Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

pracovisko Archív Čadca  |  pracovisko Archív Dolný Kubín  |  pracovisko Archív Martin  |  pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

O nás :

Štátny archív v Bytči, pobočka Liptovský Mikuláš sídli po presťahovaní z objektu bývalého jezuitského kláštora od roku 2011 v objekte na ulici Parkovej 13, v časti Liptovský Mikuláš - Palúdzka.
Pramenné bohatstvo archívu tvorí 725 archívnych fondov a zbierok v rozsahu 2 765,86 bm Asi 70 percent materiálu je verejnosti sprístupnené formou archívnych pomôcok. V správe archívu sú vzácne a pozoruhodné archívne dokumenty, v ktorých sa odzrkadľuje vývoj Liptova od 13. storočia po súčasnosť. Sú to archívne dokumenty verejnoprávnych inštitúcií hospodárskych, záujmových a iných organizácií, justičných orgánov, podnikateľov, výrobných podnikov, škôl a kultúrnych ustanovizní, spoločenských organizácií, spolkov, rodín, osôb a podobne.
Medzi najhodnotnejšie dokumenty patrí 119 stredovekých listín do roku 1526 a 207 listín z obdobia po roku 1526. Najstarším archívnym dokumentom je listina kráľa Bela IV. z roku 1265, ktorou udeľuje Hybanom mestské výsady podľa vzoru Krupiny a okolitých miest, ohraničuje chotár a povoľuje im v ňom loviť. K najstarším dokumentom patrí tiež listina kráľa Bela IV. z roku 1263, ktorou udeľuje obyvateľom Ľupče mestské výsady, aj napriek tomu, že, sa považuje za dobové falzum. K najväčším a obsahovo najbohatším patria archívne dokumenty z úradnej činnosti okresných úradov v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Hrádku a Ružomberku z rokov 1923 - 1945 a okresných národných výborov 1945 –1990. Dopĺňajú ich ešte archívne fondy školských inšpektorátov v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku, základných, stredných a špeciálnych škôl, spolkov, záujmových organizácií, družstiev, osobných fondov a rodín. Najdôležitejším prameňom z obdobia feudalizmu sú archívy bývalých zemepanských miest a mestečiek, ktoré okrem iného.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM :

Bežné odpisy a výpis z archívnych dokumentov sa vybavujú na základe písomnej žiadosti, podanej poštou, osobne, či e-mailom v lehotách, ktoré stanovujú platné predpisy. Bádateľom sú archívne dokumenty sprístupnené na základe dohovoru - telefonicky, e-mailom alebo ústne aspoň jeden deň vopred, z dôvodu prípravy dokumentov  na štúdium. V bádateľni môže naraz študovať maximálne 8 bádateľov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Upozornenie !

 

Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum, žiadame verejnosť, aby pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailov: archiv.za.lm@minv.sk alebo žiadala o informácie telefonicky č.: 044/5523332. Ďalšie informácie, sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?statne-archivy)  

Osobné podania je možné  realizovať výlučne  v podateľni archívu.

Organizačné opatrenia archívu na minimalizáciu dôsledkov ochorenia COVID-19 od 25.05.2020

 

1. Štúdium bude umožnené v bádateľniach archívov od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 14:30 hod.

2. Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si konkrétny termín, ktorý musia následne schváliť pracovníci badateľne. Objednanie je možné výhradne e-mailom alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronického informačného systému (v podmienkach štátnych archívov ISEA). Ak sa objednaný bádateľ nemôže dostaviť na dohodnutú dobu, má o zrušení rezervácie vopred informovať pracovníka bádateľne archívu (minimálne s 24-hodinovým predstihom).

3. Vzhľadom na možné riziko nákazy je bádateľ povinný zvážiť svoju bádateľskú návštevu       v archíve ešte pred objednaním sa na štúdium. Treba zobrať do úvahy fakt, že štúdium môže trvať i niekoľko hodín v priestore, kde sa nachádza viac cudzích osôb vrátane obsluhy.

4. Podľa možností jednotlivých archívov sa obmedzuje počet bádateľov v bádateľni archívu tak, aby bolo možné dodržiavať odstupy medzi bádateľmi v zmysle opatrení    vo  vzdialenosti  minimálne  2  m.   Za  rozmiestnenie  bádateľov    v bádateľni archívu zodpovedá pracovník bádateľne.

 5. Maximálny denný počet žiadaniek na predloženie archívnych dokumentov nesmie  presiahnuť obmedzenú kapacitu bádateľne archívu v súlade s bodom 4.

 6. Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami – rúško a rukavice, a to po celú dobu štúdia. Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby (pero, ceruzy).

 7. Bádateľ bude pracovníkmi bádateľne archívu poučený o všetkých ďalších aktuálnych obmedzeniach spojených so štúdiom.

Bádateľ si odloží vrchný odev a batožinu na vyhradené miesto.

 8. V priestoroch bádateľne je dovolené využívať len tie odkladacie plochy, sedieť alebo inak využívať priestory na štúdium, ktoré určia pracovníci bádateľne.

 9. V prípade platenia poplatkov sa odporúča bádateľom realizovať platbu elektronicky alebo mať pripravenú presnú sumu poplatku, z dôvodu eliminácie kontaktu s bankovkami a mincami.

 10. Všetci bádatelia sú povinní riadiť sa pokynmi obsluhujúceho personálu bádateľne archívu.

 11. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

 12. Archív zabezpečí zvýšenú hygienu priestorov ‒ vo zvýšenej miere udržiavanie čistoty celého priestoru bádateľne archívu a priestorov na manipuláciu s dokumentmi a ich pravidelnú dezinfekciu.

 13. Archív zabezpečí pri východe z archívu (bádateľne) zberný kôš na použité rukavice a iný ochranný materiál.