Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2017, Utorok
 

Revízia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre integráciu Rómov na základe bodu C.5 uznesenia vlády SR č.1. z 11.1.2012 k Stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (ďalej len Stratégia ) pristúpil  k revízii stratégie a príprave nových akčných plánov Stratégie pre oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania a zdravia.

 Stratégia je koncepčným materiálom definujúcim smerovanie verejných politík v oblasti sociálneho začleňovania rómskych komunít. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v súčasnosti otvára proces revízie Stratégie a tvorby akčných plánov pre jednotlivé oblasti (vzdelávanie, bývanie, zdravie a zamestnanosť) na obdobie troch rokov spolu s nastavením mechanizmu monitorovania a hodnotenia napĺňania cieľov Stratégie.

 V záujme zabezpečenia aktívnej participácie a spolupráce všetkých relevantných subjektov na revízii Stratégie  a tvorbe akčných plánov bola vytvorená Poradná komisia splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre rómske komunity pre prípravu revízie a aktualizácie  Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, tvorby jej akčných plánov a pre  implementáciu, evauláciu, monitorovanie a hodnotenie (ďalej len „Poradná komisia ÚSVRK“).

 V rámci poradnej komisie budú tiež vytvorené Tematické pracovné skupiny (ďalej len TPS) pre jednotlivé oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravie. K členstvu v TPS sú prizývaní zástupcovia zodpovedných rezortov, zástupcovia samospráv ako aj mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú práci s marginalizovanými rómskymi komunitami v danej oblasti. Cieľom TPS je pripraviť návrh aktualizovaného akčného plánu Stratégie pre danú oblasť na nasledujúce 3 roky. TPS by mali prebiehať od februára do mája 2015 a predpokladáme, že sa uskutočnia maximálne 3 stretnutia TPS a to najmä v Bratislave.

V dokumentoch nižšie nájdete pracovnú verziu globálnych a čiastkových cieľov jednotlivých prioritných oblastí vzdelávanie, bývanie, zdravie, zamestnanosť.

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]