Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Preventívne projekty KR PZ Nitra

Preventívne projekty KR PZ Nitra:


Základným cieľom preventívnych aktivít polície je predchádzaním kriminality zvýšiť účinnosť boja s ňou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti všetkých občanov. V čo najvyššej miere napomôcť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Spolu s tým dosiahnuť adekvátne zvýšenie subjektívneho pocitu bezpečia občanov a zníženie pocitu ich ohrozenia kriminalitou a tak prispievať k zvyšovaniu kvality života jednotlivcov a spoločnosti ako celku.


„Správaj sa normálne“ (slovensko-holandská spolupráca)


Projekt „Správaj sa normálne“ sa úspešne realizuje v piatych ročníkoch základných škôl v celom Nitrianskom kraji už deviaty rok. Filozofiou projektu je skutočnosť, že uniformovaný policajt, ktorý bol na prácu s deťmi špeciálne preškolený, približuje deťom za pomoci pracovných listov desať tém: Priatelia policajti; Správaj sa normálne!; To musíš vedieť!; Kto kradne, je zlodej!; A pôjdeš v tom s nami!; Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!; Bingo!...za moje peniaze!; Zákerná droga!; Odpáľ to do vzduchu! a Každý je iný!.

Projekt vychádza z predpokladu, že s prevenciou kriminality a inej protispoločenskej činnosti je potrebné adekvátne začať už na základných školách.

Cieľom projektu je predchádzanie delikventnému správaniu detí a znižovanie rizika, aby sa dieťa stalo obeťou trestného činu. V širšom chápaní je projekt zameraný na budovanie dôvery detí v prácu Policajného zboru, prehĺbenie spolupráce medzi Policajným zborom, školou a rodičmi a budovanie nového imidžu Policajného zboru v očiach občianskej verejnosti.

Počas preberania jednotlivých tém sú deti sprevádzané postavičkou Roba a motivované drobnými darčekmi. Po absolvovaní projektu dostávajú deti „Osvedčenie o absolvovaní projektu“.

Projekt je zaradený do pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.Poďte s nami do toho

Cieľom projektu je formou zážitkového učenia poukázať na zdravý životný štýl, na pozitívne priority v živote človeka, ako sa bezpečne správať doma i na ulici a upozorniť na negatívne javy, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť a ako sa pred nimi chrániť.
Žiaci prvého stupňa získavajú základné informácie, čo je zdravý životný štýl, zdravie a čo má negatívny dopad na detský organizmus. Zážitkovým učením sa formujú postoje a názory detí. Realizáciou daného projektu pomáhame pedagógom, ale aj samotným deťom a ich rodičom predchádzať sociálno-patologickým javom.

Zvyšovanie právneho vedomia

Z názvu projektu vyplýva, že ide predovšetkým o zvýšenie právneho vedomia detí a mládeže. Cieľom je oboznámiť deti a mládež s kriminalitou, ako i s kriminalitou páchanou na nich samých. Študenti stredných škôl a žiaci druhého stupňa základných škôl získavajú informácie k tejto problematike.

Správne sa rozhodnúť

Cieľom projektu je poskytnúť základné informácie v oblasti drogovej problematiky, informovať o príčinách a následkoch užívania návykových látok, ako aj eliminácia distribúcie návykových látok na školách a v rôznych školských zariadeniach. Študenti stredných škôl a žiaci druhého stupňa základných škôl získavajú informácie o negatívnom pôsobení návykových látok na organizmus. Pri realizácii sú využívané metódy tvorivých dielní, prostredníctvom ktorých sa snažíme formovať postoje študentov a žiakov, viesť ich k prehodnoteniu životných priorít s poukázaním na slobodu rozhodnutia.

Mládež bez drog

Cieľom projektu je posilniť zodpovednosť voči svojmu vlastnému zdraviu, upozorniť na riziká spojené s užívaním drog, ako aj trestno-právnymi následkami ich užívania.
Mládež získava informácie o rizikách spojených s užívaním drog ako aj informácie o trestnoprávnej – právnej zodpovednosti.

Dopravná výchova trochu inak

Cieľom projektu je ochrana detí pred úrazmi, dopravnými nehodami, orientácia v cestnej premávke, zníženie priestupkov a trestných činov na úseku dopravy páchaných maloletými a na maloletých. Projekt je realizovaný formou prednášok, súťaží, ukážok, dopravných akcií a pod

Falošné vedomie

Projekt sa venuje problematike závislosti a jeho cieľom je eliminácia výskytu a užívania drog a návykových látok predovšetkým u študentov.
Realizovaný je formou prednášok, ako aj zážitkového učenia v školách, školských zariadeniach.

Bezpečie pre seniorov

Cieľom projektu je prevencia viktimácie. Vzhľadom k tomu, že seniori sa stávajú ľahkými obeťami trestnej činnosti páchateľov pre svoju dôverčivosť, snažíme sa čo najviac eliminovať riziko, že sa táto cieľová skupina stane obeťou trestného činu. Seniori jednak v zariadeniach sociálnej starostlivosti, či v denných centrách získavajú základné informácie formou neformálnych rozhovorov o tom, ako sa správať, čo robiť, aby sa nestali obeťami trestnej činnosti páchateľov a čo robiť, ak sa predsa len obeťou stanú.