Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pracovisko Archív Martin

O nás :

Úlohou archívu je preberať, ochraňovať, odborne a vedecky spracovávať a sprístupňovať archívne dokumenty z regiónu Martin a Turčianske Teplice. Archív poskytuje správne informácie pre občanov a inštitúcie na základe písomnej žiadosti.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM :

Bádateľom je umožnené študovať archívne dokumenty v dvoch študovniach archívu. Bádateľ je povinný vyplniť si bádateľský list pri prvej návšteve a tiež pri zmene témy štúdia.

 

Dôležité odkazy

Služby pre verejnosť:

pondelok až štvrok 8,00 - 15,30 hod.

Bádateľňa archívu:

pondelok až štvrok 8,00 - 14,30 hod.

V piatok je bádateľňa archívu je zatvorená.

 

Dôležité oznamy

 Upozornenie !

 

Z  dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum, žiadame verejnosť, aby pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailov: archiv.za.mt@minv.sk alebo žiadala o informácie telefonicky na č.:043/4134123. Ďalšie informácie, sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?statne-archivy). 

Osobné podania je možné realizovať výlučne  v podateľni archívu.

Organizačné opatrenia archívu na minimalizáciu dôsledkov ochorenia COVID-19 od 25.05.2020

 

1. Štúdium bude umožnené v bádateľniach archívov od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 14:30 hod.

2. Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si konkrétny termín, ktorý musia následne schváliť pracovníci badateľne. Objednanie je možné výhradne e-mailom alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronického informačného systému (v podmienkach štátnych archívov ISEA). Ak sa objednaný bádateľ nemôže dostaviť na dohodnutú dobu, má o zrušení rezervácie vopred informovať pracovníka bádateľne archívu (minimálne s 24-hodinovým predstihom).

3. Vzhľadom na možné riziko nákazy je bádateľ povinný zvážiť svoju bádateľskú návštevu       v archíve ešte pred objednaním sa na štúdium. Treba zobrať do úvahy fakt, že štúdium môže trvať i niekoľko hodín v priestore, kde sa nachádza viac cudzích osôb vrátane obsluhy.

4. Podľa možností jednotlivých archívov sa obmedzuje počet bádateľov v bádateľni archívu tak, aby bolo možné dodržiavať odstupy medzi bádateľmi v zmysle opatrení    vo  vzdialenosti  minimálne  2  m.   Za  rozmiestnenie  bádateľov    v bádateľni archívu zodpovedá pracovník bádateľne.

 5. Maximálny denný počet žiadaniek na predloženie archívnych dokumentov nesmie  presiahnuť obmedzenú kapacitu bádateľne archívu v súlade s bodom 4.

 6. Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami – rúško a rukavice, a to po celú dobu štúdia. Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby (pero, ceruzy).

 7. Bádateľ bude pracovníkmi bádateľne archívu poučený o všetkých ďalších aktuálnych obmedzeniach spojených so štúdiom.

Bádateľ si odloží vrchný odev a batožinu na vyhradené miesto.

 8. V priestoroch bádateľne je dovolené využívať len tie odkladacie plochy, sedieť alebo inak využívať priestory na štúdium, ktoré určia pracovníci bádateľne.

 9. V prípade platenia poplatkov sa odporúča bádateľom realizovať platbu elektronicky alebo mať pripravenú presnú sumu poplatku, z dôvodu eliminácie kontaktu s bankovkami a mincami.

 10. Všetci bádatelia sú povinní riadiť sa pokynmi obsluhujúceho personálu bádateľne archívu.

 11. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

 12. Archív zabezpečí zvýšenú hygienu priestorov ‒ vo zvýšenej miere udržiavanie čistoty celého priestoru bádateľne archívu a priestorov na manipuláciu s dokumentmi a ich pravidelnú dezinfekciu.

 13. Archív zabezpečí pri východe z archívu (bádateľne) zberný kôš na použité rukavice a iný ochranný materiál.