Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Zástupcovia MNO v monitorovacích výboroch

MNO v monitorovacích výboroch

Komora MNO Rady vlády SR pre MNO uskutočnila v decembri 2014 proces nominovania zástupcov tretieho sektora a občianskej spoločnosti do monitorovacích výborov pre jednotlivé operačné programy. Prvý krát tak MNO zastupujú ľudia, ktorí prešli oficiálnym procesom a majú mandát zastupovať celý tretí sektor. Tento krok zvýšil legitimitu zástupcov MNO z pohľadu štátu aj Európskej komisie.

Operačný program

Meno

Názov organizácie

Telefón

Efektívna verejná správa

Hullová Danica

Centrum vzdelávania neziskových organizácií

905 489 356

Zajac Marcel

Centrum pre filantropiu, Ekofórum

918 639 471

Integrovaná infraštruktúra

Havlíček Roman

Zelená koalícia mimovládnych organizácií

908 967 633

Mamojka Branislav

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím

905 469 651

Mojžiš Miroslav

Priatelia Zeme-CEPA

904 591 107

Integrovaný regionálny operačný program

Bušová Božena

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

948 427 747

Lešinský Daniel

CEPTA - Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy

905 581 076

Mišová Iveta

NROZP, Združenie na pomoc ľuďom s ment.postihnutím v SR

905 709 557

Kvalita životného prostredia

Mojžiš Miroslav

Priatelia Zeme-CEPA

904 591 107

Paulíková Martina

Ekopolis

915 811 195

Ľudské zdroje

Holečko Imrich

Ľudia a perspektíva

905 856 503

Měchura Milan

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím

911 469 655

Oravec Laco

Nadácia Milana Šimečka

 

Woleková Helena

SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien

55 645 214

Ľudské zdroje - Komisia pre prioritnú os č. 1

Horná Dagmar

Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv

915 714 786

Schulcz Andrej

Rada mládeže Slovenska

905 123 056

Ľudské zdroje - Komisia pre prioritnú os č. 2, 3, 4

Měchura Milan

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím

911 469 655

Páleník Michal

Inštitút zamestnanosti

907 797 778

Ľudské zdroje - Komisia pre prioritnú os č. 5, 6

Holečko Imrich

Ľudia a perspektíva

905 856 503

Partnerská dohoda

Mojžiš Miroslav

Priatelia Zeme - CEPA

904 591 107

Hullová Danica

Centrum vzdelávania neziskových organizácií

905 489 356

Behanovská Mária

Vidiecky parlament na Slovensku

905 498 405

Dobrotková Milada

Asociácia poskytovateľov sociálnej starostlivosti v SR

902 144 492

Mamojka Branislav

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

905 469 651

Program rozvoja vidieka

Lešinský Daniel

CEPTA - Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy

905 581 076

Rybné hospodárstvo

Nemcová Tatiana

Slovenská ornitologická spoločnosť

944 209 893

Technická pomoc

Behanovská Mária

Vidiecky parlament na Slovensku

905 498 405

Dobešová Marcela

Fórum života

911 510 929

Mamojka Branislav

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím

905 469 651

Výskum a inovácie

Košťál Ctibor

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

907 234 633

Lešinský Daniel

CEPTA - Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy

905 581 076

Mészáros Peter

3lobit, Nadácia Provida

908 581 560

Mojžiš Miroslav

Priatelia Zeme-CEPA

904 591 107

Remiš Milan

Fórum života

915 143 135

Zlevská Denisa

Inštitút prijatia

911 913 824

Horizontálne princípy

Mamojka Branislav

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

905 469 651

Woleková Helena

SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien

55 645 214

Petőcz Kálmán

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

905 890 050

Horná Dagmar

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

915 714 786