Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

O nás

Predchodcom pracoviska archívu je Štátny okresný archív v Nových Zámkoch, ktorý vznikol v roku 1960 zlúčením okresných archívov v Šuranoch, Štúrove a v Nových Zámkoch, ktoré pôsobili v regióne od roku 1954. Zákon č. 149/1975 Zb. o archívnictve zaradil archívy medzi ústavy a odborné archívne zariadenia, ktoré sa všestranne starajú o archívne dokumenty. Zákon číslo  395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov charakterizuje archív ako odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty. Z okresných archívov sa stali pobočky štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou. Novela uvedeného zákona č. 266 z roku 2015 vytvorila 9 štátnych archívov a z pobočiek sa stali pracoviská príslušných štátnych archívov. Archív Nové Zámky má sídlo  na Podzámskej 25 v Nových Zámkoch, archívne dokumenty sú uložené v depotoch na Podzámskej 25 a Kapisztóryho 1. Archív spravuje 831 archívnych fondov v rozsahu 3 255 bežných metrov z obdobia rokov 1605 až 2004.

Najstarší dokument archívu pochádza z roku 1605. Najstarším fondom je Magistrát mesta Nové Zámky, ktorý obsahuje dokumenty z rokov 1692 až 1922. Vzácnou písomnosťou je kópia výsadnej listiny pre mesto Nové Zámky z roku 1692. Fond obsahuje zápisnice mestského zastupiteľstva od roku 1848, písomnosti o výmenách majetkov medzi ostrihomským arcibiskupstvom a mestom, o zakladaní nemocníc, chudobincov, škôl. Nachádzajú sa v nich súdne spory medzi súkromnými osobami, testamenty a rôzne zmluvy, potvrdenky o zaplatení dlžôb. Uvedený fond sa katalogizuje. V tomto fonde sa v roku 1829 nachádza prvá písomná zmienka o mestskom archíve v Nových Zámkoch.

K vzácnym fondom z 19. storočia patria aj notárske úrady. Niektoré notárske úrady obsahujú archívne dokumenty aj pred vznikom notárskych úradov, od roku 1836, pôsobenie notárskych úradov je zdokumentované do roku 1944. Niektoré z fondov sú  spracované, obsahujú okrem zápisníc obecného zastupiteľstva a účtovníctva úradu aj evidenciu domovských listov, vojakov atď. Z rôznorodého spisového materiálu sa dajú čerpať námety do kroník a monografií obcí.

V roku 1923 vznikli okresné úrady. Okresný úrad v Nových Zámkoch svoju činnosť vykonával do roku 1938, jeho rozsah je 14 bežných metrov, inventár bol vypracovaný v roku 1962. Z dokumentov Okresného  úradu  v Štúrove (Parkan) sa zachovalo iba 0,80 bežných metrov. Mesto Nové Zámky svoju činnosť vykonávalo v rokoch 1939 až 1944. Archívny fond bol v roku 1964 inventarizovaný, ale neskôr sa našli ešte ďalšie dokumenty, preto  tento fond bude treba znovu prepracovať. Okrem okresných úradov na našom území fungovali aj daňové úrady, finančná správa, kontrolné a štatistické orgány a iné štátne odborné úrady, ktorých materiál sa archivuje u nás.

Po roku 1945 vznikali národné výbory, v novozámockom okrese ich bolo 64. Do roku 1960 v ňom pôsobili tri okresné národné výbory Nové Zámky, Šurany a Štúrovo, ktoré sa v uvedenom roku zlúčili do Okresného národného výboru v Nových Zámkoch. Národné výbory boli v roku 1990 zrušené. Archívne dokumenty zrušených národných výborov sú prevzaté v našom archíve a v súčasnosti sa už spracovávajú. Okrem zápisníc pléna, rady a komisií sa nachádza v nich aj spisový a účtovný materiál. Z uvedených archívnych dokumentov sa dá čerpať veľa zaujímavostí pre regionálne dejiny, pre kronikárov a spracovateľov dejín miest a obcí. Medzi ďalšie významné archívne fondy patrí aj fond Okresného súdu v Nových Zámkoch z rokov 1881 až 1965, v ktorom sa nachádzajú aj písomnosti zrušených súdov v Šuranoch a Štúrove. Dokumenty z Okresnej prokuratúry sú zachované z rokov 1949 až 1983.

V roku 1950 začali vznikať potravné družstvá, ktoré sú predchodcom spotrebného družstva Jednota. Ďalej sa v archíve nachádzajú písomnosti roľníckych družstiev, štátnych majetkov, výrobných družstiev, organizácií  zaoberajúcich sa priemyslom, lesným hospodárstvom, dopravou a službami, politických strán a  rôznych zväzov a odborových hnutí. Zo zdravotníctva sú v archíve uložené archívne dokumenty z okresného ústavu národného zdravia, nemocenského poistenia a ústavy pre deti a dôchodcov.

Fondy škôl siahajú do 19. storočia, patria medzi ne rímskokatolícke školy, štátne ľudové  školy, meštianske školy, stredné osemročné školy, základné školy, jedenásťročné školy, gymnáziá, odborné stredné školy a stredné odborné učilištia. Zachované sú hlavne protokoly, katalógy, triedne knihy a administratívne písomnosti, z ktorých sa dajú čerpať údaje o zložení žiakov, učiteľskom zbore, priestoroch na vyučovanie a   osobnostiach, ktoré študovali na jednotlivých školách a významne sa podieľali na tvorbe regionálnych dejín.

Archív eviduje dokumenty živnostenských spoločenstiev, obchodného grémia, zbierky fotografií a súkromné zbierky od darcov. Známa a často využívaná je súkromná zbierka od Júliusa Vágovitsa, obsahujúca informácie k mestu Nové Zámky z rokov 1545  až 1970. Odzrkadľuje pohľad súkromného zberateľa na dejiny mesta, vojnové udalosti a budovanie socializmu v ňom. Zaujímavá je tiež súkromná zbierka od Františka Fuseka pre obsahujúce archívne dokumenty z Bernolákovho obdobia. Témou Bernoláka sa zaoberá aj ďalšia zbierka od Jozefa Mesiarkina. Dôležitou zbierkou je aj zbierka štátnych matrík od roku 1896.

Po roku 1945 sa zvyšuje množstvo archívnych dokumentov odovzdaných do archívu aj z dôvodu, že v roku 1954 vyšlo nariadenie vlády o organizácii archívov a začali sa intenzívne vyhľadávať po organizáciách archívne dokumenty. V súčasnosti archív zápasí s nedostatočnými úložnými priestormi.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

OZNÁMENIE

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. 12. 2020 oznamujeme, že bádateľne archívu budú pre verejnosť
zatvorené do 24. januára 2021.
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle
037/656 42 63 prípadne na emailovej adrese
archiv.nr@minv.sk
Za pochopenie ďakujeme.

Služby pre verejnosť:
pondelok až štvrtok 7:30 - 15:00 hod.

Upozorňujeme žiadateľov, aby pri komunikácii emailom používali riadne svoje kontaktné údaje. Žiadosť podaná emailom musí spĺňať všetky náležitosti úradnej žiadosti, inak nebude akceptovaná.