Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2018, Sobota
 

Programové obdobie 2014 – 2020

„Kľúčovými prioritami pri dosahovaní výrazného pokroku v integrácii Rómov na Slovensku sú v programovom období 2014 – 2020 vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie, ale aj finančné začlenenie, nediskriminácia a prístupy smerom k väčšinovej spoločnosti. Základným dokumentom pre nastavenie čerpania fondov EÚ v oblasti integrácie rómskych komunít  v programovom období 2014 – 2020 je  Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (PDF, 928 kB), ktorá ako koncepčný materiál definuje smerovanie verejných politík v oblasti sociálneho začleňovania rómskych komunít.“


Dokumenty k príprave nového programového obdobia sú k dispozícii na webovom sídle CKO http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/