Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

O nás

Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Topoľčany (predtým Okresný archív v Topoľčanoch so sídlom v Uhrovci 1960–1975,  Štátny okresný archív v Topoľčanoch 1975-2002, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany 2003-2015) vznikol po vytvorení okresu Topoľčany v roku 1960 spojením okresných archívov zrušených okresov Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Topoľčany. Pre nedostatok vhodných priestorov v okresnom meste Topoľčany bol umiestnený v Zaiovskom kaštieli v obci Uhrovec, odkiaľ sa v roku 1975 presťahoval do Topoľčian, do novostavby prvej účelovej budovy archívu v bývalom Československu.

  Otvorenie novej budovy sa symbolicky uskutočnilo v čase prijatia prvého zákona o archívnictve (Zákon SNR č. 149/1975 Zb.). Presťahovanie archívu do nových priestorov a sformovanie prvého stabilného kolektívu priniesli významný posun v jeho činnosti. Začalo sa so systematickým sprístupňovaním archívnych fondov a postupne sa aktivovala predarchívna starostlivosť. Priaznivo sa menilo aj vnímanie archívu v regióne. Tento trend vrcholil v 90. rokoch 20. storočia, kedy archív objavili tisícky žiadateľov hľadajúcich doklady pri uplatňovaní svojich právnych nárokov podľa zákonov o rehabilitáciách a reštitúciách. Pochopenie významu archívu zo strany Okresného úradu v Topoľčanoch sa prejavilo aj v tom, že v krátkom čase sa podarilo získať nové pracovné miesta a z pôvodne štyroch bolo v archíve systemizovaných sedem miest.     

  Archív prebral v tomto období rozsiahle fondy okresných súdov a štátneho notárstva, po zániku národných výborov boli prevzaté dokumenty z ich činnosti a priestorové možnosti archívu sa postupne vyčerpávali.     

  V rokoch 2001–2005 bola budova zrekonštruovaná, zmodernizovaná a výmenou regálov sa podarilo zvýšiť kapacitu. V súčasnosti má archív 1076 archívnych fondov a zbierok, čo predstavuje 3 636 bm  archívnych dokumentov.

  Od 1. januára 2003, po zrušení okresných úradov ako zriaďovateľov štátnych okresných archívov, sa archív v súlade s novým zákonom o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. stal pobočkou Štátneho archívu v Nitre. Ostatná zmena sa uskutočnila k 1. novembru 2015, po prijatí novely zákona č. 266/2015 Z. z., na základe ktorej sa stal archív pracoviskom Štátneho archívu v Nitre.

Väčšina archívnych fondov a zbierok Archívu Topoľčany obsahuje archívne dokumenty z obdobia po roku 1918. Staršie dokumenty sa nachádzajú vo fondoch obvodných notárskych úradov, mestečiek a obcí, okresných súdov, živnostenských spoločenstiev a v cirkevných fondoch.

Najstarším archívnym dokumentom topoľčianskeho archívu je mandát Ľudovíta Veľkého z roku 1376 pre kastelána hradu Uhrovec nepriamo dosvedčujúci povýšenie mesta Bánovce nad Bebravou na slobodné kráľovské mesto. Listina je uložená vo fonde Mestečko Bánovce, v ktorom sa nachádza aj ďalšia vzácnosť archívu  – Bánovská mestská kniha, obsahujúca zápisy v slovenčine z rokov 1551–1719  a ďalších  22 listín vydaných v období 1517–1791. Od roku 2014 sa k archívnym klenotom zaradili aj úradné knihy Mestečka Topoľčany z rokov 1685–1872, ktoré sem boli delimitované zo Štátneho archívu v Nitre.

Najdôležitejšie a najvyužívanejšie sú archívne fondy orgánov štátnej správy a samosprávy, ktoré v minulosti pôsobili a pôsobia na území súčasných troch okresov – Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Topoľčany. Sú to fondy okresných úradov, okresných národných výborov, obvodných notárskych úradov, miestnych národných výborov a obcí. Ďalšiu dôležitú skupinu fondov predstavujú fondy okresných súdov, okresných prokuratúr, verejných notárov a štátneho notárstva.

Pre štúdium hospodárskych dejín v regióne sú dôležité fondy úradov finančnej správy (daňové úrady, daňové správy, okresná finančná správa a pod.) a archívne fondy pôvodcov z oblasti hospodárstva (Zemedelská rada, Roľnícka komora, Jednotný zväz slovenských roľníkov) a družstevníctva (potravné družstva, jednotné roľnícke družstvá). História živnostenského podnikania je bohato zdokumentovaná vo fondoch okresných živnostenských spoločenstiev v Bánovciach nad Bebravou (1926–1949) a Topoľčanoch (1890–1949) a rôznych odborných spoločenstiev pôsobiacich v okresoch Bánovce nad Bebravou a Topoľčany.

Okresné školské inšpektoráty a fondy základných a stredných škôl ako aj fondy odborných učilíšť poskytujú množstvo informácií ku štúdiu dejín školstva. Často sú využívané aj v rámci správnej agendy pri poskytovaní potvrdení o návšteve školy a dosiahnutom vzdelaní.

Archív v Topoľčanoch má na základe depozitných zmlúv v správe aj niekoľko cirkevných fondov. Najhodnotnejší je fond Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Nitrianskej Strede, ktorý obsahuje dokumenty od roku 1610 a Rímskokatolíckeho farského úradu vo Veľkom Klíži obsahujúci dokumenty od roku 1705.

Bádateľmi často vyhľadávané sú archívne zbierky. Pre výstavné účely je zaujímavá Zbierka plagátov a letákov. Vznik a výstavbu mesta Partizánske (Baťovany) dokumentujú fotografie a negatívy z pôvodného fotoarchívu firmy Baťa, ktorý bol dopĺňaný aj po znárodnení podniku a vzniku ZDA Partizánske. Fotoarchív je súčasťou Zbierky fotografií a negatívov. Hodnotná je aj Zbierka máp a plánov a Zbierka novinových výstrižkov k Akcii Ľudovíta Štúra z rokov 1935–1938, obsahujúca výstrižky z československých denníkov a časopisov ako aj bulletiny a brožúry vydané pri príležitosti celonárodných osláv storočnice výstupu Ľ. Štúra a jeho družiny na Devín, ktoré vyvrcholili odhalením Štúrovej sochy v Bánovciach nad Bebravou v auguste roku 1936.

Akútnym problémom archívu sa stáva priestorová vyčerpanosť a hroziaca neschopnosť preberania nových prírastkov. Zostáva len dúfať, že sa situáciu podarí vyriešiť bez ohrozenia tejto najzákladnejšej funkcie archívu.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

OZNÁMENIE

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. 12. 2020 oznamujeme, že bádateľne archívu budú pre verejnosť
zatvorené do 24. januára 2021.
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle
037/656 42 63 prípadne na emailovej adrese
archiv.nr@minv.sk
Za pochopenie ďakujeme.

Služby pre verejnosť: 
pondelok – štvrtok
08,00 – 15,00  hod.

Bádateľňa:
pondelok - štvrtok
08,00 – 15,00 hod.
piatok
08,00 - 12,00 hod. 

Upozorňujeme žiadateľov, aby pri komunikácii emailom používali riadne svoje kontaktné údaje. Žiadosť podaná emailom musí spĺňať všetky náležitosti úradnej žiadosti, inak nebude akceptovaná.