Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2018, Utorok
 

Publikácie na stiahnutie

Na tomto mieste si môžete stiahnuť odborné publikácie týkajúce sa činnosti Úradu a procesu začleňovania marginalizovaných komunít do spoločnosti.

 

Vzdelávanie

Návrh koncepčného riešenia stredného odborného vzdelávania študentov z marginalizovaných komunít (PDF, 5 MB)

Autori: ÚSVRK, Mgr. Soňa Koreňová

 

Bývanie

Uplatniteľnosť systému prestupného bývania a „housing-first“ v podmienkach SR (PDF, 2 MB)

Autori: Inštitút pre výskum práce a rodiny, Ing. Mgr. Daniel Škobla, PhD., Mgr. Darina Ondrušová, PhD., Gábor Csomor, M. A.

 

Metodika prevencie straty bývania Prípadová štúdia Veľký Krtíš (PDF, 2 MB)

Autori: ÚSVRK, PhDr. Janette Knapeková a Mgr. Adrián Berky

 

Zamestnanie

Uznesenie vlády - opatrenia na posilnenie uplatnenia marginalizovaných rómskych komunít (PDF, 196 kB)

 

Ľudké práva a slobody

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2016
(PDF, 6 MB)

Autori: kolektív autorov odborných pracovníkov Slovenskéhho národného strediska pre ľudské práva

 

Výkladové publikácie 

Metodický výklad pre efektívne uplatňovanie princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, verzia 2018 (PDF, 1 MB)

Autor: ÚSVRK

 

Metodický výklad k používaniu etnických kategórií pri nastavovaní štátnych integračných politík, verzia 2018 (PDF, 174 kB)

Autor: ÚSVRK