Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Dobré rady pred vycestovaním  |  Prevencia obchodovania s ľuďmi  |  Projekty

Zvyšovanie povedomia o obchodovaní s ľuďmi (školenia, prednášky)

Každoročne je za účelom plnenia úloh v aktuálnom Národnom programe vypracovaný harmonogram realizácie školení zameraných na zvýšenie odbornosti štátnych i neštátnych subjektov v oblasti OSĽ so zameraním na identifikáciu obetí a rozširovanie Národného referenčného mechanizmu (ďalej len „NRM“) zameraného na včasnú identifikáciu obetí. Rovnako boli realizované aj prednáškové aktivity pre školy.

V rámci rozvoja NRM realizovalo Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „IC“) v r. 2017 školenia pre viaceré profesné skupiny. Účelom bolo prehĺbiť poznatky a budovanie kapacít v rámci problematiky obchodovania s ľuďmi (ďalej len „OSĽ“) a rozvíjať NRM tak, aby sa obetiam poskytla adekvátna pomoc a uľahčilo sa odhaľovanie trestného činu OSĽ. Práve z tohto dôvodu boli medzi účastníkmi pracovníci a zamestnanci detských domovov, resocializačných, diagnostických a reedukačných centier. Cieľom týchto školení bolo budovanie kapacít na včasnú identifikáciu potenciálnych obetí, pretože chápeme, že deti z detských domovov sú jednou z najzraniteľnejších skupín a môžu sa stať terčom pre obchodníkov. Prítomným bola interaktívnou formou priblížená problematika OSĽ a poskytnuté praktické informácie zamerané na identifikáciu obetí, ako aj kroky, ako postupovať v prípade zistenia akýchkoľvek informácií súvisiacich s trestným činom OSĽ. Dozvedeli sa takisto o možnostiach prevencie a aktivitách, prostredníctvom ktorých môžu oboznámiť mladých ľudí o tom, ako môžu minimalizovať riziká a nástrahy. V druhom polroku boli realizované školenia pre zamestnancov inšpektorátov práce a takisto zamestnancov univerzitných nemocníc a zamestnancov operačných stredísk záchranných zdravotných služieb.

Prostriedkom šírenia preventívnych informácií sú aj prednášky žiakom a študentom základných a stredných škôl, ako aj deťom v štátnych a neštátnych detských domovoch, reedukačných zariadeniach a liečebno-výchovných zariadeniach. Obsahom prednášok sú základné poznatky o OSĽ, inštitucionálnom zabezpečení boja proti OSĽ v SR, identifikácii obetí a zabezpečení programu, nakoľko práve mladí ľudia sú cieľovou skupinou, ktorá má záujem vycestovať do zahraničia za prácou. Mládeži je okrem odborného výkladu prezentovaný aj filmový materiál – dokumentárny film zachytávajúci svedecké výpovede obetí a každému poskytnutá špeciálna brožúrka s užitočnými informáciami o OSĽ, programe a kontaktnými údajmi na národnú linku, mimovládne a medzinárodné organizácie a zastupiteľstvá SR v zahraničí. V zmysle plnenia Národného akčného plánu boja proti OSĽ na roky 2015 - 2018, ktorý je súčasťou národného programu na roky 2015 - 2018, realizovalo IC v r. 2017 viaceré prednášky pre školy, medzi inými aj v rámci pripomenutia si Európskeho dňa boja proti OSĽ.

V zmysle zmluvy o poskytovaní podpory a pomoci obetiam medzi Ministerstvom vnútra SR a poskytovateľmi služieb programu vykonávajú preventívne aktivity aj samotní poskytovatelia. V priebehu r. 2017 takto bolo prostredníctvom IC, ako aj poskytovateľmi služieb realizovaných 25 prednášok a besied pre rôzne cieľové skupiny za účelom sprostredkovania informácií o OSĽ pre viac ako 1100 účastníkov.

Na základe spolupráce s organizátormi akcie JobExpo 2017 sa zástupcovia Ministerstva vnútra SR zúčastnili tejto aktivity realizovanej v Nitre v apríli 2017. V rámci prednášok boli študenti prístupným spôsobom informovaní o probléme OSĽ a boli distribuované viaceré propagačné materiály s možnosťami pomoci a preventívnych rád.

Vzhľadom na to, že problematika OSĽ je súčasťou komplexného programu školení v rámci predvýjazdovej prípravy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s lektormi Slovenskej katolíckej charity uskutočnili v r. 2017 nadväzujúce školenia pre vybraných zamestnancov rezortu v súvislosti s ich vysielaním a pôsobením na konzulárnych úsekoch zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

V spolupráci s Ministerstvom obrany SR bola problematika OSĽ aj v r. 2017 zaradená do pravidelného cyklu prípravy príslušníkov ozbrojených síl vysielaných na misie do zahraničia a zároveň bolo v priestoroch výcvikovej jednotky vojenských misií v Martine vyškolených 14 nových školiteľov z radov príslušníkov ozbrojených síl, čo pomôže rozšíriť okruh kapacít v oblasti OSĽ medzi vojakmi vysielanými na zahraničné misie do krajín ako Cyprus, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Afganistan či na Golanské výšiny. V r. 2017 tak bolo preškolených spolu 173 príslušníkov ozbrojených síl.

Za účelom výmeny skúseností a vzájomnej informovanosti sú každoročne organizované spoločné súčinnostné metodicko-inštruktážne stretnutia pracovníkov IC, ktoré gestoruje špecializovaný program pre obete, s príslušníkmi Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru SR. Rovnako tomu bolo aj v r. 2017.

Téma OSĽ je každoročne propagovaná prostredníctvom preventívneho stánku na Dňoch polície, ktoré organizuje Ministerstvo vnútra SR, kde široká verejnosť mala aj v septembri 2017 v Prešove možnosť oboznámiť sa so základnými informáciami o OSĽ a boli rozdávané propagačné materiály.

So zámerom zabezpečenia profesionality a kvality výkonu politík a s cieľom predchádzania inštitucionálnemu a systémovému porušovaniu práv dieťaťa súvisí zavedenie mechanizmu na podporu špecifických spoločných vzdelávacích aktivít subjektov, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím, orientujúce sa na predchádzanie, identifikáciu a riešenie problematiky násilia na deťoch. V uvedených súvislostiach sú na pravidelnej báze uskutočňované koordinačné stretnutia participujúcich pracovníkov, na ktorých sa okrem identifikácie aktuálnych prekážok v spolupráci a súčinnosti participujúcich subjektov vymedzujú i aktuálne systémové nedostatky pri odhaľovaní prípadov násilia a pri práci s obeťou (napr. sekundárna viktimizácia pri realizovaní úkonov trestného konania), ako aj navrhovanie riešení na ich odstránenie. Koordinačné stretnutia sú multidisciplinárne a zúčastňujú sa ich centrá špeciálno-psychologického poradenstva, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Policajný zbor, prokuratúra, obce, pediatri, akreditované subjekty a štátne detské domovy. Keďže súčasťou analýzy a hodnotenia situácií v oblasti problematiky násilia na deťoch sú indikátory, ako napríklad počet prípadov výskytu násilia na deťoch, dominujúce špecifiká týchto prípadov, rizikové faktory spájajúce sa s výskytom násilia na deťoch a pod., dané zistenia koordinačných stretnutí sa javia ako dôležité aj v prípade potenciálneho odhalenia trestnej činnosti, vrátane OSĽ. V špecifických závažných prípadoch sa konajú ad hoc koordinačné stretnutia, ktoré tiež predstavujú dôležitý nástroj na zistenie nežiaducich javov, ako i zlepšovanie postupov pri ochrane detí pred násilím.

Informácie o aktuálnych aktivitách nájdete TU:

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Roman Mikulec
ROMAN MIKULEC je ministrom vnútra od 21. marca 2020.

» viac informácií 

Fotogalérie