Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2018, Štvrtok
 
Polícia / Prevencia kriminality / Preventívne projekty / Aktuálne realizované projekty prevencie kriminality 

Aktuálne realizované projekty prevencie kriminality

  • Pre najmladších adresátov, deti posledných ročníkov materských škôl a prvých ročníkov základných škôl je určený celoslovenský preventívny projekt "Póla radí deťom". V Bratislavskom kraji sa projekt realizuje od roku 2005. Pre veľký úspech medzi bratioslavskými deťmi sa v roku 2014 začala jeho celoslovenská realizácia.

  • Oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru na jar roku 2017 zahájilo realizáciu nového preventívneho projektu adresovaného žiakom 6. a 7. ročníkov základných škôl s názvom „Detská policajná akadémia“. Snahou projektu je získať si priazeň detí i pedagógov a úspešne sa zaradiť sa k preventívnym aktivitám Policajného zboru, ktoré prespievajú k  prevencii kriminality a ochrane detí pred spoločensko-patologickými javmi.

  • Oddelenie komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru spracovalo preventívny projekt Bezpečná jeseň života“, ktorý ponúka seniorom a osamelo žijúcim ľuďom konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, s cieľom napomôcť pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi. Projekt bol pilotne odskúšaný v roku 2010 v pôsobnosti Krajských riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave a v Trnave. V decembri 2012 začali policajti realizovať projekt na celoslovenskej úrovni. Celkovo bolo distribuovaných na krajské riaditeľstvá Policajného zboru 180 000 ks materiálov.

  • Správaj sa normálne“ - preventívny projekt Policajného zboru adresovaný žiakom piatych ročníkov základných škôl. Projekt plní nielen informačnú funkciu ( poskytuje informácie napr. o Policajnom zbore, jeho úlohách, o rôznych formách závislosti, predsudkoch a rasizme, z dopravnej problematiky, o linke dôvery atď.) ale najmä preventívnu funkciu ( napr. poskytuje konkrétne rady deťom ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. ) Cieľom projektu je budovanie mostu dôvery medzi Policajným zborom, dieťaťom, školu, rodinou a verejnosťou.

  • Oddelenie komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru v školskom roku 2012/2013 realizuje celoslovenský projekt „Oliho príbeh“, vo forme krátkeho animovaného filmu pre deti. Projekt vznikol v roku 2010 v spolupráci železničnej polície s nemeckými železnicami, so Železnicami Slovenskej republiky a s kanceláriou hraničného a styčného dôstojníka nemeckej Spolkovej polície. V súvislosti so začlenením železničnej polície od 1. januára 2011 do štruktúry Policajného zboru, prevzal odbor komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru gesciu uvedeného projektu.

  • Projekt s názvom „Tvoja správna voľba“ spracoval a predložil k 31.10.2008 v rámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Cieľmi projektu sú snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a poukázanie na škodlivosť ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt je určený deťom vo veku 9 – 10 rokov. Projekt využíva inovatívne prístupy práce s deťmi formou interaktívnej tvorivej dielne.          46328