Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Miestny rozvoj riadený komunitou (CLLD/LEADER)

Toto programové obdobie prináša nový nástroj, vďaka ktorému je možné rozdeľovať časť fondov EÚ (100 mil. EUR) priamo na miestnej úrovni. O možnosť rozdeľovať peniaze sa uchádzali miestne verejno-súkromné partnerstvá, ktoré zoskupujú miestne samosprávy, miestnych podnikateľov a miestne MNO na danom území. Tie partnerstvá, ktorých stratégia miestneho rozvoja bola vybraná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, dostali štatút tzv. Miestnej akčnej skupiny (MAS). MAS následne budú môcť vyhlasovať vlastné výzvy na predkladanie projektov žiadateľmi na svojom území.

Okrem partnerstiev, ktoré dostali podporu zostávajú tie, ktoré podporu nezískali. Mnohé sa napriek tomu snažia fungovať. Niektoré VÚC pre ne vytvorili podporné programy. Angažovanie sa v týchto partnerstvách je jednou z ciest ako podporiť ich činnosť a prispieť k aktivitám a projektom na miestnej úrovni.

Keďže prístup CLLD vníma ÚSV ROS ako krok smerom k decentralizácii a demokratizácii rozhodovania o fondoch EÚ snažili sme sa svojimi aktivitami prispieť k presadeniu použitia CLLD na Slovensku a k jeho dobrému nastaveniu. V roku 2013 sme zorganizovali regionálne workshopy a vydali sme správu s odporúčaniami.

Správa o CLLD a zápisy z workshopov

Viac informácií o CLLD nájdete v Partnerskej dohode v kapitole 3.1 na strane 269.

Viac informácií o Miestnych akčných skupinách nájdete na stránke Národnej Siete Slovenských MAS, na stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR a na stránkach jednotlivých MAS.