Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2018, Sobota
 

O projekte

 PREVENTÍVNY PROJEKT „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“

 

Filozofiou projektu je skutočnosť, že uniformovaný policajt (zo základného útvaru Policajného zboru), ktorý bol na prácu s deťmi špeciálne pripravený, približuje deťom za pomoci pracovných listov desať zaujímavých tém. Projekt plní nielen informačnú funkciu (poskytuje informácie napr. o Policajnom zbore a jeho úlohách, o predsudkoch a rasizme, dopravnej problematike, o linke detskej istoty atď.), ale najmä preventívnu funkciu (napr. poskytuje konkrétne rady deťom ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.)

Cieľom projektu je budovanie dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou.

Prvou z uvedených desiatich tém je téma „Priatelia policajti“, ktorej cieľom je oboznámiť deti s postavou Roba – maskotom projektu, s ktorým by sa mali deti stotožňovať, zamýšľať nad problémami a brať ho ako múdreho rovesníka. Téma má, ale predovšetkým priblížiť deťom činnosť polície, oboznámiť ich s jej druhmi a hlavnými úlohami. Zároveň má v deťoch prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie o polícii. Ďalšou témou je „Kto kradne, je zlodej“, ktorej cieľom je informovať o krádežiach a o predchádzaní krádežiam. Témou pracovného listu „A pôjdeš v tom s nami“ je porozprávať o násilí a vandalizme, o normálnom spolunažívaní a linke detskej istoty. Dopravnou problematikou sa zaoberajú témy „Správaj sa normálne“ a „To musíš vedieť“, ktoré informujú o zásadách bezpečného správania dieťaťa, ako účastníka cestnej premávky. Pozornosť je venovaná tiež zodpovednému a slušnému správaniu v prostriedkoch hromadnej dopravy. Zaujímavé sú aj témy „Zákerná droga“ a „Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!“, ktorých spoločným cieľom je informovať o závislostiach, ich škodlivosti pre človeka a venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí ľudia svojmu okoliu, najmä rodine. Téma má nasmerovať deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život. Veľmi aktuálnou je téma „Bezpečne vo virtuálnom svete!“, ktorá má deťom vysvetliť význam dodržiavania zásad bezpečného používania a správania sa na internete. Ďalšou, pre deti príťažlivou témou je téma „Odpáľ to do vzduchu!“. Cieľom tejto témy je informovať o zábavnej pyrotechnike a poukázať na možné trvalé následky na zdraví ako dôsledku neodbornej manipulácie s výbušninami. Realizácia tejto problematiky je zaradená na mesiac december, pred Silvester. Posledný pracovný list zameraný problematiku rasizmu a diskriminácie nesie názov „Každý je iný!“.  V deťoch má podporovať šírenie tolerancie a znášanlivosti, poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.

Pilotný projekt sa začal realizovať v Slovenskej republike v školskom roku 1999/2000 v Bratislavskom kraji, konkrétne v okrese Bratislava II. a V. a v Trnavskom kraji v okrese Senica. Od školského roku 2000/2001 bol tento projekt rozšírený do ďalších regiónov Slovenska, okrem všetkých okresov Bratislavského kraja a Senického okresu, aj do Prešovského kraja a do mesta Žilina. V školskom roku 2001/2002 boli už do projektu na základe ich požiadaviek zapojené všetky kraje, okrem Banskobystrického kraja. Od školského roku 2002/2003 za projekt realizuje na celoslovenskej úrovni. V školskom roku 2013/2014 bude do projektu zapojených približne 12 500 detí.