Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Programy Európskej komisie

Názov: Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti
Ciele programu:

Prevencia organizovanej a inej trestnej činnosti a boja proti nej, najmä terorizmu, obchodovaniu s ľuďmi a trestným činom spáchaným na deťoch, nezákonnému obchodovaniu s drogami a zbraňami, korupcii a podvodom.

Program pozostáva zo štyroch oblastí:

 1. prevencia trestnej činnosti a kriminológia;
 2. vynútiteľnosť práva;
 3. ochrana a podpora svedkov;
 4. ochrana obetí.
Časové trvanie: 2007-2013
Celkový rozpočet: 605,6 mil. EUR
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: výška spolufinancovania bude určená v ročných pracovných programoch - maximálne 30% oprávnených výdavkov na projekt
Oprávnené opatrenia/aktivity:
 • činnosti skvalitňujúce koordináciu a operačnú spoluprácu (posilnenie vytvárania kontaktných sietí, vzájomnej dôvery a porozumenia, výmena a rozširovanie informácií, skúseností a najlepších postupov);
 • činnosti v oblasti analýzy, monitorovania a hodnotenia;
 • vývoj a prenos technológie a metodiky;
 • odbornú prípravu, výmenu pracovníkov a odborníkov a činnosti v oblasti zvýšenia povedomia a šírenia informácií.

Projekty môžu byť realizované ako:

 • projekty európskych rozmerov iniciované a riadené Komisiou;
 • nadnárodné projekty, do ktorých sú zapojení partneri minimálne z dvoch členských štátov alebo aspoň z jedného členského štátu a iného štátu, ktorým môže byť buď pristupujúca alebo kandidátska krajina;
 • národné projekty v členských štátoch, ktoré
  • pripravujú nadnárodné projekty a/alebo činnosti Spoločenstva („počiatočné opatrenia“),
  • dopĺňajú nadnárodné projekty a/alebo činnosti Spoločenstva („doplňujúce opatrenia“),
  • prispievajú k rozvoju inovačných metód a/alebo technológií, ktoré je možné uplatniť na činnosti uskutočňované na úrovni Spoločenstva, alebo rozvíjajú takéto metódy a technológie s cieľom uplatniť ich v iných členských štátoch a/alebo iných štátoch, ktoré môžu byť pristupujúcimi alebo kandidátskymi krajinami.
 • prevádzkové granty mimovládnym organizáciám, ktoré na neziskovom základe sledujú ciele tohto programu v rámci európskeho rozmeru.
Oprávnení
príjemcovia pomoci:
 • orgány činné v trestnom konaní;
 • iné verejné a/alebo súkromné orgány, subjekty a inštitúcie vrátane miestnych, regionálnych a cel oštátnych orgánov, sociálnych partnerov, univerzít, štatistických úradov, mimovládnych organizácii, partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom a príslušných medzinárodných orgánov.

 Právny základ:

Rozhodnutie Rady o zriadení programu „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ na obdobie rokov 2007-2013 ako súčasť všeobecného programu Bezpečnosť a ochrana slobôd, 2007/125/ES z 12. februára 2007, Ú. v. EÚ L 58, 24.02.2007, s. 7

 

Podporené projekty:

 

 1. Obchodovanie s ľuďmi: Zhromažďovanie údajov a harmonizované informačné systémy (PDF, 111 kB)
 2. Vytváranie jednotných postupov v určitých oblastiach ochrany svedka (PDF, 164 kB)
 3. Školenie zamerané na využitie DNA analýzy pri identifikácii obetí násilných činov alebo prírodných katastrof (PDF, 167 kB)
 4. COSPOL Prevádzačstvo (PDF, 164 kB)
 5. Rozšírenie Národného komunikačného rozhrania NG SIS II pre implementáciu Prumského dohovoru v SR
 6. PRUM sprístupnenie databáz daktyloskopických odtlačkov a DNA podľa rozhodnutia Rady č. 515 a 516/2009 (PDF, 168 kB)
 7. BDC - Bobm Data Centrum (PDF, 161 kB)
 8. Štandardizácia a zlepšenie efektívnosti európskej výmeny dát o výbušninách, DNA a daktyloskopických dát (PDF, 167 kB)
 9. Implementácia Prumského dohovoru a Princípu dostupnosti pre oblasť DNA a daktyloskopických údajov v SR (PDF, 167 kB)
 10. Tvoja správna voľba (PDF, 162 kB)
 11. Spoločne proti teroristickým hrozbám CBRN (chemické, biologické, rádioaktívne a jadrové) materiálov (PDF, 167 kB)
 12. COSPOL Vietnamese Organised Immigration Crime (PDF, 163 kB)
 13. Prevencia a rozšírený harmonizovaný systém zberu dát o obchodovaní s ľuďmi (PDF, 165 kB)

 

Názov: Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík
Ciele programu:

Tento program prispieva k úsiliu členských štátov o prevenciu a ochranu občanov a kritickej infraštruktúry proti teroristickým útokom a iným skutkom ohrozujúcim bezpečnosť a o pripravenosť na tieto riziká.

Časové trvanie: 2007-2013
Celkový rozpočet: 139,4 mil. EUR
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: výška spolufinancovania bude určená v ročných pracovných programoch - maximálne 35% oprávnených výdavkov na projekt
Oprávnené opatrenia/aktivity:
 • činnosti v oblasti koordinácie a operačnej spolupráce (posilnenie vytvárania kontaktných sietí, vzájomnej dôvery a porozumenia, vypracovanie pohotovostných plánov, výmena a rozširovanie informácií, skúseností a najlepších postupov);
 • činnosti v oblasti analýzy, monitorovania, hodnotenia, auditu a kontroly;
 • vývoj a prenos technológie a metodiky, najmä v súvislosti s výmenou informácií a interoperabilitou;
 • odbornú prípravu, výmenu pracovníkov a odborníkov a činnosti v oblasti zvýšenia povedomia a šírenia informácií.

Projekty môžu byť realizované ako:

 • projekty európskych rozmerov iniciované a riadené Komisiou;
 • nadnárodné projekty, do ktorých sú zapojení partneri minimálne z dvoch členských štátov alebo aspoň z jedného členského štátu a iného štátu, ktorým môže byť buď pristupujúca alebo kandidátska krajina;
 • národné projekty v členských štátoch, ktoré
  • pripravujú nadnárodné projekty a/alebo činnosti Spoločenstva („počiatočné opatrenia“),
  • dopĺňajú nadnárodné projekty a/alebo činnosti Spoločenstva („doplňujúce opatrenia“),
  • prispievajú k rozvoju inovačných metód a/alebo technológií, ktoré je možné uplatniť na činnosti uskutočňované na úrovni Spoločenstva, alebo rozvíjajú takéto metódy a technológie s cieľom uplatniť ich v iných členských štátoch a/alebo iných štátoch, ktoré môžu byť pristupujúcimi alebo kandidátskymi krajinami.
Oprávnení
príjemcovia pomoci:
 • subjekty a organizácie s právnou subjektivitou zriadené v členských štátoch
 • ziskové subjekty a organizácie majú prístup ku grantom len spolu s neziskovými alebo štátnymi organizáciami
 • mimovládne organizácie môžu žiadať o financovanie projektov uvedených v článku 5 ods. 2 za predpokladu, že zabezpečia dostatočný stupeň utajenia
Právny základ: Rozhodnutie Rady o zriadení programu Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík na obdobie rokov 2007-2013 ako súčasť všeobecného programu Bezpečnosť a ochrana slobôd, 2007/124/ES z 12. februára 2007, Ú. v. EÚ L 58, 24.02.2007, s. 1Názov: Boj proti násiliu (Daphne III)
Ciele programu: Prevencia a boj proti všetkých formám násilia páchaného na deťoch, mladých ľuďoch a ženách, ku ktorému dochádza vo verejnej alebo súkromnej sfére prijatím preventívnych opatrení a poskytovaním podpory obetiam a ohrozeným skupinám.
Časové trvanie: 2007-2013
Celkový rozpočet: 116,9 mil. EUR
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: Maximálna úroveň spolufinancovania sa určí v ročných pracovných programoch.
Oprávnené opatrenia/aktivity:
 • konkrétne činnosti, ktoré vykonáva Komisia, napríklad štúdie a výskum, prieskumy verejnej mienky, stanovenie ukazovateľov a metodík, zber, spracovanie a šírenie údajov a štatistík, semináre, konferencie a stretnutia odborníkov, organizovanie verejných kampaní a podujatí, tvorba a prevádzka pomocnej pohotovostnej služby a webových stránok, príprava a šírenie informačných materiálov (vrátane IT aplikácií a vzdelávacích zdrojov), vytvorenie a uľahčenie práce skupiny zainteresovaných strán, ktorá bude poskytovať odborné poradenstvo týkajúce sa násilia , podpora iných sietí odborníkov členských štátov a analytické, monitorovacie a hodnotiace činnosti; alebo
 • osobitné nadnárodné projekty v záujme Spoločenstva, ktorých sa zúčastňujú aspoň dva členské štáty, za podmienok stanovených v ročných pracovných programoch; alebo
 • podpora činností mimovládnych organizácií alebo iných subjektov, ktoré sledujú ciele vo všeobecnom európskom záujme týkajúce sa všeobecných cieľov programu, za podmienok stanovených v ročných pracovných programoch.
Cieľové skupiny: deti, mladí ľudia, ženy, ktorí sú obeťami násilia, alebo ktorým hrozí, že sa nimi stanú; rodiny, učitelia a pedagogickí pracovníci, sociálni pracovníci, polícia a pohraničná stráž, miestne, vnútroštátne a vojenské orgány, lekári a ďalší zdravotnícky personál, pracovníci v súdnictve, mimovládne organizácie, odbory a náboženské spoločenstvá.
Oprávnení príjemcovia pomoci:
 • verejné alebo súkromné organizácie a inštitúcie
 • miestne orgány na príslušnej úrovni
 • katedry, výskumné centrá, ktoré sa zaoberajú prevenciou a bojom proti násiliu voči deťom, mladým ľuďom a ženám, ochranou pred takýmto násilím alebo poskytovaním podpory obetiam, realizáciou cieľových činností, ktoré podporujú odmietanie takéhoto násilia alebo vyzývajú k zmene prístupu a chovania voči zraniteľným skupinám a obetiam násilia.
Právny základ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 779/2007/ES z 20. júna 2007, ktorým sa na obdobie rokov 2007-2013 ustanovuje osobitný program na zamedzenie a potlačenie násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám a na ochranu obetí a ohrozených skupín „Boj proti násiliu (Daphne)” ako súčasť všeobecného programu „Základné práva a spravodlivosť“ (Ú.v. EÚ L173, 03.07.2007, s. 19)Názov: Protidrogová prevencia a informovanosť
Ciele programu:
 • informovanosťou a prevenciou užívania drog prispieť k vytvoreniu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;
 • prevencia a znižovanie užívania drog, závislosti a škôd spôsobených drogami;
 • podporovať implementáciu Stratégie EÚ pre drogy.
Časové trvanie: 2007-2013
Celkový rozpočet: 21,4 mil. EUR
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: výška spolufinancovania bude určená v ročných pracovných programoch - maximálne 35% oprávnených výdavkov na projekt
Oprávnené opatrenia/aktivity:
 • štúdie a výskum, prieskumy verejnej mienky, stanovenie ukazovateľov a spoločných metodík, zber, spracovanie a šírenie údajov a štatistík, semináre, konferencie a stretnutia odborníkov, organizovanie verejných kampaní a podujatí, tvorba a prevádzka webových stránok, príprava a šírenie informačných materiálov, podpora a oživenie sietí odborníkov členských štátov, analytické, monitorovacie a hodnotiace činnosti; alebo
 • osobitné nadnárodné projekty v záujme Spoločenstva predložené aspoň tromi členskými štátmi v súlade s podmienkami stanovenými v ročných pracovných programoch; alebo
 • podpora činností mimovládnych organizácií alebo iných subjektov, ktoré sledujú ciele vo všeobecnom európskom záujme týkajúce sa všeobecných cieľov programu v súlade s podmienkami stanovenými v ročných pracovných programoch.
Oprávnení príjemcovia pomoci:
 • verejné alebo súkromné organizácie a inštitúcie
 • miestne orgány na príslušnej úrovni
 • univerzitné katedry
 • výskumné centrá aktívne v oblasti informovnia a prevencie užívania drog
Právny základ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1150/2007/ES z 25. septembra 2007, ktorým sa na obdobie rokov 2007-2013 ustanovuje osobitný program Protidrogová prevencia a informovanosť ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť; Ú.v. EÚ L 257, 03.10.2007, s. 23

 

Názov: Základné práva a občianstvo
Ciele programu:
 • podpora organizácií občianskej spoločnosti, boja proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu, ochrana základných práv a ochrana práv občana prostredníctvom dialógu medzi odlišnými vierovyznaniami a kultúrami;
 • podpora rozvoja európskej spoločnosti na základe rešpektovania základných práv;
 • posiľňovanie občianskej spoločnosti a podpora otvoreného, transparentného a pravidelného dialógu s občianskou spoločnosťou o základných právach;
 • boj proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu a podpora vzájomnej dôvery, porozumenia a tolerancie medzi kultúrami v rámci celej EÚ;
 • zlepšovnie kontaktov, výmeny informácii a vytvárania sietí medzi právnymi, justičnými a správnymi orgánmi a právnickými profesiami vrátane podpory odborného vzdelávania právnikov.
Časové trvanie: 2007-2013
Celkový rozpočet: 96,5 mil. EUR
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: výška spolufinancovania bude určená v ročných pracovných programoch - maximálne 35% oprávnených výdavkov na projekt
Oprávnené opatrenia/aktivity:
 • konkrétne akcie Európskej komisie ako napr. štúdie a výskum, prieskumy verejnej mienky, určenie ukazovateľov a spoločnej metodiky, zber, spracovanie a šírenie údajov a štatistík, semináre, konferencie a stretnutia expertov, organizovanie verejných kampaní a podujatí, tvorba a údržba webových stránok, príprava a šírenie informačných materiálov, podpora a riadenie sietí nadnárodných expertov, analytické, monitorovacie a hodnotiace činnosti;
 • konkrétne národné projekty, do ktorých sa zapájajú aspoň 2 členské štáty EÚ alebo aspoň jeden členský štát EÚ a jeden iný štát, ktorý je buď pristupujúcou krajinou alebo kandidatskou krajinou EÚ;
 • podpora činnosti mimovládnych organizácií alebo iných subjektov, ktorých činnosť súvisí so všeobecnými cieľmi programu;
 • prevádzkové granty na spolufinancovanie výdavkov v súvislosti so stálym pracovným programom Konferencie európskych ústavných súdov a Združenia štátnych rád a najvyšších správnych súdov EÚ, ktoré udržiavajú niektoré databázy poskytujúce celoeurópsku zbierku vnútroštátnych rozsudkov týkajúcich sa vykonávania práva ES, pokiaľ ich výdavky vznikli v súvislosti s plnením cieľa všeobecného európskeho záujmu podporou výmeny názorov a skúseností o veciach týkajúcich sa judikatúry, organizácie a fungovania ich členov pri vykonávaní ich súdnych a/alebo poradných funkcií týkajúcich sa práva ES.
Oprávnení príjemcovia pomoci:
 • inštitúcie a verejné alebo súkromné organizácie;
 • univerzity, výskumné centrá, mimovládne organizácie, vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, medzinárodné organizácie a iné neziskové organizácie usadené v EÚ alebo jednej zo zúčastnených krajín.
Právny základ: Rozhodnutie Rady č. 2007/252/SVV z 19.apríla 2007, ktorým sa na obdobie rokov 2007-2013 ustanovuje osobitný program Základné práva a občianstvo ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť; Ú.v. EÚ L 110, 27.04.2007, s. 33.Názov: Finančný nástroj civilnej ochrany
Časové trvanie: 2007-2013
Celkový rozpočet: 189,8 mil. EUR
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: Maximálna úroveň spolufinancovania sa určí v ročných pracovných programoch.
Členský štát, ktorý žiada finančnú podporu na prepravu pomoci si môže preplatiť najmenej 50% výdavkov, najneskôr 180 dní po zásahu.
Oprávnené opatrenia/aktivity:

V oblasti prevencie a pripravenosti oprávňuje na tieto činnosti:

 • štúdie, prieskumy, tvorba modelov a scenárov na účely:
  • uľahčenia výmeny znalostí, najlepších postupov a informácií a
  • posilnenia prevencie, pripravenosti a účinnej reakcie;
 • odborná príprava, cvičenia, semináre, výmena personálu a expertov, tvorba sietí,
 • demonštračné projekty a presun technológií na účely posilnenia prevencie, pripravenosti a účinnej reakcie;
 • akcie v oblasti informovania verejnosti, vzdelávania a zvyšovania povedomia a iné akcie spojené s šírením informácií na účely minimalizovania vplyvu mimoriadnych udalostí na občanov EÚ a na účely pomoci občanom účinnejšie sa chrániť;
 • zabezpečenie funkcií, ktoré poskytuje monitorovacie a informačné centrum mechanizmu (MIC), s cieľom uľahčiť rýchlu reakciu v prípade závažnej mimoriadnou udalosťou;
 • komunikačné akcie a opatrenia, ktoré podporujú zviditeľnenie reakcie Spoločenstva;
 • prispievanie k vývoju systémov detekcie a včasného varovania pred katastrofami, ktoré môžu ovplyvniť územie členských štátov, s cieľom umožniť rýchlu reakciu členských štátov a Spoločenstva, ako aj ich zavádzanie prostredníctvom štúdií a hodnotení potreby a realizovateľnosti týchto systémov a prostredníctvom akcií na podporu ich vzájomného prepojenia a ich prepojenia s centrom MIC a systémom CECIS uvedeným pod písmenom g). Tieto systémy zohľadňujú existujúce zdroje informácií, monitorovania alebo detekcie a stavajú na nich;
 • zriaďovanie a správa bezpečného spoločného pohotovostného komunikačného a informačného systému (CECIS) a nástrojov s cieľom umožniť účinnú komunikáciu a zdieľanie informácií medzi MIC a kontaktnými bodmi členských štátov a inými účastníkmi v rámci mechanizmu;
 • monitorovanie, posudzovanie a hodnotenie;
 • vytvorenie programu skúseností získaných pri zásahoch a cvičeniach v rámcimechanizmu.

V oblasti reakcie sú oprávnené tieto činnosti:

 1. vysielanie hodnotiacich a koordinačných expertov spolu s podporným vybavením, najmä komunikačnými prostriedkami, s cieľom uľahčiť poskytovania pomoci a spoluprácu s inými účastníkmi;
 2. podpora členských štátov pri získavaní prístupu k zdrojom vybavenia a dopravy prostredníctvom:
  1. poskytovania a zdieľania informácií o zdrojoch vybavenia a dopravy, ktoré môžu členské štáty dať k dispozícií, s cieľom uľahčiť združovanie týchto zdrojov
   vybavenia a dopravy,
  2. pomoci členským štátom pri identifikácii zdrojov vybavenia a dopravy, ktoré sú k dispozícií z iných zdrojov vrátane komerčného trhu a uľahčenia prístupu k nim,
  3. pomoci členským štátom pri identifikácii zdrojov vybavenia, ktoré môže byť k dispozícii z iných zdrojov vrátane komerčného trhu,
 3. dopĺňanie dopravy, ktorú poskytujú členské štáty, financovaním doplňujúcich dopravných zdrojov potrebných na zabezpečenie rýchlej reakcie na závažné mimoriadne udalosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 1. Finančná pomoc na základe tohto nástroja je oprávnená na tieto akcie iba vtedy, ak sú splnené tieto kritériá:
  • doplňujúce dopravné zdroje sú potrebné na zabezpečenie účinnosti reakcie v oblasti civilnej ochrany na základe mechanizmu;
  • všetky ostatné možnosti zabezpečenia dopravy na základe mechanizmu vrátane písm. b) sa vyčerpali;
  • pomoc, ktorá sa má dopraviť:
   • sa na základe mechanizmu ponúkla dožadujúcej krajine a tá ju prijala;
   • je potrebná na splnenie základných potrieb vyplývajúcich z mimoriadnej udalosti;
   • dopĺňa pomoc poskytnutú členskými štátmi;
   • v prípade mimoriadnych udalostí v tretích krajinách dopĺňa celkovú humanitárnu reakciu Spoločenstva, ak sa poskytuje.
Oprávnení príjemcovia pomoci:

fyzické osoby, právnické osoby (podľa verejného alebo súkromného práva)

Právny základ: Rozhodnutie Rady (2007/162/ES, Euroatom), ktorým sa ustanovuje Finančný nástroj civilnej ochrany, Ú.v. EÚ L 71, 10.03.2007, s. 9

 

Názov: 7. rámcový program pre výskum
Časové trvanie: 2007-2013
Celkový rozpočet: rozpočet EHS - 50,5 mld.EUR
rozpočet Euroatomu - 2,7 mld. EUR
Spolufinancovanie príjemcu pomoci:
 • maximálne 50% oprávnených výdavkov,
 • maximálne 75% oprávnených výdavkov pre výskumné aktivity pre malé a stredné podniky, verejné organizácie, organizácie stredného a vyššieho vzdelávania a neziskové organizácie;
 • 100% oprávnených výdavkov pre všetky subjekty pre podporu výskumu na „hraniciach poznania“
 • maximálne 100% oprávnených výdavkov pre všetky ostatné aktivity, vrátane koordinčných a podporných aktivít, školení a podporu odbornej prípravy a kariérneho rastu výskumných pracovníkov.
Oprávnené opatrenia/aktivity:

Cieľom programu je podpora výskumných akcií, uskutočňovaných v rámci nadnárodnej spolupráce v tematických oblastiach:

 • zdravie,
 • potraviny, poľnohospodárstvo a rybné hodpoárstvo a biotechnológia,
 • informačné a komunikačné technológie,
 • nanoveda, nanotechnológie, nevé výrobné techonlógie,
 • energetika,
 • životné prostredie,
 • doprava,
 • socio-ekonomické a humanitné vedy,
 • bezpečnosť.

V rámci priority Bezpečnosť budú výskumné aktivity zamerané na: bezpečnosť občanov, bezpečnosť infraštruktúry a verejných služieb, inteligrntný dohľad a zabezpečenie hraníc, obnovenie zabezpečenia a bezpečnosti pri vzniku krízy, integráciu bezpečnostných systémov a koordináciu a štrukturalizáciu výskumu spoločnosti.

V rámci priority Informačné a komunikačné technológie budú výskumné aktivity zamerané na: stabilitu a zabezepčnie sietí a infraštruktúry služieb, výkonnosť a spoľahlivosť elektronických systémov a komponentov, personalizované systémy informačných a komunikačných technológií a spravovanie digitálneho obsahu. Okrem iného by aktivity mali byť určené na výskum aplikácií IKT, ktoré reagujú na spoločenské potreby, nové systémy, služby v oblasti verejného záujmu pre štátnu správu na všetkých úrovniach - efektívnosť, otvorenosť a zodpovednosť v záujme verejnej správy a prepojenia na občanov a podniky, podporu demokracie a sprístupnenia infromácií pre všetkých.

Aktivity môžu byť realizované ako:

 1. projekty spolupráce;
 2. siete excelentnosti
 3. koordinančné a podporné akcie;
 4. podpora výskumu na „hraniciach poznania“,
 5. podpora odbornej prípravy a kariérneho rastu výskumných pracovníkov
 6. výskum v prospech osobitných skupín.
Oprávnení príjemcovia pomoci:

spoločnosti, univezity, výskumné centrá, fyzické osoby a konzorciá týchto subjektov z členských štátov EÚ, kandidátskych krajín EÚ, asociované krajiny, vo vymedzených prípadoch aj z tretích krajín

Právny základ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013), Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1