Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2019, utorok
 

Predvstupový proces

Na hodnotenie úrovne správnej a úplnej aplikácie Schengenského acquis jednotlivými členskými štátmi bola v roku 1998 Výkonným výborom zriadená „Stála komisia na hodnotenie a implementáciu Schengenského acquis“ (ďalej len „Evaluačná komisia“). Za obdobie pôsobnosti Evaluačnej komisie bolo hodnotených už aj viacero z pôvodných 15 štátov, ktoré stáli na počiatku vytvorenia schengenského priestoru.
Evaluačná komisia pri hodnotení posudzuje najmä úroveň implementácie a aplikácie platného Schengenského acquis a schengenských štandardov zo strany členských štátov. Hodnotenie sa vykonáva v oblasti tzv. „pozemných, vzdušných a morských hraníc, policajnej spolupráce, ochrany osobných údajov, víz, SIS a úradu SIRENE“.
Slovenská republika prehlásením ministra vnútra Slovenskej republiky zo dňa 20. decembra 2004 deklarovala svoju pripravenosť na začatie procesu hodnotenia splnenia požiadaviek pre uplatňovanie Schengenského acquis a schengenských štandardov potrebných pre integráciu Slovenskej republiky do schengenského priestoru.
Proces schengenského hodnotenia Slovenskej republiky začal 20. decembra 2005 prezentáciou jednotlivých inštitúcií a dotknutých útvarov na zasadnutí pracovnej skupiny Rady Európskej únie pre schengenské hodnotenie (ďalej len „pracovná skupina SCHEVAL“) v Bruseli.
Podľa stanoveného harmonogramu sa v Slovenskej republike v roku 2006 uskutočnili návštevy schengenských hodnotiacich komisií pre oblasť ochrany osobných údajov (30. januára – 3. februára 2006), policajnej spolupráce (27. – 31. marca 2006), vzdušných hraníc (11. – 14. mája 2006), víz (zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Kyjeve 26. júna 2006 a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Belehrade 20. septembra 2006) a pozemných hraníc (9. – 13. októbra 2006).
Z jednotlivých hodnotení vypracovali experti správy popisujúce aktuálny stav implementácie Schengenského acquis a schengenských štandardov a odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov. Tieto správy konštatovali, že Slovenská republika sa na proces implementácie Schengenského acquis a schengenských štandardov v niektorých oblastiach nepripravovala systematicky. Do časového sklzu sa dostalo najmä verejné obstarávanie na komplexné zabezpečenie ochrany vonkajšej pozemnej hranice s Ukrajinou, čoho dôsledkom bolo značné omeškanie stavebných prác, inštalácií potrebných monitorovacích, kontrolných a informačných systémov a nákupu potrebnej mobilnej techniky a zariadení.

Pozitívne boli výsledky hodnotenia Slovenskej republiky pre vízovú oblasť. Osobitne bola vyzdvihnutá oblasť organizácie vízových pracovísk, poskytovanie informácií a školenie personálu. Návrh správy bol schválený na zasadnutí pracovnej skupiny SCHEVAL v dňoch 4. a 5. decembra 2006 s konštatáciou, že Slovenská republika je pripravená v plnom rozsahu uplatňovať Spoločné konzulárne pravidlá pre diplomatické misie a konzulárne úrady. Pozitívne bola hodnotená aj oblasť policajnej spolupráce. Hodnotiaca komisia konštatovala, že Slovenská republika je pripravená v plnom rozsahu uplatňovať Schengenské acquis v oblasti policajnej spolupráce, a preto nie je potrebné vykonať opätovnú návštevu.
Na základe negatívnych záverov z niektorých správ hodnotiacich komisií a po ich podrobnej analýze s cieľom zabezpečiť koordinovaný prístup a postup štátnych orgánov pri plnení podmienok Slovenskej republiky pre vstup do schengenského priestoru bolo prijatých viacero dôležitých opatrení.
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 981 z 29. novembra 2006 bol vymenovaný za splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru štátny tajomník MV SR Jozef Buček. Týmto uznesením bol zároveň schválený koordinačný mechanizmus činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru a jeho poradné orgány.
Štatútom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru bola zriadená medzirezortná skupina, 7 pracovných skupín pre jednotlivé oblasti schengenskej spolupráce (pracovná skupina pre ochranu osobných údajov; policajnú spoluprácu; vzdušné hranice; činnosť zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v Kyjeve a Belehrade vrátane vízovej agendy; pozemné hranice; SIS a národnú ústredňu SIRENE a pre legislatívu, medzinárodné zmluvy a zahraničné styky) a expertná skupina pre policajné vzdelávanie.

Vzhľadom na nepriaznivé závery z niektorých správ o hodnotení pripravenosti Slovenskej republiky na prevzatie Schengenského acquis a schengenských štandardov Rada Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné veci na svojom zasadnutí v dňoch 4. a 5. decembra 2006 schválila harmonogram opätovných návštev (tzv. revisits) schengenských hodnotiacich komisií pre oblasť ochrany osobných údajov (20. – 22. marca 2007), pozemnú hranicu (17. – 22. júna 2007), vzdušnú hranicu (1. – 3. septembra 2007) a prvej riadnej návštevy pre hodnotenie SIS a národnej ústredne SIRENE (25. – 30. septembra 2007).
Následne vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 264 zo 14. marca 2007 „Akčný plán pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru“ predložený splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru, v ktorom bolo definovaných celkovo 189 opatrení na splnenie odporúčaní schengenských hodnotiacich komisií, s určením termínov ich plnenia a gestorov zodpovedných za ich splnenie. Zaviedol sa systém pravidelného odpočtu plnenia opatrení, ktorý bol v pravidelných intervaloch predkladaný vláde Slovenskej republiky a pracovnej skupine SCHEVAL.
V priebehu opätovnej návštevy schengenskej hodnotiacej komisie v oblasti ochrany osobných údajov Slovenská republika deklarovala, že z 13 odporúčaní bolo 11 ku dňu hodnotenia splnených a 2 odporúčania, ktorých charakter si vyžaduje priebežné plnenie až do vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru sa priebežne plnia. Hodnotiaca správa schengenskej hodnotiacej komisie bola schválená na zasadnutí pracovnej skupiny SCHEVAL, konanom 27. apríla 2007 s konštatovaním, že Slovenská republika splnila požiadavky Schengenského acquis v oblasti ochrany osobných údajov.
Počas opätovnej návštevy schengenskej hodnotiacej komisie v oblasti ochrany pozemnej hranice Slovenská republika prezentovala prijatie celého radu opatrení prijatých na základe odporúčaní zo správy z prvého hodnotenia. Významným pozitívom bola prezentácia budovania systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou. Na zasadnutí pracovnej skupiny SCHEVAL konanom 16. júla 2007 bol vedúcim expertom hodnotiacej komisie pre opätovné hodnotenie pozemných hraníc Slovenskej republiky prezentovaný návrh hodnotiacej správy. V obsiahlom vystúpení podrobne informoval o značnom pokroku, ktorý Slovenská republika dosiahla vo všetkých hodnotených bodoch, pričom v niektorých aspektoch sa dokonca dostala do pozície tvorcu nových parametrov tzv. „najlepšej praxe“. Návrh správy bol schválený na zasadnutí pracovnej skupiny SCHEVAL konanom v dňoch 25. – 26. októbra 2007 s konštatovaním, že Slovenská republika spĺňa požiadavky Schengenského acquis v oblasti vykonávania hraničných kontrol a hraničného dozoru.

Opätovná návšteva schengenskej hodnotiacej komisie v oblasti ochrany vzdušných hraníc sa uskutočnila na letisku M. R. Štefánika Bratislava. Slovenská republika prezentovala splnenie všetkých 26 opatrení týkajúcich sa letiska M. R. Štefánika Bratislava. Hodnotiaca komisia vysoko ocenila dosiahnutý pokrok a vyzvala na pokračovanie najmä v oblasti skvalitňovania jazykovej úrovne policajtov vykonávajúcich hraničné kontroly. Hodnotiaca komisia konštatovala, že hraničné kontroly na letisku M. R. Štefánika Bratislava sú vykonávané v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo Schengenského acquis. Návrh správy bol schválený na zasadnutí pracovnej skupiny SCHEVAL konanom v dňoch 25. – 26. októbra 2007.
V priebehu návštevy schengenskej hodnotiacej komisie v oblasti SIS a národnej ústredne SIRENE (25. – 30. septembra 2007) hodnotiaci výbor skonštatoval, že Slovenská republika má veľmi dobre premyslenú a vysoko vyvinutú infraštruktúru informačných technológií a veľmi dobre vybavené a riadené výpočtové strediská. Koncoví užívatelia sú dobre preškolení a pripravení. Centrálnu lustračnú konzolu používajú všetci koncoví užívatelia a táto aplikácia sa javí byť veľmi nápomocná. V súlade s plánom postupného pripájania na Centrálnu lustračnú konzolu na rôznych úrovniach v rámci MV SR bol tak operačným strediskám PZ, ako aj hraničnej polícii udelený prístup v septembri 2007. Základné útvary PZ boli pripojené do konca decembra 2007. Testovanie aplikácie Centrálnej lustračnej konzoly pre externých koncových používateľov (colná správa a železničná polícia) bolo spustené v októbri 2007. Návrh správy o hodnotení SIS a národnej ústredne SIRENE bol schválený na zasadnutí pracovnej skupiny SCHEVAL konanom v dňoch 25. – 26. októbra 2007.