Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2018, Streda
 

Policajti si budú zvyšovať kvalifikačnú úroveň v oblasti obchodovania s ľuďmi

19. 09. 2017

Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava v zastúpení projektového manažéra mjr. PhDr. Tibora Kovácsa v spolupráci s odborom prevencie kriminality spustila projekt s názvom „Zlepšenie pripravenosti Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi“ (SK 2016 ISF SC5/NC3/A2/P1).

Obchodovanie s ľuďmi je závažným trestným činom a z tohto dôvodu je potrebné, aby sa mu venovala náležitá pozornosť aj v rámci policajného vzdelávania. Nakoľko sa trendy v nábore, ale aj spôsobe vykorisťovania neustále menia, je žiaduce, aby sa im prispôsobili aj obsah a metódy vzdelávania. Ak chceme zefektívniť proces vzdelávania, je nevyhnutné ho aktualizovať tak, aby korešpondoval s aktuálnymi trendmi v európskych policajných zboroch. Rovnako dôležité je zmapovať súčasné potreby Policajného zboru a aktualizovať ich v miestach prvého kontaktu pri identifikácii trestného činu obchodovania s ľuďmi. Vytvorenie manuálu výučby základného policajného vzdelávania pre túto oblasť a vytvorenie akreditovaného kurzu pre existujúce personálne kapacity Policajného zboru prispeje k zlepšeniu základnej odbornej prípravy príslušníkov Policajného zboru (znalostí a postupov pri odhaľovaní a objasňovaní trestného činu obchodovania s ľuďmi), pričom sa počas realizácie projektu vyškolia lektori, ktorí zabezpečia udržateľnosť projektových aktivít v oblasti vzdelávania. Za účelom zvýšenia kvalifikácie v oblasti obchodovania s ľuďmi je cieľom projektu vyškoliť 300 policajtov. Vytvorenie video tutoriálu o danej problematike prispeje k efektívnejšej aplikácii nadobudnutých poznatkov v praxi. Informovanie širokej verejnosti realizované v rámci projektu prispeje k zvyšovaniu povedomia o problematike obchodovania s ľuďmi, ako aj o prevencii tohto trestného činu medzi potenciálnymi obeťami a zároveň informuje o vzdelávaní príslušníkov Policajného zboru. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvalifikačnej úrovne príslušníkov Policajného zboru, ako aj zlepšenie a zefektívnenie prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi.