Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. december 2018, Streda
 

Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi

Národný referenčný mechanizmus a práva obetí obchodovania s ľuďmi  |  Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi  |  Štatistické informácie

Pilotná fáza Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi (ďalej len „program“) sa realizovala v rámci Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2006 – 2007. Jeho aktualizácia a pokračovanie sa realizovali v rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 – 2010 a Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014. Nový Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018 (PDF, 609 kB)  (PDF, 609 kB)bol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky a schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 52 zo 4. februára 2015 bez pripomienok.

Obeťou sa na účely programu rozumie
- občan Slovenskej republiky,
- občan Európskej únie alebo
- štátny príslušník tretej krajiny,
u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí stal obeťou obchodovania s ľuďmi.

Subjekty realizácie programu
-národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorým je určený štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;
-zástupcovia ministerstva, určených ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy;
-mimovládne organizácie a medzinárodná organizácia

Obsah programu
Pre obeť je obsahom programu zabezpečenie najmä:
- izolácie z kriminálneho prostredia,
- legalizácie pobytu na území Slovenskej republiky v prípade cudzinca,
- pomoci pri dobrovoľnom návrate do Slovenskej republiky, resp. do krajiny pôvodu v prípade cudzinca,
- finančnej podpory,
- sociálnej pomoci,
- psychosociálneho poradenstva,
- psychoterapeutických služieb,
- právneho poradenstva,
- zdravotnej starostlivosti,
- rekvalifikačných kurzov,

Ak sa obeť rozhodne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní je vytvorená možnosť poskytovania komplexnej starostlivosti počas celej doby trvania trestného konania.
 
Vyhodnotenie Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi za jednotlivé roky nájdete v dokumentoch na stiahnutie.