Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

pracovisko Archív Čadca

O nás:

V archíve sú uložené archívne dokumenty subjektov s okresnou a nižšou pôsobnosťou. Podľa súčasného územného členenia archív spravuje dokumenty z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM:

Archív má študovňu s kapacitou 4 miest, na štúdium je potrebné vopred sa ohlásiť -telefonicky, mailom alebo osobne. Využívanie archívnych dokumentov na bádateľské i správne účely sa riadi príslušnými právnymi predpismi /napr. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, v znení neskorších zmien, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien/

 

Dôležité odkazy

 

  • Správy o činnosti Štátneho archívu v Bytči pobočky v Čadci

Informatívny sprievodca

 

    • Služby pre verejnosť: pondelok až štvrtok 8,00 - 15,30 hod.
    • Bádateľňa archívu : pondelok až štvrtok 8,00 - 14,30 hod.
    • V piatok je bádateľňa zatvorená.

 

Dôležité oznamy

Upozornenie !

  Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum, žiadame verejnosť, aby pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu prostredníctvom

e-mailov: archiv.za.ca@minv.sk alebo žiadala o informácie telefonicky na č.:041/4334119. Telefonické kontakty, ako aj ďalšie informácie, sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?statne-archivy).  

Osobné podania je možné realizovať výlučne  v podateľni archívu.

Organizačné opatrenia archívu na minimalizáciu dôsledkov ochorenia COVID-19 od 25.05.2020

 

1. Štúdium bude umožnené v bádateľniach archívov od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 14:30 hod.

2. Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si konkrétny termín, ktorý musia následne schváliť pracovníci badateľne. Objednanie je možné výhradne e-mailom alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronického informačného systému (v podmienkach štátnych archívov ISEA). Ak sa objednaný bádateľ nemôže dostaviť na dohodnutú dobu, má o zrušení rezervácie vopred informovať pracovníka bádateľne archívu (minimálne s 24-hodinovým predstihom).

3. Vzhľadom na možné riziko nákazy je bádateľ povinný zvážiť svoju bádateľskú návštevu       v archíve ešte pred objednaním sa na štúdium. Treba zobrať do úvahy fakt, že štúdium môže trvať i niekoľko hodín v priestore, kde sa nachádza viac cudzích osôb vrátane obsluhy.

4. Podľa možností jednotlivých archívov sa obmedzuje počet bádateľov v bádateľni archívu tak, aby bolo možné dodržiavať odstupy medzi bádateľmi v zmysle opatrení    vo  vzdialenosti  minimálne  2  m.   Za  rozmiestnenie  bádateľov    v bádateľni archívu zodpovedá pracovník bádateľne.

 5. Maximálny denný počet žiadaniek na predloženie archívnych dokumentov nesmie  presiahnuť obmedzenú kapacitu bádateľne archívu v súlade s bodom 4.

 6. Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami – rúško a rukavice, a to po celú dobu štúdia. Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby (pero, ceruzy).

 7. Bádateľ bude pracovníkmi bádateľne archívu poučený o všetkých ďalších aktuálnych obmedzeniach spojených so štúdiom.

Bádateľ si odloží vrchný odev a batožinu na vyhradené miesto.

 8. V priestoroch bádateľne je dovolené využívať len tie odkladacie plochy, sedieť alebo inak využívať priestory na štúdium, ktoré určia pracovníci bádateľne.

 9. V prípade platenia poplatkov sa odporúča bádateľom realizovať platbu elektronicky alebo mať pripravenú presnú sumu poplatku, z dôvodu eliminácie kontaktu s bankovkami a mincami.

 10. Všetci bádatelia sú povinní riadiť sa pokynmi obsluhujúceho personálu bádateľne archívu.

 11. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

 12. Archív zabezpečí zvýšenú hygienu priestorov ‒ vo zvýšenej miere udržiavanie čistoty celého priestoru bádateľne archívu a priestorov na manipuláciu s dokumentmi a ich pravidelnú dezinfekciu.

 13. Archív zabezpečí pri východe z archívu (bádateľne) zberný kôš na použité rukavice a iný ochranný materiál.