Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2020, piatok
 

Dotácia na podporu regionálneho rozvoja

24. 08. 2017

Úrad vlády SR pod gesciou splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov vyhlásil dňa 23.08.2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

V rámci výzvy budú podporené tieto činnosti v oblasti regionálneho rozvoja:

  • podpora rozvojových aktivít,
  • organizácia prezentačných podujatí, odborných seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku rozvoja regiónov,
  • vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi,
  • uľahčenie a podpora najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce,
  • príprava a realizácia projektov a rozvojových aktivít na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu.

Výzva sa týka okresov, v ktorých výška evidovanej nezamestnanosti prekročila 1,4-násobok  priemernej  miery v SR. Výška dotácie je stanovená v rozpätí 20 – 50 tisíc eur. O dotáciu môžu okrem iných subjektov požiadať aj občianske združenia a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Termín na podávanie žiadostí je do 30.09.2017.

Podrobné informácie nájdete tu.


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy