Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 

Publikácie na stiahnutie

Na tomto mieste si môžete stiahnuť odborné publikácie týkajúce sa činnosti Úradu a procesu začleňovania marginalizovaných komunít do spoločnosti.

 

Vzdelávanie

Návrh koncepčného riešenia stredného odborného vzdelávania študentov z marginalizovaných komunít (PDF, 5 MB)

Autori: Soňa Koreňová a kolektív autorov ÚSVRK

 

Návrh posilnenia materiálnych, personálnych a finančných kapacít stredných skôl vyučujúcich rómsky jazyk, literatúru a reálie (PDF, 327 kB)

Autori: Soňa Koreňová a kolektív autorov ÚSVRK

 

Povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov (PDF, 345 kB)

Autor: ÚSVRK

 

Jazyková mapa rómskych komunít na Slovensku  (JPG, 394 kB)

Autor: Ábel Ravasz 

  

Bývanie

Prestupné bývanie (PDF, 790 kB)

Autor: Katarína Smatanová

 

Uplatniteľnosť systému prestupného bývania a „housing-first“ v podmienkach SR (PDF, 2 MB)

Autori: Inštitút pre výskum práce a rodiny, Ing. Mgr. Daniel Škobla, PhD., Mgr. Darina Ondrušová, PhD., Gábor Csomor, M. A.

 

Metodika prevencie straty bývania Prípadová štúdia Veľký Krtíš (PDF, 2 MB)

Autori: ÚSVRK, PhDr. Janette Knapeková a Mgr. Adrián Berky

 

Sprievodca vysporiadaním pozemkov v obciach s rómskymi osídleniami (PDF, 3 MB)

Autor: ÚSVRK

 

Pôsobnosť obcí v prípade mimoriadnych situácií s osobitným zameraním na obce s marginalizovanými rómskymi komunitami (PDF, 453 kB)

Autori: ÚSVRK, Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

 

Zamestnanie

Uznesenie vlády - opatrenia na posilnenie uplatnenia marginalizovaných rómskych komunít (PDF, 196 kB)

 

Dobrá prax aktivačnej práce (PDF, 5 MB)

Autori: Ábel Ravasz a kolektív autorov ÚSVRK

 

Dočasné vyrovnávacie opatrenia ako flexibilný nástroj zmierňovania rozdielov - Prijatie dočasného vyrovnávacieho opatrenia v praxi (PDF, 229 kB)

Autori: Vladimír Horváth a kolektív autorov ÚSVRK

 

Metodika systému prestupného zamestnávania (PDF, 1 MB)

Autor: Mária Filipová 

 

Integračné politiky

Biela kniha o inštitucionálnom nastavení integračných politík na obdobie 2020-2024 (PDF, 80 kB)

Autori: Ábel Ravasz, Juraj Kuruc

 

Ľudké práva a slobody

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2016
(PDF, 6 MB)

Autori: kolektív autorov odborných pracovníkov Slovenskéhho národného strediska pre ľudské práva

 

Výkladové publikácie 

Metodický výklad pre efektívne uplatňovanie princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, verzia 2018 (PDF, 1 MB)

Autori: Ábel Ravasz a kolektív autorov ÚSVRK

 

Metodický výklad k používaniu etnických kategórií pri nastavovaní štátnych integračných politík, verzia 2018 (PDF, 174 kB)

Autori: Ábel Ravasz a kolektív autorov ÚSVRK