Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2018, Streda
 

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo je činnosť vykonávaná v prospech iných, na základe slobodného rozhodnutia, vo voľnom čase a bez nároku na odmenu.

Dobrovoľnícku činnosť môže vykonávať každý a to v rôznych oblastiach, ako napr.: sociálna oblasť, humanitárne organizácie a organizácie na ochranu ľudských práv, kultúrna oblasť, ochrana životného prostredia, športová a vzdelávacia činnosť.

Postavenie dobrovoľníka/čky a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti upravuje na Slovensku zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správa Európskeho parlamentu o prínose dobrovoľníckej práce k hospodárskej a sociálnej súdržnosti z roku 2008 uvádza, že dobrovoľníctvo:

  • predstavuje hospodársky prínos (podľa odhadov OSN predstavuje hospodársky prínos neziskových inštitúcií v priemere 5 % HDP, pričom aj mierny odhad času venovaného dobrovoľníckej práci predstavuje viac ako štvrtinu tejto hodnoty);
  • je významnou hnacou silou rozvoja občianskej spoločnosti a posilňovania solidarity;
  • má vysokú mieru pridanej hodnoty: za každé euro, ktoré organizácie vydali na podporu dobrovoľníkov, sa im vrátilo v priemere 3 až 8 eur;
  • má nesmierne dôležitý prínos pre tvorbu sociálneho kapitálu;
  • môže viesť k výrazným úsporám v oblasti verejných služieb;
  • je prínosom pre osobnostný a sociálny rozvoj dobrovoľníka a má pozitívny dosah v rámci spoločenstva, a to napríklad na medziľudské vzťahy;
  • vedie k priamemu zapájaniu občanov do miestneho rozvoja a môže tak zohrávať významnú úlohu pri podpore občianskej spoločnosti a demokracie;
  • môže pozitívne vplývať na ľudské zdravie a z tohto pozitívneho vplyvu môžu profitovať  všetky vekové kategórie a môže pomáhať pri predchádzaní telesným a duševným chorobám.

Kontakt

Viac informácií o dobrovoľníctve a o organizáciách venujúcich sa podpore a rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku nájdete tu:
www.dobrovolnickecentra.sk