Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Pre materské školy

Informácie o Kontinuálnom vzdelávaní, Metodicko-inštruktážnych workshopoch alebo iných vzdelávacích podujatiach NP PRIM nájdu záujemcovia v sekcii Vzdelávacie podujatia.  

Inklúzia vo vzdelávaní predstavuje vzdelávanie všetkých detí spolu bez akýchkoľvek organizačných opatrení, ktoré by oddeľovali deti na základe rodu, spoločenskej triedy, etnicity, schopností, zdravotných postihnutí, jazyka, náboženstva a iných foriem rozdielov medzi ľuďmi. Inklúzia je právo dieťaťa a povinnosťou školy je sprostredkovať uplatňovanie tohto práva bez obmedzení.

Inkluzívny tím sa podieľa na odstraňovaní bariér a potrieb detí, najmä z MRK a zavádzaní inkluzívnych praktík v oblasti kultúry, politiky a praxe MŠ.

- Tím pracovníkov MŠ, vedený spravidla riaditeľom MŠ, ktorý tvoria pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci MŠ, ako aj ďalší členovia napr. koordinátor práce s rodinou.

- Inkluzívny tím je podporovaný odborným poradenstvom a konzultáciami zo strany expertov. Podieľa sa na identifikácii a odstraňovaní bariér a potrieb detí, najmä z MRK a zavádzaní inkluzívnych praktík v oblasti kultúry, politiky a praxe MŠ.

ASISTENT UČITEĽA (ASU)

Kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie kvalifikačné požiadavky stanovené MV SR/ÚSVRK nad rámec minimálnych kvalifikačných predpokladov: ovládanie materinského jazyka detí z MRK.

ODBORNÝ ZAMESTNANEC (OZ)

Kvalifikačné predpoklady sa danú pracovnú pozíciu musia byť v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prioritou je zamestnávanie školských špeciálnych pedagógov v MŠ.

KOORDINÁTOR INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA (KIV)

  • koordinuje a usmerňuje činnosť inkluzívneho tímu, zodpovedá za realizáciu autoevalvácie MŠ, vytvára podmienky na spoluprácu AsU, OZ  so zamestnancami NP TSP a TP  a NP KC a i..
  • musí byť zamestnanec danej MŠ,
  • odporúča sa zamestnať pre túto pracovnú pozíciu osobu vo funkcii riaditeľa školy.

Inkluzívne prostredie v materskej škole majú podporovať aj didakticko-materiálne balíčky, ktorých účelom je adresná pomoc materskej škole prekonávať bariéry účasti detí z MRK. 

Súvisiace dokumenty (od najnovších): 

Archív dokumentov