  pre predprimárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom 25.01.2021, pracovný pomer na dobu určitú.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópie dokladov o vzdelaní: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch (SPgŠ – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, VŠ – príslušného smeru)
 • údaje o pedagogickej praxi (rozsah, ukončené adaptačné vzdelávanie...)
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov  podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • práca s počítačom     
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods. 2 zákona č.138/2019 Z. z. – preukazuje sa u úspešného uchádzača lekárskym potvrdením pred vznikom pracovného pomeru

Platové podmienky:

 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadovačné doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania  do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte do 03.12.2020 na e-mailovú adresu: zs.lluzna@gmail.com

Vážime si prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak mu žiadny prihlásený uchádzač nebude vyhovovať. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov

18.11.2020

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE - ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Adresa zamestnávateľa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Martin 

Výška úväzku: plný úväzok, prípadne podľa dohody

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu: neurčitú so skúšobnou dobou

Termín nástupu: ihneď, prípadne podľa dohody

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca špeciálneho pedagóga sú stanovené Vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov – kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca sú stanovené v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (paragraf 9 a 10).

Platové podmienky: od 976,50 eur do 1336,00 eur (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, podľa nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme).

Kontaktná osoba: PhDr. Ingrid Ivaničová , riaditeľka CPPPaP , 0908 937 903

V prípade záujmu posielajte svoju žiadosť a životopis  so súhlasom so spracovaním osobných údajov na mailovú adresu: ivanicovacpppapmt@gmail.com

10.11.2020

Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2,  Martin
prijme do pracovného pomeru v školskom  roku 2020/21 s nástupom 1. februára 2021 na plný úväzok učiteľa telesnej a športovej výchovy v kombinácií s technickou výchovou príp. občianskou náukou.
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 915,00 – 1477,00 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Požadované doklady - žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin prípadne na e-mail:  riaditel@zsdolinmt.edu.sk najneskôr do 30.11.2020

3.11.2020

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina prijme do pracovného pomeru vrátnika

Požiadavky:

-          stredoškolské vzdelanie

-          nástup január 2021, príp. skôr

-          práca na znížený úväzok - 68,96 %

-          2-zmenná prevádzka (1 zmena 6.30-11.30, 2 zmena 11.30-16.30)

-          vhodné aj pre invalidného dôchodcu

Platové podmienky:

-          odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonovna základe stupnice platových taríf podľa Zákona 553/2003 Z.z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov / hrubá mzda 473,40 eur + zmennosť 14,50 eur/

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní  a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite LEN prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: mazgutova@sospza.sk do 20.11. 2020.

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí nám zašlú svoj životopis. Nakoľko je pre nás veľmi dôležité, aby kandidát spĺňal požiadavky pozície, kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.

30.10.2020

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Krasňany príjme učiteľku na predprimárne vzdelávanie (učiteľku MŠ) počas zástupu PN. Svoje žiadosti spolu so životopisom zasielajte mailom na adresu mskrasnany@gmail.com

29.10.2020

Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina ponúka voľnú pracovnú pozíciu: mzdová účtovníčka, personalistka

Termín nástupu: podľa dohody

Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú / zástup počas materskej dovolenky/, 37,5 hodín týždenne

Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, prax v odbore

Požiadavky na zamestnanca:

-        prax v odbore

-        organizačné schopnosti

-        bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť

-        prehľad v platnej legislatíve a schopnosť ju aplikovať na podmienky školy

-        ovládanie mzdového programu HOUR – Human klasik

Náplň práce:

-        mzdové účtovníctvo, personalistika

-        vedenie administratívy súvisiacej s prevádzkou školy, registratúry

Platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. 757,50 eur + započítaná prax, v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

-        žiadosť o prijatie do zamestnania

-        životopis

-        fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní

-        súhlas so spracovaním osobných údajov

Podanie žiadosti:

Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáak 13, 010 08 Žilina

E-mail: szsza@szsza.sk

Tel.č.: 041/565 56 96


  ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom, prijme do pracovného pomeru pomeru špeciálneho pedagóga na plný úväzok, psychológa na polovičný úväzok, asistenta učiteľa na celý úväzok s nástupom v priebehu decembra 2020 alebo od januára 2021. Pracovný pomer na dobu určitú. Požadované kvalifikačné predpoklady  v zmysle platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný životopis
• doklady o ukončenom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 20. 11. 2020 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk  

26.10.2020

Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie pre predmet anglický jazyk a literatúra  na plný úväzok s nástupom od 8. januára 2021.

Pracovný pomer – zástup za MD

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
  osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy najneskôr do 16.12.2020.
Základná škola s materskou školou, Višňové 446, 013 23 Višňové, alebo email: zsvisnove@gmail.com.

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Šimko, riaditeľ školy, tel. č. 0911 701 911


Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre prvý stupeň ZŠ na zástup PN s nástupom možným ihneď.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o vzdelaní: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z. z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadované doklady žiadame doručiť elektronicky na adresu riaditel@skola-varin.sk

Bližšie info: riaditel@skola-varin.sk, tel.: 0911 221 994

21.10.2020

Materská škola Komenského 13, 031 01 Liptovský Mikuláš prijme do pracovného pomeru učiteľku  pre predprimárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom 01.01.2021 na zastupovanie počas MD.

Zoznam požadovaných dokladov:

       žiadosť o prijatie do zamestnania

       štruktúrovaný životopis

       doklady o ukončenom vzdelaní – SPgŠ- učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, VŠ-príslušného smeru

       pedagogická prax- ukončené adaptačné vzdelávanie

       súhlas so spracovaním osobných údajov

       čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z. /po prijatí/

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

       zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z. z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru,

       ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadované doklady žiadame doručiť  elektronicky na adresu: mskomenskeho@centrum.sk          gwbeata@gmail.com   


 Voľné pracovné miesto na dobu určitú zastupovanie počas PN  od 02.11 2020 do 31.08.2021 v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II”.

Pedagogický  asistent učiteľa- 1  pracovné miesto

 • Úväzok: Plný

Dátum nástupu: 2. novembra 2020

 • Požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení  neskorších predpisov a  Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov platnej od 15.1.2020) .
Zaradenie do pracovnej triedy jedna,  platovej triedy 4-6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 790,00€ v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, Priehradná 11, 036 01 Martin,
prípadne na e-mail:  zsamspriehradna.martin@gmail.com,  najneskôr do 22.10.2020.
Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybratí uchádzači

Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 15 kB)

19.10.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Psychológ. V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Kategória voľného pracovného miesta: Psychológ

Dátum predpokladaného nástupu:  1.február 2021

Pracovný pomer: zastupovanie počas MD, 100%-ný úväzok

Ponúkaný plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :

 • · VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • · zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,
 • · ovládanie štátneho jazyka,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • · písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • · kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • · profesijný štruktúrovaný životopis
 • · motivačný list
 • · preukázanie zdravotnej spôsobilosti
 • · písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • · čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 28.10.2020 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina, Predmestská 1613, 010 01 Žilina alebo elektronickej podobe na adresu: cpppapza@cpppapzilina.sk

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky.

12.10.2020

ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše ponúka pracovné miesta:
-  kuchárka (vyučená)  do školskej jedálne - trvalý pracovný pomer
- učiteľ chémia / biológia - zástup PN (celý úväzok)
Bližšie informácie získate na tel.čísle 041/5976105, mail: zslutise@gmail.com


 Školský špeciálny pedagóg
        Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (0,5) školského špeciálneho pedagóga s nástupom od 2. novembra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 7 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 972 – 1220 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Charakteristika pracovného miesta: odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického poradenstva a intervencie žiakom s vývinovými poruchami a žiakom zdravotne oslabeným.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 16.10.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.
Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady


Sociálny pedagóg
       Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (0,5) sociálneho pedagóga s nástupom od 2. novembra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 835 – 1142 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Charakteristika pracovného miesta: odborné činnosti v rámci sociálneho poradenstva, terénna práca a intervencie žiakom a rodičom so sociálne znevýhodneného prostredia.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 16.10.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.
Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady

7.10.2020

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme v školskom roku 2020/2021 s predpokladaným nástupom od 1.12.2020 do pracovného pomeru asistenta učiteľa na dobu určitú do 31.8.2021 na plný úväzok.
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Iné požiadavky : organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť , flexibilita, bezúhonnosť.
Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov : do 22. októbra 2020 na adresu : Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, alebo mailom na zsgbelany@gmail.com.
Do výberového konania budú zaradení  a na osobný pohovor  pozvaní iba tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na obsadenie pracovnej pozície !


 Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme v školskom roku 2020/2021 s predpokladaným nástupom od 1.12.2020 do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga  na dobu určitú do 31.8.2021 na plný úväzok.
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Iné požiadavky : organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť , flexibilita, bezúhonnosť.
Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov : do 22. októbra 2020 na adresu : Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, alebo mailom na zsgbelany@gmail.com.
Do výberového konania budú zaradení  a na osobný pohovor  pozvaní iba tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na obsadenie pracovnej pozície !


 Riaditeľstvo Základnej školy, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice  prijme:

1.  Učiteľa-/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka (po dohode iný predmet ako OBN)  na plný úväzok s nástupom od 8.1.2021 (prípadne  skôr).
2.  Učiteľa-/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii matematika-geografia (prípadne po dohode iný predmet ako GEO)  na plný úväzok s nástupom od 8.1.2021 prípadne skôr).
Pracovný pomer – na dobu určitú – zastupovanie za materskú dovolenku
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy najneskôr do 10.11.2020.
Základná škola, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice
Kontaktná osoba: Mgr.Peter Hὅnsch, riaditelzsrt@gmail.com, telef.041/549 35 85 

30.9.2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:

1.     Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova  na plný úväzok s nástupom ihneď.

Pracovný pomer – na dobu určitú – zástup počas PN.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy najneskôr do 09.10.2020.
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 0915 822 305

28.9.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – školský špeciálny pedagóg

V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená

Kategória odborného zamestnanca:   ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG

Dátum predpokladaného nástupu:  ihneď

Pracovný pomer:   100% úväzok

Ponúkaný plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :

 •  VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z.      o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Prílohy č.8 k Vyhláške č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
 •   zdravotná spôsobilosť,
 •   bezúhonnosť,
 •   ovládanie štátneho jazyka,
 •   schopnosť tímovej práce,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte emailom na skola@zsbrezovica.sk alebo v písomnej  podobe zasielajte na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky, alebo elektronicky


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Hlavná 19, 023 35 Ochodnica

Kategória: asistent učiteľa (úväzok 50 %)

Doba trvania výkonu práce: doba určitá – od 1. 10. 2020 do 31.08. 2021

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa § č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: od 1. 10.2020

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte elektronicky   na   zs@ochodnica.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Alena Falátová, riaditeľka školy, tel. č. 0903 055 420

22.9.2020

       Učiteľ telesnej výchovy

       Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na zastupovanie počas PN na čiastočný úväzok (0,7) učiteľa telesnej a športovej výchovy s nástupom od 28. septembra 2020. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 835 – 1142,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa TSV
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 24.9.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.


Školský špeciálny pedagóg

        Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (0,5) školského špeciálneho pedagóga s nástupom od 5. októbra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 7 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 972 – 1220 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického poradenstva a intervencie žiakom s vývinovými poruchami a žiakom zdravotne oslabeným.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 30.9.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady.

       Sociálny pedagóg

       Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na plný úväzok sociálneho pedagóga s nástupom od 5. októbra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 835 – 1142 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: odborné činnosti v rámci sociálneho poradenstva, terénna práca a intervencie žiakom a rodičom so sociálne znevýhodneného prostredia.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 30.9.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady


 V zmysle §84 odsek 1 zákona NS SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Kategória: špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg Úväzok: plný

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:   žiadosť

profesijný životopis motivačný list

súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fotokópie dokladov o vzdelaní čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Nástup do zamestnania : ihneď alebo podľa dohody

Informácia o plate: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Ukončenie výberového konania: doručenie písomností do 30.9.2020 Vybratí uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky.

Ďalšie informácie: Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis prineste osobne alebo zasielajte na

e-mailovú adresu info@zshurbanova.sk. Pracovný pomer na dva roky v rámci projektu

16.9.2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horný Hričov v okrese Žilina ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľka v materskej škole od 1.11.2020. Je to zastupovanie za materskú dovolenku. Ponuky na č. tel. 0948031730, e-mail zshhricov@gmail.com

11.9.2020

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme pracovníka na pracovnú pozíciu kuchár/ kuchárka v školskej jedálni s nástupom 1.10.2020, prípadne podľa dohody

Požiadavky na uchádzačov:

 • ukončené stredné odborné vzdelanie získane v odbore kuchár / kuchárka,
 • zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz).

Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:

 • plnenie vyššie uvedených podmienok,
 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
 • preukázanie bezúhonnosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR

Stručný popis činnosti pracovného miesta:

 • príprava pokrmov podľa receptúr pre školské stravovanie, výdaj jedla podľa objednávok, dodržiavanie základných pracovných postupov,
 • dodržiavanie hygienických štandardov a čistoty na pracovisku,
 • hospodárne používanie surovín.

Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne

Platové podmienky:

 • pracovná trieda 2 podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + navýšenie v platovom stupni podľa počtu odpracovaných rokov (od 584,00 EUR do 701,00 EUR) + osobný príplatok

Žiadosť o zamestnanie, životopis, súhlas pre spracovanie osobných údajov, doklady o nadobudnutom vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte na e-mail jedalen@gvoza.sk, poštou alebo osobne doručte na adresu:

Školská jedáleň pri Gymnázium

Veľká okružná 22

010 01 Žilina

tel: 041/5625432

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať


 Základná škola s materskou školou Hôrky prijme do TPP vychovávateľku s nástupom 10/2020.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
Žiadosti o zamestnanie posielať na riaditel.zshorky@gmail.com


Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca ponúka voľné 1 pracovné miesto na pozíciu vychovávateľ v ŠKD
Termín nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: vyplývajúce z Vyhlášky 1/2020 Z. Z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a prílohy č. 3 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.. ( vyžaduje sa špeciálna pedagogika)

Požiadavky na zamestnanca:  

 • organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť
 • bezúhonnosť (odpis z registra trestov).

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štrukturovaný životopis,
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Podanie žiadosti : do 16.09.2020

Adresa: Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca

 Mail: zsraz@stonline.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Maslíková, riaditeľka školy, tel. č. 0908 422 052


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Milošová u Prívary 477, 02201 Čadca

Kategória: vychovávateľ ŠKD (úväzok 50 %)

Doba trvania výkonu práce: doba určitá – od 14.9.2020 do 31.08. 2021

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa § č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: od 14.9.2020

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte elektronicky najneskôr do 11.9.2020 nazsprivary@gmail.com

Kontaktná osoba: PhDr.Miroslava Habčáková Samsonová, riaditeľka školy, tel. č. 0905966083

 

8.9.2020

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina

prijme do pracovného pomeru: majstra odbornej výchovy so zameraním na zdravotné inštalácie a vykurovanie

Požiadavky:

 • úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a výučný list v príslušnom odbore, odborná prax min. 3 roky

Nástup: október 2020

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tarifný plat od 800,- €.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladov o vzdelaní

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • samostatnosť pri práci, zodpovednosť
 • práca s PC (excel, word, outlook)

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a prehľadom odbornej praxe
v odbore, so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia
do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 30.09.2020 na  adresu: Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: sekretariat@sosstavebna.sk.

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie. S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávate nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7.9.2020

Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o 1 voľnom pracovnom mieste.

Škola: Spojená škola - organizačná zložka Stredná športová škola

Sídlo: Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Pracovné miesto 1: (učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov)

Kategória

učiteľ

Podkategória

učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie

Druh pracovného pomeru

pracovný pomer na zastupovanie počas dlhodobej PN alebo na dobu určitú do 31. augusta 2021.

Termín nástupu

čo najskôr

Pracovný úväzok

plný - 100% = 37,5 hodiny týždenne (22 vyučovacích hodín)

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo chémie a biológie

Náplň práce

vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov CHÉMIA a BIOLÓGIA

 

Platové podmienky

Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom,

Profesijný životopis,

Doklady o vzdelaní (fotokópie) - priniesť na pracovný pohovor,

V prípade uzavretia pracovného pomeru: odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

Iné požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

Termín podania žiadosti

Do 20.09.2020, e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, poštou na adresu školy, prípadne osobne.

Kontaktná osoba

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Mobil

0907 849 466

E-mail

skola@sportovaskolaza.sk alebo peter.hruska@sportovaskolaza.sk

Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom

4.9.2020

V zmysle §84 odsek 1 zákona NS SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. 

Kategória: učiteľ 

Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie– aprobácia Slovenský jazyk aliteratúra 

Úväzok: plný 

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Požadované doklady: žiadosť 

                                        profesijný životopis 

motivačný list 

súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

fotokópie dokladov o vzdelaní 

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

Nástup do zamestnania: 1.10.2020 

Informácia o plate: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe. 

Ukončenie výberového konania: doručenie písomností do 10.9.2020 

Vybratí uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky. 

Ďalšie informácie: Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis prineste osobne alebo zasielajte na e-mailovú adresu info@zshurbanova.sk. Pracovný pomer na zastupovanie materskej dovolenky. 

 

 V zmysle §84 odsek 1 zákona NS SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. 

Kategória: špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg 

Úväzok: plný 

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Požadované doklady: žiadosť 

                                        profesijný životopis 

motivačný list 

súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

fotokópie dokladov o vzdelaní 

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

Nástup do zamestnania:ihneď alebo podľa dohody 

Informácia o plate: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe. 

Ukončenie výberového konania: doručenie písomností do 11.9.2020 

Vybratí uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky. 

Ďalšie informácie: Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis prineste osobne alebo zasielajte na e-mailovú adresu info@zshurbanova.sk. Pracovný pomer na dva roky v rámci projektu. 

 

3.9.2020

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – VYCHOVÁVATEĽ ŠKD

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Kollárova 2, Martin prijme do pracovného pomeru vychovávateľa ŠKD pre elokované pracovisko v Turčianskych Tepliciach

Termín nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: vyplývajúce z Vyhlášky 1/2020 Z. Z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a prílohy č. 3 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.. ( vyžaduje sa špeciálna pedagogika)

Požiadavky na zamestnanca:  

 • Špeciálno-pedagogická prax ( resp. doplnenie si požadovaného vzdelania)
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť
 • bezúhonnosť (odpis z registra trestov).

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štrukturovaný životopis,
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podanie žiadosti :

Adresa: Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Kollárova 2, Martin 

 Mail:   skola.prizz.mt@gmail.com

Tel.č.: 0917 679 670


 Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:

1.     Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu  na plný úväzok s nástupom ihneď.

Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy najneskôr do 18.09.2020.
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 0915 822 305

2.9.2020

Sociálny pedagóg

Základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Na Závaží 2, Žilina

Termín nástupu

1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2020

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

371

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Microsoft PowerPoint, Word, Excel

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Zaslať CV, Žiadosť o prijatie do zamestnania a Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Po posúdení písomných podkladov pozveme vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Ďalšie požiadavky

Osobnostné predpoklady: charakter, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem v prístupe k žiakom, ochota spolupracovať v tíme, schopnosť zvládať stresové situácie, schopnosť otvoreného prístupu k realite, schopnosť učiť sa, zmysel pre humor.

Kontaktné informácie:

Základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja

Na Závaží 2, Žilina 010 01

www.sskp.sk

Kontaktná osoba

Ing. Anastázia Strečková,

0910 852 152


Pedagogický asistent

Základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Na Závaží 2, Žilina

Termín nástupu

1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2020

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

371

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Microsoft PowerPoint, Word, Excel

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., 2 pracovné miesta na plný úväzok.

Zaslať CV, Žiadosť o prijatie do zamestnania a Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Po posúdení písomných podkladov pozveme vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 Ďalšie požiadavky

Osobnostné predpoklady: charakter, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem v prístupe k žiakom, ochota spolupracovať v tíme, schopnosť zvládať stresové situácie, schopnosť otvoreného prístupu k realite, schopnosť učiť sa, zmysel pre humor.

Kontaktné informácie:

Základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja

Na Závaží 2, Žilina 010 01

www.sskp.sk

Kontaktná osoba

Ing. Anastázia Strečková,

0910 852 152