Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2020, nedeľa
 

Aktuality

Pohovory na pozície koordinátorov práce s rodinou pre oblasť Kežmarok a Spišská Nová Ves

20.12.2019 Termín pohovoru na pozíciu koordinátor práce s rodinou v rámci regiónov Kežmarok a SNVje 10.01.2020 (piatok) o 10. 00 hod v Kežmarku na adrese: Regionálna kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Mučeníkov 4, Kežmarok.

 

Pohovory na pozície koordinátorov práce s rodinou pre oblasť Prešov a Košice

20.12.2019 Termín pohovoru na pozíciu koordinátor práce s rodinou v rámci regiónov Prešov a Košice je 07.01.2020 (utorok) o 09. 00 hod v Prešove na adrese: Regionálna kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Masarykova 10, Prešov (Budova Slovenskej sporiteľne).

  

Pohovory na pozície koordinátorov práce s rodinou pre oblasť Nitry a Rimavskej Soboty

17.12.2019 Termín pohovoru na pozíciu koordinátor práce s rodinou v rámci regiónov Nitra a Rimavská Sobota je 09.01.2020 (štvrtok) o 11. 00 hod. na na Okresnom úrade v Nitre, regionálna kancelária ÚSVRK, Štefánikova trieda 69.  

 

Pohovory na pozície koordinátorov práce s rodinou pre oblasť Humenné a Michalovce

16.12.2019 Termín pohovoru na pozíciu koordinátor práce s rodinou v rámci regiónov Michalovce a Humenné je 07.01.2020 (utorok). O 9:00 hod región Michalovce a o 11:00 hod región Humenné. Pohovory pre oba regióny sa budú konať na jednom mieste: v Regionálnej kancelárii na adrese Sama Chalupku 18, Michalovce.

 

Informácia k dodaniu didakticko-materiálnych balíčkov do materských škôl

16.12.2019 Každá materská škola zapojená do NP PRIM bude mať k dispozícii didakticko-materiálne balíčky (kognitívny - didaktický, socializačný a hygienický), ktorých účelom je adresná pomoc materskej škole prekonávať bariéry účasti detí z MRK. Predpokladaný termín dodania didakticko-materiálnych balíčkov do materských škôl je apríl 2020. Podrobnejšie informácie v prílohe (PDF, 267 kB) a v časti Pre materské školy.

 

Oznámenie o zmene na pozíciách regionálnych koordinátorov pre oblasť Košice a Rimavskej Soboty

10.12.2019  Od 15. 11.2019 na pozícii regionálneho koordinátora pre región Košice pôsobí Mgr. Martina Ferencz (+421 918  657 528, martina.ferencz@gmail.com). Pre región Rimavskej Soboty od 01.12.2019 ako regionálny koordinátor pôsobí Ing. Róbert Farkaš (+421 918  654 245, farkasfr222@gmail.com).

 

Výzva na nových koordinátorov práce s rodinouv  28 obciach-termín predĺžený

25.11.2019→12.12.2019 Od januára 2020 bude v NP PRIM posilnená práca s rodinou vo vybraných mestách a obciach, kde doteraz snebola spustená v lnom rozsahu. Uzavierka žiadostí o obsadenie pracovnej pozície koordinátor práce s rodinou (Dohoda o pracovnej činnosti, max. 10 hod./týždenne) je 16.12. 2019. Výzva (PDF, 304 kB)obsahuje zoznam obcí, všetky dokumenty aj v časti Práca s rodinou. Vzhľadom na personálne zmeny na niektorých pozíciách regionálnych koordinátorov prosíme záujemcov o preposlanie žiadosti na nové kontakty (uvedené vyššie).

 

Menej podkladov z obcí - výsledok elektronizácia procesov na MV SR

25.11.2019  Vzhľadom na spustenie povinného elektronického predkladania podkladov k žiadostiam o platbu sa ruší povinnosť predkladať dokumentáciu k refundácii mzdy zamestnancov v dvoch origináloch (overených kópiách). Oficiálne bude táto zmena zapracovaná aj do pripravovaného Sprievodcu pre užívateľov programu. Obce a mestá už môžu najbližšie podklady zasielať len v jednom origináli.

 

Viac ako 3400 rómskych detí v materských školách v NP PRIM

12.11.2019  V školskom roku 2019/2020 je v materských školách v obciach a mestách zapojených do projektu NP PRIM zapísaných 7150 detí. Z tohto počtu je 3427 detí z MRK. Okrem tradičného tímu učiteliek sa im venuje 144 asistentov učiteľa a 101 odborných zamestnancov,  najmä školských špeciálnych pedagógov. Cieľom zapojenia ďalších zamestnancov do MŠ je pomôcť s adaptáciou detí  a rozvíjať také oblasti, v ktorých rómske deti (ale aj nerómske deti v MŠ s podobnými deficitmi) zaostávajú (napr. rozvoj reči, jazyka, komunikácie, matematických a iných schopností). Ide najmä o stimulačné programy podľa inovatívnej metodológie pre deti od 3 do 6 rokov. Podľa výsledkov našich meraní na základe depistážnej orientačnej diagnostiky a následnej stimulácie predstavovala celková úspešnosť detí materských škôl 74%.

 

Oznámenie o preplatení transferov obciam za mesiace 11. - 12.2019 na začiatku roku 2020

04.11.2019  Vzhľadom na procesy súvisiace s viazaním finančných prostriedkov a uzavretím Štátnej pokladnice v závere roka, transfery za mesiace november a december 2019 budú poukázané obciam a mestám v januári 2020 po otvorení Štátnej pokladnice. V časti Pre obce nájdu záujemcovia oficiálny list (Oznámenie (PDF, 1 MB)) spolu s ďalšími užitočnými informáciami.

 

Usmernenie k určovaniu dieťaťa zo SZP v depistáži

31.10.2019 Ak prostredie,  z ktorého dieťa pochádza spĺňa určité kritériá, považujeme ho za dieťa zo SZP a nie je potrebné vyšetrenie v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, alebo potvrdenie z ÚPSVaR o hmotnej núdzi. V projektovom jazyku dieťa zo SZP = dieťa z MRK. Usmernenie k určovaniu dieťaťa zo SZP (PDF, 469 kB) pre potreby vstupnej a výstupnej depistáže vykonávanej odbornými zamestnancami sa nachádza aj v časti Pre materské školy spolu s ďalšími dôležitými dokumentmi.

 

Usmernenie k vstupnej depistáži a stimulačnému programu

12.09.2019  V priebehu septembra 2019 budú odbornými zamestnancami MŠ realizované vstupné depistáže 3-4  a 5-6 ročných detí. Odborní zamestnanci MŠ pracujú s príslušnými depistážno-stimulačnými nástrojmi (Manuál k depistáži pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia - INOVOVANÁ ČASŤ, 2018, MANUÁL K STIMULAČNÉMU PROGRAMU pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia - INOVOVANÁ ČASŤ 2018, Depistážno-stimulačný program pre 3-4 ročné deti v materskej škole, 2019 - všetky dokumenty v časti Pre materské školy). Spracovanú sumarizačnú tabuľku zašle odborný zamestnanec  e-mailom na adresu príslušného regionálneho koordinátora najneskôr do 25.10.2019. V mesiaci máj 2020 bude potrebné zrealizovať aj výstupnú depistáž u  tých istých detí, ktoré boli diagnostikované v septembri 2019 a následne stimulované v MŠ. V Usmernení k vstupnej depistáži (PDF, 431 kB)nájdu odborní zamestnanci informácie o termínoch, postupoch, označovaní dokumentov ako aj niektoré informácie k bodovaniu. V časti Pre materské školy sú zverejnené súvisiace dokumenty ako záznamový hárok a podklady k nastaveniu stimulačného programu pre 3-4 a 5-6 ročné deti.

 

Usmernenie k autoevalvačnému nástroju

12.09.2019  Autoevalvácia alebo sebahodnotenie materskej školy je súčasťou aktivít NP PRIM. Je vytváraná súborom nástrojov, ktoré pomôžu materskej škole vytvoriť si obraz o tom, kde sa nachádza a kam chce smerovať v podpore vytvárania proinkluzívneho vzdelávacieho prostredia pre všetkých, ktorí sú súčasťou školskej komunity. Pre školské tímy sme preto vytvorili autoevalvačný nástroj, ktorý je súčasťou Metodickej príručky inkluzívneho predprimárneho vzdelávania. Usmernenie k autoevalvačnému nástroju (PDF, 303 kB)sumarizuje postupy a termíny, súvisiace so zberom výsledov pre potreby NP PRIM.  

 

Prehlásenie o počte detí z MRK prijatých do MŠ na školský rok 2019 -2020

05.09.2019  Obce a mestá zapojené do NP PRIM nahlasujú stavy v počtoch detí z MRK prijatých do materských škôl k termínu 15.09.2019. Je to jedna z podmienok zmluvy o spolupráci (bod 4.3.), ktorá potvrdzuje oprávnenosť konkrétneho počtu zamestnancov financovaných z OP ĽZ. Prehlásenie je potrebné zaslať na predpripravenom formulári (DOC, 163 kB) najneskôr do 20.09.2019.

 

Finálna verzia Depistážno - stimulačného programu pre 3 - 4 ročné deti a aktualizovaná Metodická príručka inkluzívneho predprimárneho vzdelávania

28.08.2019 V časti Pre materské školy nájdu záujemcovia finálnu verziu Depistážno-stimulačného programu pre 3 - 4 ročné deti. Po konzultáciách s pedagogickými zamestancami v máji a júni 2019 bola upravená aj Metodická príručka inkluzívneho predprimárneho vzdelávania. Tiež k dispozícii na rovnakej časti stránky NP PRIM.  

 

Septembrové termíny Metodicko-inštruktážnych workshopov pre inkluzívne tímy v materských školách

23.08.2019 Po vstupe ďalších materských škôl do NP PRIM je pripravená ďalšia séria workshopov v termínoch:

 • 9. - 10.9. 2019    Poprad, hotel Poprad, Partizánska 677/17
 • 10. - 11.9. 2019 Prešov, Hotel ALFA, Dukelská 70, 087 01 Giraltovce
 • 12.9. 2019           Prešov, Hotel ALFA, Dukelská 70, 087 01 Giraltovce
 • 12. - 13.9. 2019 Michalovce, Hotel Družba, Jána Hollého 698/1
 • 16. - 17.9. 2019 Nitra, Agroinštitút Nitra, Akademická 4 

 

Spúšťa sa kontinuálne vzdelávanie k inovatívnym metódam v inkluzívnej predprimárnej edukácii

07.08.2019 Vzdelávanie zabezpečuje: ŠKOLA PLUS s.r.o v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu „Špecifiká nového štátneho vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania pre materské školy“. Termíny augustových stretnutí:

 • 19.-20.08.2019 Hotel ALFA, Dukelská 70, 087 01 Giraltovce
 • 20.- 21.08 2019 Hotel ALFA, Dukelská 70, 087 01 Giraltovce
 • 21.-22.08.2019 Hotel ALFA, Dukelská 70, 087 01 Giraltovce
 • 22.-23.8. 2019 Hotel Zemplín, M.R. Štefánika 861/220, 075 01 Trebišov

Tematický plán  (PDF, 411 kB)

Vzdelávanie je pre zamestnancov/kyne materských škôl v rámci NP PRIM povinné. Vzdelávanie pozostáva z piatich 2-dňových prezenčných stretnutí študijnej skupiny a 30 hodín dištančnej formy vzdelávania. Kontakt: PaedDr. Alica Dragulová, PhD., tel.: +421 918 675 106. e-mail: alicadragulova@centrum.sk

On-line prihláška do vzdelávania.

 

Vzdelávacie podujatia NP PRIM v júli až septembri 2019

30.07.2019Od 16.07. do 17.09. sa uskutoční 10 vzdelávacích podujatí pre zamestnancov NP PRIM (ale aj pre ďalších záujemcov po konzultácií obsadenosti zriadení). Metodicko-inštruktážne workshopy a Individuálne a a skupinové konzutlácie sa budú konať v Poprade, Michalovciach, Giraltovciach a Nitre. Informácie k podujatiam nájdete v časti Vzdelávacie podujatia. 

 

Zmena Sprievodcu pre užívateľov od 1.7.2019 prináša niekoľko zjednodušení pre administráciu

27.06.2019 Od 1. júla 2019 vstupuje do platnosti úprava Sprievodcu pre užívateľov (obce a mestá). Sprievodca ošetruje prechod zamestnancov z NP ŠOV do NP PRIM (kontinuálne pracovné miesta), Žiadosť o refundáciu mzdy vo formáte excel (veríme v odstránenie sčítacích chýb) a zjemňuje požiadavky na dokumentáciu z obcí po ukončení mesiaca. Sprievodcu je možné nájsť v časti  Základné dokumenty.  

 

Usmernenie pre inkluzívne tímy v materských školách k činnostiam v letných mesiacoch 2019

25.06.2019 Leto 2019 je napriek dovolenkovému obdobiu a uzáveru niektorých materských škôl plné výziev spojených s realizáciou NP PRIM. V Usmernení (PDF, 430 kB) sa pripomína potreba dokončenia  zberu podkladov ku kartám účastníkov, komplexnejšieho a detailnejšieho monitoringu aktivít pre prácu s rodinou a spustenie tzv. "veľkého" vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov (80 hod.) zamestnaných v NP PRIM. Asistenti učiteľov, odborní zamestnanci a ostatní zamestnaci spolu s koordinátorkou inkluzívneho vzdelávania využijú letné mesiace na finalizáciu autoevalvačných správ o inkluzivite MŠ a akčný plán zmeny v tejto oblasti. Usmernenie (PDF, 430 kB)spolu s ďalšou dokumentáciou sa nachádza aj v časti Pre materské školy.

 

Pracovné príležitosti v NP PRIM

20.06.2019 Dovoľujeme si upozorniť, že v časti Pracovné príležitosti v NP PRIM sú otvorené nové pozície vo Vaľkovni, Giraltovciach  a v Doľanoch. V letných mesiacoch budú otvorené výberové konania na pozície regionálnych koordinátorov pre oblasti Svidník a Rimavská Sobota pre NP PRIM.

 

Príprava na vstup materských škôl zapojených do NP Škola otvorená všetkým

24.05.2019  Obce a mestá, ktoré sú do 31.08.2019 zapojené do NP ŠOV (MŠVVaŠ SR) môžu začať s prípravou na vstup do NP PRIM. Tie obce, ktoré sa prihlásili už v roku 2018, ale nespĺňali základnú podmienku t.j. už boli v jednom projekte zapojené, nemusia zasielať prílohy (ich platnosť je neobmedzená, navyše sú všetky doklady overované v dostupných registroch). Podmienkou je zaslanie Žiadosti o zapojenie sa do NP PRIM (časť Ako sa zapojiť) s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu obce/mesta.  V prípade, že prišlo k zmene štatutárneho zástupcu, obec/mesto zasiela aj nový podpisový vzor (Príloha č. 7). Po zaslaní žiadosti a kontrole údajov bude pripravená zmluva na podpisy na obidvoch stranách. Očakáva sa, že obdobie do 2.09.2019, kedy môžu oficiálne začať čerpať financie z NP PRIM využijú mestá/obce na zabezpečenie výberových konaní na pozície asistent učiteľa a odborný zamestnanec v materskej škole.

 

Depistážno-stimulačný program pre 3 - 4 ročné deti v materskej škole (pravcovná verzia) je pripravený na využitie

20.05.2019 Čím skôr sa začne s dieťaťom pracovať v materskej škole na posilňovaní oblastí, v ktorých má deficity - tým skôr sa dá dosiahnúť úspech. Práca s mladšími ako 5 ročnými deťmi v materskej škole je výzvou v NP PRIM. Trojica autorov (pp. Klein, Šilonová, Šinková) pripravili manuál Depistážno-stimulačného programu pre 3- 4 ročné deti. (PDF, 6 MB) Na vzdelávacích aktivitách NP PRIM odstávajú odborní zamestnanci (ale aj ďalšie osoby zapojené do predprimárnej edukácie) bližšie informácie, inštruktáž a školenie k dokumentu. Pre účely testovania je pripravená pracovná verzia dokumentu. 

 

Zverejnená výzva na poskytovateľa vzdelávania k inovatívnym metódam v predprimárnej edukácii

24.04.2019   Akreditované vzdelávanie pre cca. 300 frekventantov do konca roku 2020 podporí nárast komptencií pedagogických aj odborných zamestnancov v témach ako 

 • aplikačné nástroje inkluzívnych tímov zamerané na skvalitnenie procesov budovania inkluzívneho prostredia,
 • techniky, depistáže a postupy v zložkách odbornej činnosti (poradenské, terapeutické, preventívne, rehabilitačné, konzultačné) zamerané na rodiny, ktoré žijú v sociálne znevýhodnenom prostredí,
 • portfólio edukačných a hrových aktivít pre jednotlivé vzdelávacie oblasti inkluzívneho školského vzdelávacieho programu v MŠ a pod.

Viac o výzve na poskytovateľa na príslušnej stránke MV SR. Výzva je otvorená do 3. mája 2019.

 

Mikro-regionálne stretnutia v NP PRIM

24.04.2019. Informačné, poradenské a konzultačné stretnutia zamestnancov materských škôl, resp. členov inkluzívnych tímov sa konajú v termíne 25. – 30. apríl 2019. Obsahom stretnutí sú prezentácie a praktické ukážky modelových situácií a ich riešení súvisiacich s vytváraním inkluzívneho prostredia získaných v priebehu projektu, informačné vstupy na rôzne témy podporujúce inklúziu cieľových skupín, expertné poradenstvo a konzultácie pre všetky cieľové skupiny podľa aktuálnych potrieb, informácie o komplexnom pôsobení národných projektov „Take away“ balíka resp. iných aktuálnych možností a výziev OP ĽZ.

Aprílová séria stretnutí je zamerané predovšetkým na konzultácie, výmenu skúseností, informácií a podnetov k vytvorenej Metodickej príručke inkluzívneho predprimárneho vzdelávania (PDF, 2 MB), s prizvaním expertov NP PRIM.

Termíny a miesta Mikro-regionálnych stretnutí

 • 25. apríl 2019, Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves (8:00 – 12:15)
 • 25. apríl 2019, Veľká Lomnica, Materská škola Železničná 115 (13:00 – 17:15)
 • 26. apríl 2019, Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves (8:00 – 12:15)
 • 29. apríl 2019, Materská škola, MŠ P. O. Hviezdoslava 20, Levice (13:00 – 17:15)
 • 30. apríl 2019, Komunitné centrum, Bystré (12:00 – 16:15)

Stretnutia sú na pozvánky. Informácie u regionálnych koordinátorov  (kontakty).

 

Pracovné stretnutie tímu NP PRIM 8.-10.4.2019

V termíne 8. -10.4.2019 sa koná pracovné stretnutie mimo Úradu, preto niektoré služby, na ktoré sú obce zvyknué v súvislsosti s NP PRIM budú vybavené až po skončení stretnutia t.j. 11. - 12.4.2019. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Aktualizovaný Sprievodca pre užívateľov NP PRIM od 26.3.2019

26.03.2019 Po prvých 6 mesiacoch skúseností z realizácie projektu NP PRIM si dovoľujeme upraviť Sprievodcu pre obce zapojené do NP PRIM. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí i.) možnosť zapojiť viac materských škôl v obci, ii.) zasielanie finančných podkladov v dvoch rovnopisoch, iii.) upravený výkaz práce pre Koordinátora inkluzívneho vzdelávania(KIV) ale aj pre odborných zamestnancov, ak pracujú na dohodu, iv.) odstupuje sa od schvaľovania výberu KIV (ak je to riaditeľ/ľka Materskej školy), v.) zverejnená informácia o práci s rodinou vi.) možnosť poveriť predkladaním Žiadosti a Menného zoznamu inú osobu ako štatutára a vi.) uprava niektorých príloh. Sprievodcu so zaznamenanými  zmenami a všetky jeho aktualizované prílohy nájdete aj v časti Základné dokumenty.

 

Začínajú stretnutia skupiniek rodičov a detí

22.2.2019 Od marca sa v prvých 49 obciach zapojených do projektu začínajú stretnutia rodičov a detí, ktoré majú za cieľ podporiť neformálnym spôsobom plynulé zaradenie do systému vzdelávania. Expertky pre prácu s rodinou (p. Ďuríková a p. Wagnerová) pripravili metodickú príručku pre koordinátorov práce s rodinou. Koordinátori a koordinátorky sú spravidla ľudia z obcí, kde sa skupinky vytvárajú, ktorí sú špeciálne pripravovaní na túto pozíciu na Metodicko-inštruktážnych workshopoch. Jeden z nich sa bude konať 14. marca 2019 v Košiciach,

 

Usmernenie k depistáži a stimulácii v školskom roku 2018/2019

21.02.2019  V časti Pre materské školy je zverejnené Usmernenie k depistáži a stimulačnému programu v NP PRIM.

 

Odporučenie k používaniu kodov zdroja

12.02.2019 Odporúčame pripraviť vnútorný predpis na základe ktorého budú platby za NP PRIM jednoznačne identifikované a predkladané kontrole na mieste do desiatich rokov. Výdavky v NP PRIM odporúčame (analogicky k praxi MV SR) viesť pod kódom zdroja 3AC1 vo výške 85% z celkových výdavkov a pod kódom zdroja 3AC2 výdavky vo výške 15% z celkových výdavkov.

 

Usmernenie k dokumentácii pedagogických a odborných zamestnancov k zvýšeným platovým tarifám

12.02.2019 V súvislosti s Nariadením vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie upravených Oznámení o plate od 1.1.2019 spolu so Žiadosťou o finančnú náhradu osobných nákladov zamestnancov  pracujúcich v národnom projekte Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. ( NP PRIM)za mesiac január 2019. Prosíme o zaslanie príslušného dokumentu v dvoch kópiách (podpísaných a overených zodpovednou osobou za prípravu týchto podkladov).

 

Termíny Metodicko-inštruktážnych workshopov pre inkluzívne tímy v zapojených MŠ.

19.12.2018 Pre materské školy, ktoré sa zapájali do NP PRIM v priebehu novembra – decembra 2018 pripravujeme novú sériu metodicko-inštruktážnych workshopov, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch a miestach (maximálny počet oprávnených osôb na jednu skupinu je 20). K workshopom bude zasielaná osobitná pozvánka. USVRK hradí náklady na ubytovanie a stravu, vysielajúca obec pokrýva cestovné náklady. Súčasťou workshopov bude nácvik depistáží a expertné konzultácie pre odborných zamestnancov.

 • 17.-18.1.2019 Michalovce
 • 24.-25.1.2019 Spišská Nová Ves
 • 28.-29.1.2019 Košice
 • 28.-29.1.2019 Nitra

 Informácia o termínoch osobných pohovor s uchádzačmi na pozíciu „Koordinátora práce rodinou“ sa uskutočnia :

 • 13.12. 2018 od 10:00 hod. v regionálnej kancelárii, ul. Mučeníkov 4, Kežmarok.
 • 17.12. 2018 od 10:00 hod. v regionálnej kancelárii, ul.  Masarykova 10, Prešov
 • 17.12. 2018 od 10:00 hod. v regionálnej kancelárii, ul. Mierová 4, Humenné
 • 17.12. 2018 od 12:30 hod. v regionálnej kancelárii, ul. Štefániková trieda 69,Nitra
 • 18.12. 2018 od 10:00 hod. v regionálnej kancelárii, ul. Sama Chalupku 18, Michalovce
 • 19.12. 2018 od 10:00 hod. v regionálnej kancelárii, ul. Hroncová 13, Košice

 

Informácia o termíne refundácií mzdových nákladov obcí za mesiac november 2018

28.11.2018 Vzhľadom na postupy a procesy MV SR spojené so ukončovaním finančného roku budú transfery obciam za mesiac november zasielané v úvode mesiaca január 2019.

 

Usmernenie k tvorbe inkluzívnych tímov a k začiatku aktivít v NP PRIM

15.10.2018 Viac ako 50 obcí už zamestnáva prvých asistentov učiteľa a odborných zamestnancov. Kým sa stretneme na Metodicko-inštruktážnych workshopoch, pripravili sme Usmernenie pre riaditeľky MŠ   (PDF, 393 kB)pre inšpiráciu ako postupovať pri prvých aktivitách. Usmernenie prináša aj krátku informáciu k podkladom pre refundáciu mzdových nákladov za mesiac október 2018. Ďalšie dokumenty v časti Pre materské školy (manuály k depistáži a stimulačnému programu).

 

Infografika: refundácia mzdy asistenta a odborného zamestnanca

11.10.2018 Ktoré zložky mzdy je možné refundovať v rámci NP PRIM? K tomu jednoduchá INFOGRAFIKA. (PDF, 263 kB)

 

Usmernenie k obsahu zmlúv s asistentmi učiteľa v NP PRIM

1.10.2018 Viaceré obce požiadali ÚSVRK o vzor pracovnej zmluvy. Keďže asistenti učiteľa sú zamestanci obce resp. MŠ ak má právnu subjektivitu, prinášame usmernenie len k tým údajom a textácii (PDF, 551 kB), ktorá môže byť nejasná. Inak postupujú obce ako pri každej inej zmluve so zamestnancom MŠ. Ďalšie informácie nájdu záujemcovia v časti Pre obce. 

 

Výzva na pozíciu lektor inštruktážnych workshopov

1.10.2018  Každá materská škola a jej inkluzívny tím absolvuje inštruktážny wokrkshop v úvode projektu. ÚSVRK preto pripravilo výzvu na obsadenie pozície lektora (PDF, 371 kB)pre tieto workshopy. Mnimálne predpoklady a kritéria na pozíciu lektor definuje Vyzvanie: vysokoškolské vzdelanie II stupňa v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch; skúsenosti v oblasti inkluzívneho vzdelávania, skúsenosti v oblasti vzdelávania a výchovy so žiakmi pochádzajúcimi z MRK (min. 5 rokov), praktické skúsenosti s výchovno-vzdelávacím procesom (min. 5 rokov). Hľadáme lektorov so špecilizáciami: I. – depistáž a stimulačný program v materskej škole, II. – inkluzívne predškolské vzdelávanie, neformálne vzdelávanie a práca s rodinou. Ide o prácu na dohodu, hodinová mzda je 12,00 eur vrátane povinných odvodov. Predbežný záujem o túto pozíciu môžu záujemcovia vyjadriť prostredníctvom mailu na npms@minv.sk  do 18.10.2018. Viac v časti Vzdelávacie podujatia.

 

Do NP PRIM sa prihlásilo viac ako 100 obcí a miest

10.10.2018 Z možných 150 miest a obcí, zradených do zoznamu oprávnených užívateľov, využilo túto možnosť 110 obcí. Päť miest (Spišská Nová Ves, Medzilaborce, Gelnica,Veľké Kapušany a Sabinov) zapájajú do NP PRIM po dve materské školy. Niektoré obce, ktoré sa nachádzajú v zozname, ešte nemajú zrekonštuované alebo vystavané materské školy a z kapacitných dôvodov zatiaľ nevstupujú do projektu. Ostáva otvorená účasť 10 obcí a miest, kde materská škola je súčasťou samostatného subjektu ZŠ s MŠ a ZŠ je zapojená do Národného projektu Škola otvorená všetkým

 

Dlhodobo otvorená výzva na predkladanie žiadostí o účasť v NP PRIM.

Obce a mestá, ktoré sú oprávnenými užívateľmi NP PRIM, a ktoré nestihli podať žiadosť o účasť v NP PRIM, sa môžu zapojiť do NP PRIM priebežne. Výzva na zapojenie sa jedlhodobo otvorená.

 

Výzva na koordinátorov práce s rodinou do 150-tky obcí.

V každej obci, zapojenej do NP PRIM, bude pôsobiť koordinátor/ka práce s rodinou. Títo spolupracovníci (zamestnanci MV SR) budú viesť pravidelné stretnutia aspoň raz týždenne s deťmi a ich rodinami (maximálne 20 osôb). Cieľovou skupinou sú prioritne rodiny s deťmi vo veku do 6 rokov, ktoré z rôznych dôvodov nenavštevujú materskú školu. Koordinátori budú pracovať na dohodu o pracovnej činnosti, max. 10 hodín týždenne, podľa ročného plánu činnosti, v ktorom budú zaškolení a pripravení v spolupráci s expertmi. Cieľom práce s rodinou je motivovať rodiny z MRK k rozvinutiu funkčnej spolupráce s MŠ, neskôr so ZŠ a prekonávať bariéry, s ktorými sa stretávajú deti, rodina a školská komunita. V časti Pracovné príležitosti v NP PRIM nájdete okrem výzvy (PDF, 285 kB) aj ďalšie informácie o výberovom konaní. Uzavierka je  14. decembra 2018. Viac informácií poskytnú aj regionálni koordinátori (pozri Kontakty).

 

Infosemináre k NP PRIM v regiónoch Slovenska

Aktualizácia – infosemináre. ÚSVRK realizuje v termíne 13. – 17. august 2018 štyri informačné semináre v regiónoch Slovenska. Infosemináre sa budú konať v mestách: Poprad (13.august), Prešov (14. august), Košice (16. august), Nitra (17. august). Na semináre sú srdečne pozvaní registrovaní účastníci, najmä štatutárni zástupcovia obcí (spolu s osobami zodpovednými za finančné otázky) a zástupcovia zapojených materských škôl. Ďalšie informácie nájdete v Pozvánke na infosemináre NP PRIM (DOCX, 55 kB).

 

Národný projekt pre materské školy otvorený

13.7. 2018 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity otvára možnosť zapojiť sa do národného projektu NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. – NP PRIM. Projekt je otvorený pre 150 obcí určených v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Informácie o postupe pri zapájaní sa do projektu nájdu záujemcovia v časti Ako sa zapojiť do NP PRIM .