Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Prácu ponúka

17.9.2020 Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 202 kB)

16.9.2020 Materská škola, Poľná cesta 795/3, 930 39 Zlaté Klasy hľadá... (PDF, 710 kB)

16.9.2020 Materská škola, Poľná cesta 795/3, 930 39 Zlaté Klasy hľadá... (PDF, 708 kB)

16.9.2020 Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, 917 01 Trnava hľadá... (PDF, 272 kB)

10.9.2020 Základná škola Mátyása Korvína s VJM v Šamoríne, prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa s nástupom od 1.10.2020. Pracovné miesto je obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ . Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné vzdelanie pedagogického zamerania. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Všetky požadované doklady zasielajte e-mailom na adresu: sami@zscorvin.sk alebo poštou na adresu: ZŠ M. Korvína s VJM, Rybárska 2, 93101 Šamorín.

9.9.2020 Základná škola Mateja Bela v Šamoríne prijme na plný úväzok asistenta učiteľa, s nástupom od 1.11.2020. Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné vzdelanie pedagogického zamerania. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov. Všetky požadované doklady zasielajte: e-mailom na adresu: zssamorin@zsklasam.sk, poštou na adresu: ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 4, 93101 Šamorín.

9.9.2020 Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava hľadá... (PDF, 141 kB)

7.9.2020 Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch, prijme na zastupovanie počas  dlhodobej PN vychovávateľku  do ŠKD s nástupom ihneď. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie  do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárske potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu: zsvkostolany@gmail.comBližšie informácie na tel. 0911360321.

4.9.2020 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica voľné pracovné miesta...

4.9.2020 Základná škola F. E. Scherera Piešťany hľadá.. (PDF, 207 kB)

3.9.2020 Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 446 kB)

2.9.2020 Základná škola, Mojmírova 98, 92101 Piešťany hľadá... (PDF, 249 kB)

26.8.2020 MŠ pri ZŠ, Mierové nám. 10, Šintava hľadá... (PDF, 404 kB)

26.8.2020 MŠ pri ZŠ, Mierové nám. 10, Šintava hľadá... (PDF, 404 kB)

26.8.2020 Reedukačné centrum, č. 355, 919 05 Trstín hľadá... (PDF, 280 kB)

26.8.2020 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1, prijme do pracovného pomeru špeciálneho pedagóga na 100%-ný úväzok, na dobu určitú. Požadované vzdelanie –podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte elektronicky na „specped@centrum.sk. Platové podmienky – v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na osobný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky. Znalosť maďarského jazyka vítaná.

25.8.2020 Základná škola s materskou školou, Pionierska 697, 908 45 Gbely hľadá... (PDF, 239 kB)

25.8.2020 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28  Trnava voľné pracovné miesta...

25.8.2020 Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové hľadá... (PDF, 176 kB)

25.8.2020 Základná škola, SNP 5, 919 43 Cífer voľné pracovné miesta...

25.8.2020 ZŠ s MŠ Pavla Ušáka Olivu, č. 195, 919 55 Kátlovce prijme do pracovného pomeru   asistenta  učiteľa na dobu určitú . Požadované vzdelanie - podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalšie  informácie: Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte elektronicky na adresu zskatlovce@gmail.com do 28.8. 2020. Tel. kontakt: 0944 420 557 alebo 033/5576 129. Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.  Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, doklady o dosiahnutom vzdelaní a poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Platové podmienky - funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24.8.2020 Materská škola, Nábrežie A. Hlinku 23, 920 01 Hlohovec hľadá... (PDF, 199 kB)

24.8.2020 Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 459 kB)

21.8.2020 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava hľadá... (PDF, 551 kB)

21.8.2020 ZŠ s MŠ, č. 329, 906 45 Štefanov prijme do pracovného pomeru 2 pedagogických asistentov a 1 špeciálneho pedagóga  na 100% úväzok, na dobu určitú . Požadované vzdelanie - podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalšie  informácie: Pracovné miesta budú obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte elektronicky na adresu zsms.stefanov@gmail.com do 28.8. 2020. Tel. kontakt: 0911 328 101. Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.  Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, doklady o dosiahnutom vzdelaní a poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Platové podmienky - funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18.8.2020 Materská škola, Školská 997, Šamorín hľadá... (PDF, 134 kB)

18.8.2020 Materská škola, Dunajská 1061, Šamorín hľadá... (PDF, 135 kB)

18.8.2020 ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, č. 55, 919 01 Suchá nad Parnou prijme do pracovného pomeru 4 pedagogických asistentov a 1 školského psychológa na 100% úväzok od 1.9.2020. požadované vzdelanie - podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalšie  informácie: Pracovné miesta budú obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na adresu  zssuchanadparnou@gmail.com do 27.08.2020. Tel. kontakt: 0903 580 155. Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.  Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu: doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Platové podmienky - funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17.8.2020 Základná škola s materskou školou s VJM, Hlavná ulica č. 193, 930 02 Orechová Potôň hľadá... (PDF, 208 kB)

12.8.2020 Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, prijme do pracovného pomeru vychovávateľku do ŠKD s nástupom od 1. 9. 2020. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu: riaditelkadvoda@gmail.com  alebo na  ZŠ s MŠ Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 150. Bližšie informácie poskytnekontaktná osoba: Mgr. Mária Valjentová, tel. 0911 908 487

12.8.2020 Základná škola, Smetanov háj 286/9, 92901 Dunajská Streda hľadá... (PDF, 216 kB)

12.8.2020 ZŠ Jána Palárika Majcichov prijme od 26.8.2020  učiteľa/ľku aprobácie slovenský jazyk a literatúra- dejepisKvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( VŠ vzdelanie- pedagogické, príslušnej alebo príbuznej aprobácie) .Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Osobný dotazník, Odpis z registra trestov, Životopis, Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overené u notára alebo na matrike), Vyplnený priebeh zamestnaní, Posledný zápočtový list, Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej), Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný) Bližšie info: riaditel@zsjpmajcichov.sk, tel. 0910443336

11.8.2020 Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava hľadá... (PDF, 130 kB)

10.8.2020 Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava hľadá... (PDF, 192 kB)

10.8.2020 Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda hľadá... (PDF, 147 kB)

6.8.2020 Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 206 kB)

6.8.2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi prijme do trvalého pracovného pomeru učiteľa/ku pre 1. stupeň ZŠ. Termín nástupu 24.8.2020. Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Základný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Žiadosti môžete zasielať  mailom na : riaditelka@zskomsered.sk, tel. kontakt 0911332178

6.8.2020 Obec Veľké Blahovo, 93001 Veľké Blahovo č. 72 hľadá... (PDF, 241 kB)

6.8.2020 Obec Veľké Blahovo, 93001 Veľké Blahovo č. 72 hľadá... (PDF, 240 kB)

4.8.2020 Základná umelecká škola, Hlavná ulica 805/113,  (PDF, 338 kB)930 10  Dolný Štál hľadá... (PDF, 338 kB)

4.8.2020 Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves (okres Senica) prijme do pracovného pomeru učiteľa na 2. stupeň ZŠ v aprobácii: Matematika - Chémia príp. ANJ, na úväzok 23 hodín, s nástupom od 1.9.2020, kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Mail: zssmslnv@gmail.com. Tel: 034/65 98 124, 0905 706 525

31.7.2020 Základná škola Michala Tareka, Školská 4, 925 45 Abrahám hľadá... (PDF, 144 kB)

30.7.2020 Základná umelecká škola, Pribinova 5, 920 01 Hlohovec hľadá... (PDF, 609 kB)

30.7.2020 Základná umelecká škola, Pribinova 5, 920 01 Hlohovec hľadá... (PDF, 609 kB)

29.7.2020 Základná škola s  materskou školou Dolná Krupá, prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre predprimárne vzdelávanie s nástupom od 1. 9. 2020 na plný úväzok. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti.  Požadované doklady zasielajte na adresu: zsdkrupa@gmail.com  alebo na  ZŠ s MŠ Dolná Krupá, Školská 439/125, 919 65 Dolná Krupá. 

29.7.2020 Súkromná základná škola BESST v Trnave príjme do hlavného pracovného pomeru učiteľa 1.stupňa ZŠ od 20.8.2020 s nástupným platom 1 100€ + motivujúce finančné ohodnotenie: - osobné príplatky od 100€ do 700€. Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov -Vysokoškolské II. stupňa - Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Žiadosti spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu: repasova@besst.sk . Viac informácii na t. č.: 0902 512 326 (Romana Répášová).

27.7.2020 Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 445 kB)

27.7.2020 Spojená škola, Školská 212, 925 21 Sládkovičovo prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa s nástupom od 1. 9. 2020. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu: spojenaskolasladkovicovo@gmail.com. Informácie: 031/7842020, 0918767166

21.7.2020 Základná škola s materskou školou Vrádište 226 hľadá... (PDF, 210 kB)

16.7.2020 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava hľadá...

14.7.2020 Stredná odborná škola technická, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda hľadá... (PDF, 240 kB)

14.7.2020 Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka, Šintava hľadá... (PDF, 404 kB)

10.7.2020 Základná škola s materskou školou, Športová 33, 919 26 Zavar, prijme od 1.09.2020 do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  1.stupňa s aprobáciou špeciálna pedagogika na 100% úväzok. Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, Osobný dotazník, Životopis zasielať na email: riaditelka.zszavar@westcom.sk

10.7.2020 Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre vzdelávanie žiakov druhého stupňa v predmetoch geografia, telesná a športová výchova, technika, výtvarná výchova, informatika a biológia. Nástup do zamestnania od 1. septembra 2020. Platové podmienky podľa platnej tarify a dĺžky pedagogickej praxe. Požadované je vysokoškolské pedagogické vzdelanie. Pracovný pomer na plný alebo skrátený úväzok. Životopis posielajte na skola.hrnciarovce@gmail.com.

7.7.2020 Základná škola s materskou školou Vrádište hľadá... (PDF, 344 kB)

7.7.2020 Základná škola s  materskou školou Dobrá Voda, prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku anglického jazyka pre ISCED 2 s nástupom od 1. 9. 2020 na plný úväzok. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti.  Požadované doklady zasielajte na adresu: riaditelkadvoda@gmail.com  alebo na  ZŠ s MŠ Dobrá Voda,  919 54 Dobrá Voda 150. Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Mgr. Mária Valjentová, tel. 0911 908 487

7.7.2020 Špeciálna základna škola – Speciális Alapiskola v Šamoríne príjme do pracovného pomeru s nástupom od 01.09.2020 pedagogického zamestnanca – učiteľa. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – špeciálna pedagogika príp. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – pedagogický smer. Ďalšie predpoklady: bezúhonnosť, fyzická a psychická spôsobilosť, IKT spôsobilosť, trpezlivosť, láskavosť, kreativita, sociálne zručnosti. Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a platných smerníc MŠVVaŠ SR pre pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 2. Pracovná činnosť: v súlade s uskutočňovaním školského vzdelávacieho programu poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /MP/, vyučovanie v doobedňajších hodinách, základný úväzok 23 vyučovacích hodín, 37,5 hodín týždenne, možnosť nadčasových hodín, triednictvo. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru prosíme zaslať elektronicky: speczssam@gmail.com. K žiadosti prosíme zaslať štruktúrovaný profesijný životopis, doklady o najvyššom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov. Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Balheimová, riaditeľka. Telefonický kontakt: 031/5623345.

7.7.2020 Základná škola, 906 04 Častkov 130 hľadá... (PDF, 180 kB)

7.7.2020 Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, komenského 1136/36, 926 01 Sereď hľadá... (PDF, 370 kB)

7.7.2020 Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou príjme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy na plný úväzok. Nástup do zamestnania od 1. septembra 2020. Platové podmienky podľa platnej tarify a dĺžky pedagogickej praxe. Požadované vzdelanie: stredné odborné pedagogické. Životopis posielajte na e-mail: skolka.hrnciarovce@gmail.com 

7.7.2020 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy, prijme učiteľa  II. stupňa na vyučovanie predmetu chémia na čiastočný úväzok - 7 vyuč. hodín týždenne. Požiadavky : VŠ II. stupňa, samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný prístup k práci. Termín nástupu : 1.9.2020. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Ponúkaný plat je v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov KONTAKT : zsvjm.zklasy@atlas.sk, 0911 569 230  Mgr. Tímea Dudásová, riad. škol

7.7.2020  Základná škola s materskou školou, Školská 4, Zeleneč  prijme od 1.09.2020 do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  1.stupňa s aprobáciou anglický jazyk, na 100% úväzok.  Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, Osobný dotazník, Životopis zasielať na email: zs.mszelenec@gmail.com 

7.7.2020 Základná škola s materskou školou s VJm, Orechová Potôň hľadá... (PDF, 216 kB)

7.7.2020 Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda hľadá... (DOCX, 14 kB)

7.7.2020 Základná škola pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Čakany 7 hľadá... (PDF, 199 kB)

7.7.2020 Materská škola, Na výhone 1846/38C, Borský Mikuláš hľadá... (PDF, 352 kB)

3.7. 2020 Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava hľadá... (PDF, 190 kB)

19.6.2020 Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď hľadá... (PDF, 372 kB)

19.6.2020 Základná škola, Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany hľadá... (PDF, 345 kB)

19.6.2020 Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník  prijme od 1.09.2020 do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  2.stupňa na vyučovanie predmetu Matematika, na 100% úväzok.  Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Osobný dotazník, Výpis z registra trestov, Životopis, Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní , Vyplnený priebeh zamestnaní, Posledný zápočtový list, Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej), Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný). Bližšie info: cervenikzssms@gmail.com. Kontaktná osoba: PaedDr. Jarmila Gáborová (0911361253)  

19.6.2020 Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník  prijme od 1.09.2020 do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  2.stupňa na vyučovanie predmetu Slovenský jazyk a literatúra  v kombinácii s predmetom Nemecký jazyk,  na 100% úväzok.  Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Osobný dotazník, Výpis z registra trestov, Životopis, Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní , Vyplnený priebeh zamestnaní, Posledný zápočtový list, Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej), Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný). Bližšie info: cervenikzssms@gmail.com. Kontaktná osoba: PaedDr. Jarmila Gáborová (0911361253)  

16.6.2020 Základná škola Gyula Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 213 kB)

10.6.2020 Základná škola s materskou školou Zemianske Sady, č. 162, 925 54 Zemianske Sady, prijme do pracovného pomeru učiteľa/-ku materskej školy s nástupom od 1.9.2020,  s požadovaným vzdelaním v zmysle kvalifikačných predpokladov pre pracovné miesto – prax v materskej škole výhodou. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify, v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: riaditelzszemsady@gmail.com Informácie poskytneme na t. č. 031/7861 128, 0948 007 472.  

10.6.2020 Základná škola s materskou školou 920 62 Horné Otrokovce 137 hľadá... (PDF, 363 kB)

5.6.2020  Základná škola s materskou školou Osuské,  90612 Osuské, prijme do pracovného pomeru učiteľa/-ku základnej  školy s nástupom od 1.9.2020,  s požadovaným vzdelaním v zmysle kvalifikačných predpokladov pre pracovné miesto ,prax je výhodou. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify, v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: obec.osuske@gmail.com Informácie poskytneme na t. č. 0910255112, 0904368060.

5.6.2020 Základná škola, Brezová 19, 921 01 Piešťany hľadá... (DOCX, 17 kB)

5.6.2020 Základná škola, Brezová 19, 921 01 Piešťany hľadá... (DOCX, 17 kB)

4.6.2020 Základná škola s materskou školou Unín hľadá... (DOCX, 13 kB)

4.6.2020 Materská škola Dr. Cemetisa, Skalica hľadá... (PDF, 207 kB)

4.6.2020 Centrum voľného času v Trnave hľadá... (PDF, 475 kB)

1.6.2020 Základná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra prijme s nástupom od 1.9.2020 učiteľa geografie, fyziky, informatiky a občianskej náuky. Požadované vzdelanie v zmysle platnej legislatívy a kvalifikačných predpokladov pre danú aprobáciu. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom zasielajte na mailovú adresu zipctres@zsvajmo.edu.sk. Kontakt: PaedDr. Marcela Pechová, riaditeľka 0910 606 953

1.6.2020 Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka, 925 51 Šintava hľadá... (DOCX, 14 kB)

1.6.2020 Základná škola, Mojmírová 98, 921 01 Piešťany hľadá... (DOCX, 13 kB)