Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2018, Sobota
 

Prekračovanie hraníc

Primárnym právnym základom úpravy prekračovania hraníc je Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (článok 62). Cieľom je zabezpečiť, aby občania Únie alebo štátni príslušníci tretích krajín neboli podrobovaní hraničným kontrolám pri prekračovaní vnútorných hraníc Európskej únie. Naopak na druhej strane je potrebné stanoviť spoločné pravidlá a postupy, ktoré majú uplatňovať členské štáty pri vykonávaní hraničných kontrol na svojich vonkajších hraniciach.

Sekundárnym právnym aktom, ktorý podrobným spôsobom upravuje oblasť prekračovania hraníc členských štátov Európskej únie je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc).
Prijatím Kódexu schengenských hraníc bolo zavŕšené úsilie na vykonanie kodifikácie právnej úpravy v oblasti prekračovania hraníc. Týmto predpisom boli nahradené ustanovenia článkov 2 až 8 Schengenského dohovoru.

Zavedením spoločných pravidiel a postupov vykonávania hraničných kontrol na vonkajších hraniciach je v záujme všetkých členských štátov. Spoločné postupy majú pomáhať v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi, v boji proti organizovanému zločinu a terorizmu a zabrániť akémukoľvek ohrozeniu vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku, verejného zdravia a medzinárodných vzťahov členských štátov.

Základným pravidlom pri vykonávaní hraničných kontrol osôb na hraniciach je, že občania Európskej únie sú podrobovaní iba minimálnym kontrolám spočívajúcim v preverení totožnosti na základe predložených cestovných dokladov. Naopak štátni príslušníci tretích krajín sú podrobovaní systematickým dôkladným kontrolám. Podrobnosti o vykonávaní hraničných kontrol osôb a iných otázkach týkajúcich sa prekračovania hraníc sú uvedené tu